Gå direkt till innehåll
Sandra Eketorp Sylvan var på plats i Chicago senast ASCO hölls i fysisk form. FOTO: Arash Hamidian
Sandra Eketorp Sylvan var på plats i Chicago senast ASCO hölls i fysisk form. FOTO: Arash Hamidian

Pressmeddelande -

ASCO 2021 – Amgen presenterar spännande data på världens största cancerkongress

Amgen presenterar data från ett flertal studier ur sin ständigt växande onkologi-portfölj när ASCO, världens viktigaste onkologikonferens, slår upp sina virtuella portar den 4 juni. Det gäller såväl uppdateringar om etablerade terapier som Amgens innovativa pipeline med bland annat KRASG12C-hämmaren sotorasib vid lungcancer, och bemarituzumab vid esofagus- och ventrikelcancer.

– På de senaste ASCO-mötena har det blivit allt tydligare att det är precisionsmedicin som banar väg för framtidens cancervård, och Amgen fortsätter att bryta ny mark genom att utforska målriktade behandlingsmetoder för patienter med svårbehandlade cancerformer, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef för Amgen Sverige.

En av de substanser i Amgens onkologi-pipeline som väckt mest intresse på senare tid är sotorasib, den första KRASG12C-hämmaren som nått klinisk fas. Mot bakgrund av att denna mutation länge ansetts i det närmaste omöjlig att påverka med läkemedel har de hittills presenterade resultaten väckt hoppet om en första målriktad behandling för de cirka 13 procent av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer är KRASG12C-positiva.

Vid en muntlig session på fredagen presenteras för första gången data för total överlevnad (OS) för sotorasib från fas II-studien CodeBreaK 100. I samband med detta tillkännages även resultaten av biomarköranalyser i subgrupper.

Vid en annan muntlig session presenteras uppdaterade data från fas II-studien FIGHT där bemarituzumab, en monoklonal antikropp riktad mot FGFR2b, i kombination med kemoterapi (modifierad FOLFOX6) utvärderas vid behandling av patienter med avancerad FGFR2b-positiv esofagus- och ventrikelcancer (GEJ = gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma).

– Vi vet sedan tidigare att den här kombinationen givit statistiskt signifikanta förbättringar av progressionsfri överlevnad, total överlevnad och responsfrekvens jämfört med enbart FOLFOX6, säger Sandra Eketorp Sylvan.

På ASCO presenteras också uppdaterade säkerhets- och effektdata från first-in-human-studien av AMG 757 (tarlatamab) vid småcellig lungcancer (SCLC). Tarlatamab är en BiTE-molekyl med förlängd halveringstid som riktas mot DLL3 (delta-like ligand 3), vilket aktiverar den cytotoxiska potentialen hos T-celler för att bekämpa neuroendokrin cancer såsom småcellig lungcancer och neuroendokrin prostatacancer.

Vidare presenteras data från prövarinitierade studier på Vectibix (panitumumab) vid metastaserad kolorektalcancer (mCRC), bland annat PanaMa-studien som utvärderar Vectibix i kombination med 5-fluorouracil/leukovorin (5FU/LV) som underhållsbehandling och nya data från studien CHRONOS som utvärderar Vectibix som rechallenge therapy.

Här följer ett urval av Amgens abstracts

Sotorasib

Bemarituzumab

AMG 757 (tarlatamab)

AMG 160 (acapatamab)

AMG 650

BLINCYTO (blinatumomab)

IMLYGIC (talimogene laherparepvec)

VECTIBIX (panitumumab)

Prövarinitierade studier

XGEVA (denosumab)

Läs mer om Amgens utveckling av innovativa mediciner för nya targets vid svårbehandlade cancerformer på AmgenOncology.com

Om CodeBreaK
Det kliniska studieprogrammet CodeBreaK för sotorasib (AMG 510) är utformat för att behandla flera olika KRASG12C-muterade solida tumörer i hopp om att möta de ouppfyllda medicinska behov som länge förelegat vid dessa cancerformer. Till dags dato har över 800 patienter på fem kontinenter inkluderats i CodeBreaK-studier på 13 olika tumörtyper.

