Gå videre til innhold
Alnes. Foto: Karl Otto Kristiansen
Alnes. Foto: Karl Otto Kristiansen

Pressemelding -

Lave kraftpriser svekket inntjeningen

TAFJORD-konsernet fikk et resultat etter skatt på 141 mill. kr i 2020. Dette er en nedgang på 17 mill. kr i forhold til året før. Lave kraftpriser ga en betydelig svekket inntjening.

Fjoråret var preget av et ekstraordinært svakt kraftmarked – og i noen grad koronapandemien. Den gjennomsnittlige kraftprisen i var historisk lav, og i lange perioder gjennom året var kraftprisen tilnærmet null – og i enkelte timer negativ. Dette skyldes en kombinasjon av store nedbørsmengder og en uvanlig mild vinter.

- Når resultatet likevel ikke er langt unna nivået fra fjoråret, så skyldes dette en regnskapsteknisk gevinst knyttet til overdragelsen av strømvirksomheten til det nyetablerte selskapet Kraftfire AS, samt en aksjegevinst i Svelgen Kraft Holding AS. I tillegg virker den høye marginalskatten på vannkraften naturlig resultatutjevnende, sier konsernsjef Erik Espeset.

Konsernets driftsresultat ble 188 mill. kr, noe som er en nedgang på 178 mill. kr i forhold til 2019. Den viktigste årsaken til nedgangen er lavere resultat for virksomhetsområdet Vannkraft.

- Til tross for høyere vannkraftproduksjon enn det vi hadde i 2019, ble driftsresultatet for dette segmentet redusert med 218 mill. kr. Årsaken er at kraftprisen i 2020 var hele 74% lavere enn året før. Disse kraftprisene påvirket også resultatet i energigjenvinningsvirksomheten som med dette fikk lavere inntekter fra salg av strøm og fjernvarme, sier Espeset.

Virksomhetsområdet Energigjenvinning viser en tilbakegang i forhold til 2019 på 15 mill. kr, mens Telekom har en tilbakegang på 7 mill. kr. Virksomhetsområdet Kraftnett står imidlertid for en økning i forhold til fjoråret på 6 mill. kr.

- Strømvirksomheten ble overdratt til Kraftfire AS den 1. september og inngår derfor i driftsresultatet bare for årets åtte første måneder. Overdragelsen ga for øvrig en regnskapsmessig gevinst på 67 mill. kr, noe som gir en positiv engangseffekt, sier Espeset

Konsernstyret har de siste årene hatt betydelig fokus på konsernets finansielle situasjon med høy gjeldsgrad og tilhørende eksponering i forhold til fallende kraftpriser og stigende renter. Konsernsjef Espeset påpeker at dette arbeidet har hatt effekt, men må videreføres.

- Styret vil også fremover fokusere på effektiv drift og lønnsomhet i hele virksomhetsporteføljen, i kombinasjon med streng prioritering av investeringer og en bærekraftig utbyttepolitikk. Dette er helt nødvendig for å styrke konsernets finansielle fundament, sier han.

For ytterligere informasjon: konsernsjef Erik Espeset – mobil 905 20 033

Emner


TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen vannkraft, energigjenvinning, telekom og kraftnett. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 145 ansatte.

Pressekontakt

Kari Løken

Kari Løken

Pressekontakt kommunikasjonssjef +47 97482642

Relatert materiale