12 miljoner medarbetare tycker till – och rankar AbbVie till världens 16:e bästa arbetsplats

Nyheter   •   Okt 15, 2018 15:18 CEST

​Som enda företaget i Sverige rankas nu AbbVie som nummer 16 på Great Place to Works lista över världens bästa arbetsplatser. I Sverige rankades vi i år som nummer 3.

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 07:40 CEST

AbbVie, meddelar i dag att CHMP, har gett ett positivt utlåtande för godkännande av Venclyxto i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi och som fått åtminstone en behandling tidigare. Det positiva utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation för godkännande av Europakommissionen, som fattar beslutet.

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfallsdata från tre pivotala fas 3-studier som utvärderade risankizumab, ett prövningsläkemedel i form av interleukin-23 (IL-23)-hämmare, för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 08:00 CEST

AbbVie offentliggör att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en uppdatering av produktresumén för HUMIRA® (adalimumab) som innefattar klinisk data och insamlad data efter marknadsgodkännandet angående graviditet och amning. Uppdateringen innebär att HUMIRA nu kan användas under amning och att det kan användas under graviditet om det finns ett uttalat behov .1

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:30 CEST

Har värdebaserad vård någon framtid och hur kan sjukhus tillsammans med patienter, andra hälso- och sjukvårdsverksamheter och företag öka patientdelaktigheten och förbättra vården? Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

–Svensk sjukvård håller hög medicinsk kvalitet till rimliga kostnader. Däremot behöver vi bli bättre på att skapa trygghet för patienten genom hela vårdkedjan. Vi saknar ofta helhetsperspektiv och har utmaningar med tillgänglighet och patientdelaktighet, frågor som är centrala i vårt arbete med värdebaserad vård och i många av våra samarbetsprojekt med näringslivet, säger Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

– Samverkan är avgörande för att lösa framtidens hälsoutmaningar. I dagens komplexa omvärld behöver vi med gemensamma krafter och mål utveckla hållbara vårdlösningar med den delaktiga patienten i centrum. Det är omöjligt för en enskild part att lösa dessa komplexa utmaningar enskilt – det behöver vården, näringslivet och patienterna göra tillsammans, framhåller han.

Almedalsseminarierna inleds med en presentation av sjukhusets vägval inom värdebaserad vård, följt av diskussioner om framtiden för arbetssättet i utveckling av sjukvården och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning. I sjukhusets modell har det centrala varit att införa ett teambaserat arbetssätt och ökad patientdelaktighet, med det övergripande målet att utveckla vårdkvaliteten mot merpersoncentrerad vård med god kontinuitet.

Under lunchpausen utfrågas bland andra socialminister Annika Strandhäll,  Eric Wahlberg, ny sjukhusdirektör påAkademiska sjukhuset och Anna Nergårdh, läkare och regeringens utredare av omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, om vad som behöver göras för att komma till rätta med utmaningar inom sjukvården såsom personalbrist, tillgängligheten samt om vården är felorganiserad - frågor som svenska folket ofta anger som de största problemen.

Seminarierna avrundas på temat Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi? Här lyfts frågan om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient, ett område där Akademiska i samarbete med bland andra AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio utvecklar lösningar för att ta reda på patienternas behov, förbättra informationen och underlätta patientdelaktigheten.

Bland annat beskrivs ”While you’re waiting”, en tjänst som utvecklats för cancerpatienter i syfte att öka tryggheten och delaktigheten samt förbättra informationen under hela vårdkontakten med Akademiska sjukhuset. Idén föddes i samband med ett Innovation Race tillsammans med AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft i  december 2016. I utvecklingsarbetet har även designers från Cambio medverkat. Målet är att ge patienter möjlighet att till exempel ha koll på sina remisser, få information om undersökningar och få stöd av kontaktsjuksköterska.

 – Patienter kan komma med tankar och erfarenheter som skiljer sig från vårdpersonalens. Jag tror att ett samarbete med alla parter ger bättre resultat om vi ska lösa vårdens utmaningar. Det är positivt att vi öppnar upp för delaktiga patienter i vårdens olika frågor, säger Emma Skoglund, en av patienterna som varit involverade i projektet från idéskapande till genomförande.

Läs mer om seminarierna här.

