Allmänna Villkor – Mynewsdesk Content

Version: December 2020

 

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller uteslutande för Mynewsdesk AB:s, organisationsnummer 556634-1276, adress Rosenlundsgatan 40, 118 53, Stockholm, ”Mynewsdesk”, tillhandahållande av Content-tjänster, ”Tjänsterna” till kund, ”Kunden”. För Mynewsdesks publiceringsplattform gäller separata villkor.

 

 

1. Tjänsterna

Mynewsdesk tillhandahåller på dessa Villkor Tjänster omfattande text-, foto- och filmproduktion eller annan särskild överenskommen tjänst. Samtliga Mynewsdesks leveranstider förutsätter att Kunden deltar i möten och tillhandahåller efterfrågat material i skälig tid. Vid brister i Kundens åtaganden i denna del har Mynewsdesk rätt att förlänga avtalade leveranstider.

 

Mynewsdesk förbehåller sig rätten att använda hela eller delar av levererad produkt i egna kanaler (t.e.x. hemsida, sociala medier, showcase) för marknadsföring av Mynewsdesks Tjänster.

 

För produktion av material inom respektive Tjänst gäller följande:

 

TEXTPRODUKTION

Kunden åtar sig i ett format som överenskoms mellan parterna att precisera vad man önskar att beställd text skall kommunicera. En text anses beställd först när en digital brief är ifylld och Kunden har fått en bekräftelse per e-post att Mynewsdesk mottagit beställningen. Om briefen anses bristfällig kontaktar Mynewsdesk Kunden för komplettering. Efter det att uppdraget preciserats har Kunden att löpande och i god tid förse Mynewsdesk med sådana uppgifter och material att uppdraget kan utföras i enlighet hur uppdraget specificerats liksom i enlighet med överenskommen tidsram. För att överenskommen tidsram skall kunna innehållas har Kunden att tillhandahålla en intervjuperson under de inledande två (2) dagarna av uppdraget samt bistå skribenten med det underlag och den information som krävs för att producera texten. Mynewsdesk åtar sig att leverera ett första utkast till text inom fem (5) arbetsdagar från det att digital brief inkommit och godkänts.

 

Om annat ej avtalats är den text Mynewsdesk har att leverera begränsad till som mest 2.500 tecken. I varje textproduktion ingår två (2) korrekturvändor om inget annat har avtalats. När en text skickas till Kund för korrektur har Kunden en (1) kalendervecka på sig att återkomma med kommentarer på levererad text. Mynewsdesk bearbetar texten efter Kundens önskemål och levererar ett nytt utkast till text inom tre (3) arbetsdagar. Kunden har då ytterligare en (1) kalendervecka på sig att återkomma med slutliga kommentarer varefter Mynewsdesk färdigställer texten inom tre (3) arbetsdagar. Om ytterligare kommentarer inte lämnas i den andra korrekturvändan skall texten därmed anses levererad och godkänd. Kunden ansvarar för att innehåll och citat godkänns av externa parter. Önskar Kunden ytterligare korrekturvändor genomförs sådana mot löpande räkning till Mynewsdesk vid var tid gällande prislista. Levererad text sparas av Mynewsdesk i tolv (12) månader.

 

 

ÖVERSÄTTNING

Kunden tillhandahåller Mynewsdesk med en text i ett dokument i ett överenskommet redigerbart format. En standardöversättning är begränsad till som mest 2.500 tecken. Mynewsdesk levererar en översatt text inom tre (3) arbetsdagar efter att text mottagits från Kund. Korrektur ingår ej. Levererad text sparas av Mynewsdesk i tolv (12) månader.

Om Kunden önskar expressleverans får Kunden översättningen levererad inom 24 timmar från beställning. För expressleverans debiteras Kunden dubbel avgift för översättningen. Beställda översättningar utförs alltid av auktoriserade översättare eller facköversättare.

 

 

STILLBILDSPRODUKTION

Vid beställning av fotouppdrag skall parterna innan fototillfället enas om miljö, rekvisita och annat innehåll som skall förmedlas av bilderna.

 

Leverans av stillbilder sker senast tio (10) arbetsdagar efter fototillfället om inget annat avtalats.

 

Efter genomfört fototillfälle skickas ett antal testbilder till Kunden för retouchgodkännande gällande färg och form. Kunden har två (2) arbetsdagar på sig att återkomma med kommentarer och föreslagna justeringar i levererat material avseende färg och form. Mynewsdesk bearbetar därefter bildmaterialet efter Kundens önskemål och levererar en slutlig version inom tio (10) arbetsdagar. Om kommentarer inte lämnas inom de angivna två (2) arbetsdagarna skall bildmaterialet anses levererat och godkänt. Önskar Kunden ytterligare korrekturvändor genomförs sådana mot löpande räkning till Mynewsdesk vid var tid gällande prislista.