CodeBreaK 100 är en fas I och II first-in-human, oblindad multicenterstudie som inkluderat patienter med KRASG12C-muterade solida tumörer. Patienter som bedömdes lämpliga var tungt förbehandlade med samtliga tidigare behandlingsmöjligheter uttömda för respektive tumördiagnos.

Det primära effektmåttet i fas I-studien är säkerhet. Viktiga sekundära effektmått inkluderar objektiv tumör-respons (ORR = Objective Response Rate) bedömd var sjätte vecka, responsduration (DOR = Duration of Response) och progressionsfri överlevnad. Patienterna delades in i fyra doskohorter, 180 mg, 360 mg, 720 mg och 960 mg. Sotorasib administreras peroralt en gång om dagen i samtliga kohorter.

Det primära effektmåttet i fas II-studien var centralt utvärderad objektiv tumörrespons (ORR = Objective Response Rate).

I en global randomiserad fas III-studie, CodeBreaK 200, jämförs sotorasib med docetaxel vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Fas II-studien på kolorektalcancer förväntas genomgå dataavläsning under 2021.

Amgen rekryterar även till en fas Ib-studie där sex olika kombinationsbehandlingar utvärderas hos KRASG12C-muterade patienter med avancerad sjukdom (CodeBreaK 101). Mer information om CodeBreaK-programmet finns på codebreaktrials.com.

Om sotorasib, AMG 510
Sotorasib (AMG 510) är en first-in-class småmolekylhämmare som specifikt och irreversibelt binder till KRASG12C via den cysteinaminosyra som ersätter glycin när mutationen inträffar. KRASG12C blir på så vis låst i ett inaktivt GDP-bundet tillstånd (GDP = guanosine diphosphate, guanosindifosfat).

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har givit sotorasib orphan drug status avseende såväl NSCLC som metastaserad CRC (mCRC). FDA har även beviljat så kallad fast track designation för sotorasib vid behandling av patienter med tidigare behandlad metastaserande NSCLC med KRASG12C-mutation. I december 2020 beslutade FDA att inkludera sotorasib i sitt nya Real-Time Oncology Review (RTOR) Pilot Program som syftar till att ytterligare snabba på godkännandeprocessen av läkemedel som enligt FDA:s bedömning sannolikt skulle innebära betydande förbättringar jämfört med tillgängliga terapier.

Om bemarituzumab
Bemarituzumab (anti-FGFR2b) är en potentiell first-in-class monoklonal antikropp som är utformad för att blockera specifika fibroblasttillväxtfaktorer (FGF) från att binda till och aktivera FGFR2b, vilket hämmar flera nedströms tumörsignaleringsvägar och potentiellt bromsar cancerprogression. Bemarituzumab utvecklas för mag- och GEJ-cancer som en riktad terapi för tumörer som överuttrycker FGFR2b. Amgen utvärderar också potentialen för bemarituzumab vid andra cancerformer som överuttrycker FGFR2b. I april 2021 beviljades bemarituzumab Breakthrough Therapy designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef, Amgen, tel: 070–433 57 91

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Karin Järperud

Karin Järperud

Presskontakt VD +46 722002532
Sandra Eketorp Sylvan

Sandra Eketorp Sylvan

Presskontakt Medicinsk chef +46 70 433 5791

Relaterade nyheter

Om Amgen

Amgen discovers, develops and delivers innovative human therapeutics. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen was one of the first companies to realize the new science's promise by bringing safe and effective medicines from lab, to manufacturing plant, to patient. Amgen therapeutics have changed the practice of medicine, helping millions of people around the world in the fight against cancer, kidney disease, rheumatoid arthritis, and other serious illnesses. With a deep and broad pipeline of potential new medicines, Amgen remains committed to advancing science to dramatically improve people's lives. To learn more about our pioneering science and our vital medicines, visit www.amgen.se

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
Sverige