För mer information:

Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, tfn: 070-611 54 61, e-post: morten.kildal@akademiska.se

Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, AbbVie Sverige, tfn 08-684 446 00, e-post: thersia.bredenwall@abbvie.com


Annica Holmberg, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb Sverige (BMS), tfn 072-553 98 07, e-post: annica.holmberg@bms.com

Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio, tfn 013-20 03 00, e-post: johanna.hultcrantz@cambio.se

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Läs vidare »

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:37 CEST

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag resultat från en ny analys av andel patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom i fas III-studien MURANO. I studien utvärderas venetoklax, en hämmare av B-cell lymfom-2 (BCL-2) i tablettform, i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

AbbVie presenterar nya resultat från tre fas 3-studier av upadacitinib vid reumatoid artrit vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018)

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfall vid europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018) i Amsterdam från tre fas 3-studier som utvärderar upadacitinib, en oral JAK1-hämmare under utveckling som tas en gång om dagen, hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. AbbVie har tidigare presenterat positiva resultat från SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND och SELECT-MONOTHERAPY

Välkommen till våra Almedalenseminarier där du har möjlighet att ta del av högaktuella teman i sjukvårdsdebatten

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 13:51 CEST

Välkommen till våra gemensamma Almedalenseminarium där du har möjlighet att ta del av tre högaktuella teman i sjukvårdsdebatten. Under frågestunden om Vårdens viktigaste frågor – heta stolen med vårdens makthavare bjuder vi på en enklare lunch.

Tisdagen 3/7 kl 11:40 – 14:10, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicins Vårdtorg

Delaktighet och samverkan för framtidens vård

Tre seminarier om hur Akademiska sjukhuset tillsammans med andra hälso- och sjukvårdsverksamheter, patienter och företag arbetar för att öka patientdelaktigheten och förbättra vården.

11:40 – 12:30 Vad är framtiden för värdebaserad vård?

Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många. Vi berättar om Akademiska sjukhusets värdebaserad vård, med fokus på teambaserat arbetssätt och patientdelaktighet för att gemensamt förbättra vården utifrån det som är viktigast för patienten. Därefter följer diskussioner om framtiden för värdebaserad vård och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning av komplexa verksamheter som sjukvården.

Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation, Vivianne Macdisi, regionråd (S) Region Uppsala, Gilbert Tribo (L) Region Skånes regionråd, 2:a vice ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden, Madeleine Beerman, Unga Reumatiker, Hans Hägglund, verksamhetschef Akademiska sjukhuset, Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

12:40 – 13:10 Vårdens viktigaste frågor – heta stolen med vårdens makthavare

När man frågar svenska folket så lyfts ofta personalbrist, tillgängligheten och att vården är felorganiserad som några av de största problemen. Vad kan vi göra åt detta och vilka frågor tycker vårdens makthavare att det är viktigast att komma tillrätta med?

Annika Strandhäll, socialminister, Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, Anna Nergårdh, särskild utredare Regeringskansliet

13:20 – 14:10 Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Det pratas mycket om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient. Men hur tar vi reda på patienternas behov och förslag på lösningar? Vilka vinster finns med samverkan mellan patienterna, sjukvården och näringslivet för att skapa bättre vård? Varför ligger sjukvården så långt efter med anpassade digitala lösningar? Hur går vi från bra idéer och trevlig samverkan till riktiga innovationer för att möta medborgare? Konkreta exempel presenteras av representanter från Akademiska sjukhuset och industrin. Därefter följer en diskussion om vad som behövs om vi skall lyckas skapa förutsättningar för den delaktiga patienten i närtid.

Jan Gulliksen, expert i regeringens digitaliseringsråd, professor i människa-datorinteraktion KTH, Karolina Wretbring, projektledare Akademiska sjukhuset, Anna Attefall, projektledare Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuset, Emma Skoglund, patientrepresentant, Jenny Christensson, patientrepresentant och spetspatient AbbVie, Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör AbbVie, Annica Holmberg, kommunikationschef Bristol- Myers Squibb, Johanna Hultcrantz, produktchef Cambio

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset, AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Vi bjuder på smoothies och lättare lunch.
Läs mer på: https://www.dagensmedicin.se/seminarier/vardtorget2018

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Läs vidare »

Upadacitinib i monoterapi når alla primära och rankade sekundära effektmått jämfört med metotrexat i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:00 CEST

”SELECT-EARLY” är den femte huvudstudien som kommer att stödja regulatoriska ansökningar för upadacitinib vid reumatoid artrit senare under året”, sa Michael Severino, M.D, vice VD för forskning och utveckling samt Chief scientific officer vid AbbVie. Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering och är inte godkänt av regulatoriska myndigheter. Säkerhet och effekt har inte fastställts.

AbbVie i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 13:09 CEST

Den 1-5 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier:

Hälsovinster eller hälsoförluster – vart är Sverige på väg?