 

Produktionsmaterial, negativ, rawbilder, master eller originalfiler är Mynewsdesks egendom om ej annat skriftligen avtalats. Kund äger rätt att köpa loss sådant material efter särskild överenskommelse.

 

Kunden äger rättigheterna till slutprodukten, inklusive i förekommande fall musikspår, stillbilder, licenserade stockbilder och videoklipp, men får endast publicera den slutgiltiga versionen i multipla kanaler. Rätten till publicering är obegränsad i tid. Mynewsdesk avstår från att göra gällande sina ideella rättigheter till produkten.

Upplåtelser av levererade produkter till tredje man är inte tillåten. Arbetsversioner framtagna under uppdraget får inte publiceras. Kunden får inte ändra eller göra egna versioner av slutproduktionen.

 

Antal fotografier som levereras är begränsat till det antal som är angivet i respektive stillbildspaket. Fotografier levereras i high resolution Jpeg. För social media och webb levereras fotografier i lägre upplösta Jpeg om inte annat avtalats. Levererad slutprodukt sparas av Mynewsdesk i tjugofyra (24) månader.

 

Kunden äger levererade fotografier och får publicera dessa i multipla kanaler under obegränsad tid. Kunden får endast använda fotografier för användning i Kundens egna verksamhet och kanaler.

 

 

FILMPRODUKTION

Kunden åtar sig att i ett format som överenskoms mellan parterna att precisera vad man önskar att beställd film skall kommunicera. Omfattningen av beställd filmproduktion följer av det filmpaket som Kunden beställt. Efter det att uppdraget preciseras har Kunden att löpande och i god tid förse Mynewsdesk med sådana uppgifter och material att uppdraget kan utföras i enlighet hur uppdraget har specificerats liksom i enlighet med överenskommen tidsram.

 

I varje filmproduktion ingår, om annat ej avtalats, två (2) korrekturvändor för producerat filmmaterial. När material för filmproduktion skickas till Kund för korrektur har Kunden två (2) kalenderveckor på sig att återkomma med kommentarer och föreslagna justeringar i levererat material. Mynewsdesk bearbetar materialet efter Kundens önskemål och levererar ett nytt utkast inom två (2) arbetsveckor. Kunden har därefter två (2) kalenderveckor på sig att återkomma med slutliga kommentarer varefter Mynewsdesk åtar sig att leverera en slutlig version inom två (2) arbetsveckor. Om ytterligare kommentarer inte lämnas av Kunden i den andra korrekturvändan skall materialet anses levererat och godkänt. Önskar Kunden ytterligare korrekturvändor genomförs sådana mot löpande räkning till Mynewsdesk vid var tid gällande prislista.

 

Produktionsmaterial, negativ, master eller originalfiler är Mynewsdesks egendom om ej annat skriftligen avtalats. Kund äger rätt att köpa loss sådant material efter särskild överenskommelse.

 

I produktioner där Kunden förser Mynewsdesk med material har Mynewsdesk inga rättigheter att använda sig av sådant material i andra produktioner utan Kundens medgivande. Kunden garanterar att man innehar samtliga erforderliga rättigheter till material som överlämnas till Mynewsdesk i syfte att ingå i filmproduktionen.

Kunden äger slutprodukten och får publicera den slutgiltiga versionen i multipla kanaler under obegränsad tid. Arbetsversioner framtagna under uppdraget får inte publiceras. Kunden får inte ändra eller göra egna versioner av slutproduktionen. Upplåtelser av levererade produkter till tredje man är inte tillåten. Mynewsdesk sparar råmaterialet i 18 månader. Material som har levererats från material sparas i sex (6) månader. Levererad slutprodukt sparas av Mynewsdesk i tolv (12) månader.

 

 

INNEHÅLLSSTRATEGI MED WORKSHOP

Mynewsdesk leder en workshop med deltagare från Kunden avseende innehållsstrategi för marknadsföring av relevant innehåll. Efter genomförd workshop levererar Mynewsdesk en plan för Kundens innehållsstrategi inom tre (3) kalenderveckor. Kunden erhåller rättigheterna till levererad plan och ansvarar för anpassningar av planen liksom hur man önskar implementera strategin.

 

 

2. Kundens verksamhetsområde

 

 

Mynewsdesk åtar sig inte uppdrag från företag, föreningar eller organisationer som är verksamma inom tobaks-, spel- och vapenindustrin. Mynewsdesk åtar sig aldrig uppdrag där innehållet kan uppfattas hotfullt, trakasserande, vulgärt, ärekränkande, skadligt, kränkande eller olagligt. Om parterna tecknat avtal om utförande av uppdrag och förutsättningarna för uppdraget förändras under produktionen innebärande att detta kan komma att uppfattas på ett sätt som angivits ovan har Mynewsdesk efter eget beslut rätt att omedelbart avbryta uppdraget. Projektet kommer därefter att faktureras till fullpris enligt ingånget avtal.

