Gå videre til innhold
Trikkebyen Oslo skal realiseres: Trikk på Ring 2

Pressemelding -

Trikkebyen Oslo skal realiseres: Trikk på Ring 2

Trikkens rolle skal styrkes slik at den kan bli kollektivtrafikkens bærebjelke i Oslos gater. I en fersk rapport anbefales det at trikken får hovedansvaret for overflatetransport innenfor Ring 2. En utvidelse av trikkenettet analyseres også, blant annet med en egen trikketrasé på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berner, og derfra videre til Helsfyr.


Torsdag 18. juni fikk miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) overlevert rapporten «Trikkens rolle» fra Trikkeprogrammet, som er et samarbeid mellom Ruter, Sporveien, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten. Overrekkelsen foregikk om bord på trikken, som kjørte fra sentrum mot Ring 2. Rapporten ble bestilt av byrådet i 2014.


– Min ambisjon er en bærekraftig hovedstad der mobilitets¬løsningene er grønne, og folk ikke trenger å bruke bil i hverdagen. Vi trenger nye trikker og infrastrukturtiltak som gjør det mulig for trikken å ta sin del av transportbehovet i fremtiden. Oslo er en trikkeby og trikken har, og kommer til å ha, en viktig rolle i å skape pulserende bygater, i et samspill med fotgjengere og syklister. Denne rapporten har mange gode forslag som vi skal jobbe videre med frem mot innkjøp av nye trikker, sier Guri Melby (V).


Skal avlaste buss i bygatene
Hovedgrepet som foreslås i rapporten, er å rendyrke tilbudet mest mulig på eksisterende traseer, ved en økning av trikkens frekvens og omlegging av parallelle busstilbud. Rapporten belyser også hvilke konsekvenser det får for fremtidig vognbehov dersom noen av de foreliggende planene for nye trikkelinjer blir gjennomført. Blant disse er en ny trikkelinje langs Ring 2, og en ny sentrumsrettet linje fra Nydalen via Sagene og St. Hanshaugen.


– Trikken spiller en viktig rolle når vi skal utvikle morgendagens løsninger i en hovedstad som vokser i rekordfart. Vi vet at trikken er populær, og med et effektivt trikketilbud som binder byen sammen på gateplan, har vi tro på at det vil øke byens attraktivitet. Flere trikker vil kunne avlaste bygatene for biler og busser som i dag stamper i kø. Trikk i egen trasé på Ring 2 vil gi en rask forbindelse mellom øst og vest, sier Bernt Reitan Jenssen som er administrerende direktør i Ruter og leder av programstyret i Trikkeprogrammet.


Venter 70-100 millioner trikkepassasjerer i 2030
I 2014 ble det gjennomført 51 millioner reiser med trikken. Trikken har de siste ti årene hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 5,5 prosent. Veksten henger tett sammen med styrking av tilbudet, blant annet med økt frekvens, men skyldes også at mye av befolkningsveksten i Oslo har kommet innenfor trikkens markedsområde.
– Frem til det kommer nye trikker til Oslo gjør vi alt vi kan for å hente mere kapasitet ut av de trikkene vi har i dag. Dette gjøres ved å ha flere trikker i trafikk og færre inne på verkstedet, sier Sporveissjefen Cato Hellesjø.

Prognoser for fremtidig utvikling viser at trikken vil få betydelig vekst også fremover. I 2030 er det ventet at trikken har mellom 70 og 100 millioner reisende. Hvor mye det blir avhenger av oppgavefordelingen mellom buss og trikk, og av eventuell utbygging av ny trikkeinfrastruktur.


Oslo er en trikkeby
Forutsetningen for å realisere vekstpotensialet er at nye trikker kommer på plass. Trikkeprogrammet anbefaler kjøp av en operativ flåte på minimum 79 trikker, med mulighet for å utvide anskaffelsen med ytterligere 40-50 trikker gjennom et opsjonsprogram. En større og mer moderne trikkeflåte muliggjør flere avganger og bedre utnyttelse av kapasiteten på trikkenettet. Det er også anbefalt at man skaffer seg en opsjon på forlengelse av de nye trikkene med ekstra midtledd, og for å sikre en mulighet for ytterligere kapasitetsutvidelse.


– Oslo vil gjennom grunnanskaffelsen kommunen legger opp til, være en av de største aktørene i det europeiske trikkemarkedet fremover. En utvidelse av linjenettet vil ytterligere styrke vår posisjon som en attraktiv kunde ovenfor leverandørmarkedet, sier Erik Lund, administrerende direktør i Oslo Vognselskap.


Må sikre fremkommeligheten
En vellykket satsing på trikk forutsetter tiltak som sikrer fremkommeligheten, som innstramming på bilkjøring og parkering i og langs trikkens trasé.


– Et effektivt og forutsigbart kollektivnett er en forutsetning for å skape et godt bymiljø og et levende sentrum. Når det nå planlegges store investeringer på trikkenettet, må Oslo være villige til å gjøre de nødvendige prioriteringer av gateareal. Fremkommeligheten for trikken må sikres, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Hans Edvardsen.

(F.v.) Erik Lund (adm.dir i Oslo Vognselskap), Hans Edvardsen (etatsdirektør i Bymiljøetaten), Guri Melby (miljø- og samferdselsbyråd (V)), Cato Hellesjø (konsernsjef i Sporveien) og Bernt Reitan Jenssen (Adm. dir. i Ruter)

Fra venstre: Erik Lund (adm.dir i Oslo Vognselskap), Hans Edvardsen (etatsdirektør i Bymiljøetaten), Guri Melby (miljø- og samferdselsbyråd (V)), Cato Hellesjø (konsernsjef i Sporveien) og Bernt Reitan Jenssen (Adm. dir. i Ruter)

Kontaktpersoner:
Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, telefon 95159895.
Ruter: Pressevakt på telefon eller 40001518 eller presse@ruter.no.
Sporveien: Cato Asperud, telefon 90856044.
Bymiljøetaten: Anne Sofie Durkis, telefon 97062346.
Oslo Vognselskap: Erik Lund, telefon 92237970.

Emner


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2013 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.

 Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400
Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Fung. Kommunikasjonssjef Presse og media, konsern, trikk/nye trikker +47 481 54 148
Jan Rustad

Jan Rustad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Presse- og mediekontakt +47 950 56 808
Thomas Ege

Thomas Ege

Pressekontakt Pressekontakt +47 911 28 664

Relatert materiale

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.