Alltmedan blodcancersjuka i andra europeiska länder genomgår framgångsrika behandlingar med nya läkemedel, riskerar patienter i Sverige att få vänta på tillgång till nya behandlingar. Debatt om hur vi kan säkerställa att personer med blodcancer snabbare får tillgång till nya livshöjande behandlingar och hur vi kan uppmuntra till fler kliniska studier och mer forskning.

Tid:2 juli, 12:30-14:00

Plats:Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Arrangör:Blodcancerförbundet i samarbete med AbbVie med flera

Medverkande
:
Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet
Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdspolitisk frontperson
Lena Asplund (M), riksdagsledamot
Dag Larsson, ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKL
Christer Jonsson, ledamot, Sjukvårdsdelegationen SKL
Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef, TLV
Lars Sandman, ledamot, NT-rådet
Hareth Nahi, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Anders Blanck, vd, Läkemedelsindustriföreningen
Hans Hägglund, ordförande, Svensk Förening för Hematologi

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet.


Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Fortfarande dör 40 procent av cancerpatienter inom fem år efter att de fått sin diagnos. En rättvis cancervård med rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att få ner den siffran. Genomarbetade förslag finns för att förbättra vården men är politikerna redo att genomföra dem?

Tid:2 juli, 14:40-15:40

Plats:Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangör:Nätverket mot Cancer i samarbete med AbbVie med flera

Medverkande
:
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot Cancer
Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier
Göran Edbom, överläkare, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus Umeå
Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare SKL, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan
Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet.


Hur kan digitalisering och egen drivkraft förändra vården?

Åldrande befolkning och höga kostnader för kroniska sjukdomar ökar trycket på sjukvården att förändra sin verksamhet. Nära vård är ett sätt att arbeta med hälsa och vård där den närmsta vården är den vård som patienter med hjälp av digitala lösningar kan ge sig själva – egenvården.

Tid:3 juli, 09:00-09:45

Plats:Sankt Hansgatan 9

Arrangör:AbbVie och Telia

Medverkande
:
Emma Spak, moderator, samordnare Nära Vård, SKL
Cajsa Helin Hollstrand, förste vice ordförande, Unga Reumatiker
Tobias Nilsson, chefsstrateg, Västra Götalandsregionen
Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
Nina Bake, Head of Telia Healthcare, Telia
Linn Mandahl, vd, AbbVie

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet.


Delaktighet och samverkan för framtidens vård

Tre seminarier om hur Akademiska sjukhuset tillsammans med andra hälso- och sjukvårdsverksamheter, patienter och företag arbetar för att öka patientdelaktigheten och förbättra vården.

Tid: 3 juli klockan 11:40-14:10

11:40 – 12:30 Vad är framtiden för värdebaserad vård?

12:30 – 13:10 Vårdens viktigaste frågor – heta stolen med vårdens makthavare, bland annat socialminister Annika Strandhäll

13:10 – 14:10 Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangör: AbbVie, Akademiska sjukhuset, Bristol Myers-Squibb och Cambio

Medverkande:
Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset
Hans Hägglund, verksamhetschef, Akademiska sjukhuset
Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation
Karin Båtelson, ordförande sjukhusläkarföreningen samt 1:e vice ordf. Läkarförbundet
Vivianne Macdisi (S), regionråd, Region Uppsala
Gilbert Tribo (L), Region Skånes regionråd, 2:a vice ordfHälso- och sjukvårdsnämnden
Karolina Wretbring, projektledare, Akademiska sjukhuset
Anna Attefall, projektledare Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuset
Emma Skoglund, patientrepresentant
Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, Abbvie
Annica Holmberg, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb Sverige
Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio
Jan Gulliksen, ordförande i regeringens digitaliseringsråd, professor i människa-datorinteraktion KTH

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet.


Varmt välkommen att ta kontakt med oss för vidare dialog:
Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, 072-7183223, theresia.bredenwall@abbvie.com

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Den 1-5 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier: se Almedalensprogrammet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Onkologi, virologi
 • ewdja.mfluwnndgcbolbrgjg@adbbbuhvidue.ofcognmdg
 • +46 8 684 44 600
 • +46 70 168 08 82

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Immunologi
 • eldqiswtabybethc.rseoszoluhbndpc@ajzbbtwvipje.zbcopsmup
 • +46 8 684 44 600
 • +46 73 979 69 71

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • theoercbespaiamm.bllreazdevfnwyjaliol@wrabzfbvpriefy.ckvomdy
 • +46 8 684 44 600
 • +46 8 684 44 600

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. Besök oss gärna på abbvie.se och följ oss på facebook @AbbVieSverige och twitter @abbvie_se.

Adress

 • AbbVie
 • Hemvärnsgatan 9
 • 171 29 Solna
 • Sweden