 

 

3. Kundens ansvar för innehåll

 

 

Kunden ansvarar för att all kommunikation av innehållet i levererade Tjänster tillhandahålls i enlighet med gällande lagstiftning, myndighetsbeslut, branschpraxis och rekommendationer liksom dessa Villkor. Kunden har att hålla Mynewsdesk skadeslöst för samtliga krav vilka kan komma riktas mot Mynewsdesk till följd av Kundens hantering av innehållet i levererade Tjänster. Även i de överenskommelser när publiceringstjänst ingår är det Kunden som bär ansvaret för innehållet som publiceras.

 

 

4. Priser och betalningsvillkor

 

 

Av beställning framgår vad som skall betalas för avtalade Tjänster. Debitering av beställda Tjänster sker vid beställning av Content-produktion. Alla priser är exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Betalning sker efter utfärdad faktura. Vid retaineravtal sker fakturering löpande varje månad, oavsett om timmarna har utnyttjats under aktuell månad. Kunden kan däremot spara en icke utnyttjad retainerpott i upp till sex månader.  Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.

 

 

5. Avtalstid

 

 

Film, foto och textpaket med fler än åtta (8) texter måste nyttjas inom 12 månader från det att avtalet signerades. Efter ett år löper avtalstiden ut och paketet går inte längre att nyttja, om inget annat överenskommits mellan parterna. Om Kund har köpt 1-6 texter gäller en (1) månad per text (ex. 3 texter gäller i 3 månader).

 

 

6. Content-utbildningar

 

 

Kundens återbud till beställda utbildningar måste lämnas skriftligen till Mynewsdesk senast 48 timmar innan utbildningen äger rum. Lämnas återbud senare än 48 timmar debiteras Kunden 50 procent av avtalat fullpris.

 

 

7. Ansvarsbegränsning

 

Mynewsdesk ansvar är begränsat till direkta skador. Mynewsdesk sammanlagda ersättningsansvar under ett kalenderår är vidare begränsat till det belopp som Kunden erlagt till Mynewsdesk för Tjänsterna under samma kalenderår.

 

 

 

8. Sekretess

 

 

Mynewsdesk förbinder sig att behålla information som kan anses vara Kundens affärs- eller yrkeshemligheter konfidentiell, om inte Kunden lämnat sitt skriftliga medgivande till annat. Detta innebär att Mynewsdesk inte får avslöja sådan information för tredje part eller använda sådan information för annat ändamål än fullgörandet av leverans av Tjänsterna. Sekretessåtagandet gäller två år efter att respektive uppdragsavtal upphört. Sekretess gäller inte sådan information som blivit känd för Mynewsdesk på annat sätt än genom den information som erhållits inom ramen för avtalet mellan Kunden och Mynewsdesk eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Mynewsdesk enligt lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig att lämna ut uppgifter

 

 

 

9. Force Majeure

 

 

Mynewsdesk ansvarar ej för dröjsmål, fel eller brist, om det orsakats av omständighet utanför Mynewsdesks kontroll, och som inverkat hindrande, försenade eller försvårande för uppfyllelse av Mynewsdesks åtaganden i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna.

 

 

 

10. Tvister

 

 

Eventuella tvister till följd av dessa Villkor och avtalade Tjänster ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

 

11. Behandling av personuppgifter

 

 

Mynewsdesk behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig framgår av Mynewsdesk Privacy Policy: https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy.

Prova Mynewsdesk gratis

Marknadens smartaste PR-lösning!

Starta din gratisperiod nu!

 • Gratis i 10 dagar
 • Få tillgång till hela vårt PR-verktyg
 • Ingen bindningstid
 • Inga kreditkort

 

Du kan läsa mer om hur vi lagrar din data i vår integritetspolicy. Observera att våra användarvillkor gäller för all användning av våra tjänster.

Börja din resa mot smartare PR idag!

 • Publicera innehåll i olika format – Nyheter, blogg, pressreleaser
 • Maximal räckvidd – Nå ut till 1 miljon journalister & intressenter
 • En av marknadens starkaste SEO-domäner
 • Analysera och utvärdera dina publikationer

Börja din resa mot smartare PR idag!

 • Maximal räckvidd för dina pressmeddelanden, nyheter & artiklar
 • Ett oslagbart journalistnätverk samt mediebevakning av miljontals källor
 • Mät och följ upp effekten av din kommunikation