Gå videre til innhold
Leder i Økologisk Norge, Markus Hustad Foto: Nora May Engeseth, NBS
Leder i Økologisk Norge, Markus Hustad Foto: Nora May Engeseth, NBS

Pressemelding -

Ny regjeringsplattform: - Savner satsing på miljøvennlig mat

Norges største ideelle organisasjon både for forbrukere og produsenter av økologisk mat etterlyser et tydelig økomål.

- Skal vi få mindre klimautslipp, mer mangfold, gladere dyr og sunnere mat trenger vi en kraftig satsing på miljøvennlig, økologisk mat. Det er bra at regjeringa vil jobbe for å øke omsetningen av økologisk mat, men skuffende at de ikke har kopiert EUs mål om at man skal produsere 25 prosent økologisk innen 2030, sier Markus Hustad, leder i Økologisk Norge.

Økologisk Norge er en av 14 organisasjoner som har krevd et nytt mål for økologisk mat i Norge, etter modell fra EU. Blant organisasjonene finner man Fagforbundet, Fellesforbundet, Norges Bonde- og småbrukarlag, og Økologisk Norge. Regjeringa er nå enige med organisasjonene om at sjølforsyningsgraden skal økes til minst 50%, og at inntektsgapets mellom jordbruket og øvrige grupper i samfunnet skal tettes.

- SV, som er disse to partienes foretrukne budsjettpartner, ønsker seg en opptrappingsplan mot 20 prosent økologisk i 2030. Også MDG har tilsvarende ambisjoner. Dette må Støre og Vedum levere på fremover. De kan begynne med å gjøre store deler av skolematen økologisk og stille krav til offentlige innkjøp, slik de har gjort i våre naboland.

Samtidig jubler Hustad for et kraftig inntekstløft matprodusenter. 

- Skal vi løse klima- og naturkrisa må vi produsere mer miljøvennlig mat, på norske ressurser. Da må lønnsnivået og selvforsyningsgraden i jordbruket økes. Jeg er også glad for at denne plattformen legger opp til at vi skal bruka jorda til å fange mer klimagasser i jorda. Det er noe vi har jobbet for lenge.

Relevante punkter fra plattformen:

  • Stimulere til auka produksjon og omsetnad av lokalmat og -drikke og økologisk mat
  • Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.
  • Klimagassutsleppa frå landbruket skal reduserast og opptaket av karbon aukast, samstundes som vi aukar sjølvforsyninga og tilpassar produksjonen til eit endra og vanskelegare klima. Ein variert bruksstruktur som er tilpassa Noreg sine naturressursar og geografi, gir dei beste moglegheitene til å produsere mat på ein berekraftig og klimavennleg måte. Det er òg viktig for å sikre god dyrevelferd, auka mattryggleik og betre beredskap.
  • Sørgje for betre berekraft i landbruket gjennom auka bruk av utmarksbeite, setring, klimatilpassing, investering i jord og etablering av eit nasjonalt senter for fjellandbruk.
  • Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.
  • Redusere matsvinnet, blant anna ved å utarbeide ein matkastelov
  • Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv

Emner


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Kontakter

Markus Hustad

Markus Hustad

Leder Leder 24 12 41 09
Sindre Buchanan

Sindre Buchanan

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Alle mediehenvendelser 92292525

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for forbrukere, bønder og bedrifter med interesse for økologisk landbruk, mat og andre produkter, miljø og helse. Vi har aktive medlemmer over hele landet.
Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Økologisk Norge
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Norge