Gå direkt till innehåll
"Det här är starka resultat, Särskilt när man betänker den i sammanhanget relativt milda biverkningsprofilen, där inte ens en av fem som rapporterat biverkningar av grad 3", säger Jan Nyman, en av landets ledande expterter på området.
"Det här är starka resultat, Särskilt när man betänker den i sammanhanget relativt milda biverkningsprofilen, där inte ens en av fem som rapporterat biverkningar av grad 3", säger Jan Nyman, en av landets ledande expterter på området.

Pressmeddelande -

Nya fas II-data på WCLC: sotorasib ger tidig, kraftfull och varaktig respons hos patienter med KRAS-muterad lungcancer

– Dessa fas II-data visar att sotorasib åstadkommer tidig tumörkrympning och varaktig respons hos patienter som hittills saknat effektiva behandlingsalternativ efter progress på standardbehandling, säger docent Jan Nyman, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och expert på icke-småcellig lungcancer.

Resultaten presenterades i helgen på World Conference on Lung Cancer.

Med över 80 procent av alla lungcancerfall är icke-småcellig lungcancer, NSCLC, den överlägset vanligaste formen (NSCLC = non-small-cell lung carcinoma). Tack vare stora framsteg inom forskning och utveckling på senare år har behandlingsresultaten och därmed prognosen vid NSCLC successivt förbättrats. Detta gäller emellertid inte de cirka 13 procent av patienterna som har KRASG12C-mutataion (Kirsten RAt Sarcoma virus) som alltjämt har sämre prognos. Trots att man i närmare fyra decennier försökt ta fram läkemedel som riktas mot KRAS finns ännu ingen godkänd behandling.

Vid det så kallade Presidential Symposium på öppningsdagen av World Conference on Lung Cancer presenterades nya fas II-data för data för sotorasib, den första KRASG12C-hämmaren som nått klinisk fas. De aktuella resultaten från CodeBreaK 100-studien avser 126 patienter med KRASG12C-muterad, avancerad ickesmåcellig lungcancer som behandlats med sotorasib, 960 mg peroralt en gång per dag. Samtliga patienter var tungt förbehandlade och över 80 procent av dem hade progredierat på både platinabaserad kemoterapi och behandling med PD1/L1-hämmare.

Vid en medianuppföljning på 12,2 månader hade 46 patienter en bekräftad respons varav tre kompletta och 43 partiella, vilket resulterade i en objektiv tumörrespons (ORR = Objective Response Rate) på 37,1 procent. Mediantiden till objektiv respons var 1,4 månader och responsdurationen var i median 10 månader. Fler än fyra av fem, 80,6 procent, uppnådde sjukdomskontroll (DCR = Disease Control Rate). Den progressionsfria medianöverlevnaden (mPFS) hos patienter var 6,8 månader (5,1–8,2 månader) och mediankrympningen av de responderande patienternas tumörer var 60 procent.

– Det här är starka resultat, säger Jan Nyman. Särskilt när man betänker den i sammanhanget relativt milda biverkningsprofilen, där inte ens en av fem som rapporterat behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3.

Behandlingsrelaterade biverkningar (TRAE = Treatment-Related Adverse Events) inträffade hos 88 (69,8 procent) patienter och varav nio (7,1 procent) fick avbryta behandlingen. TRAE av grad 3 rapporterades hos 25 (19,8 procent) patienter. De vanligast förekommande var förhöjt alaninaminotransferas (ALAT) (8/126, 6,3 procent), förhöjt aspartataminotransferas (ASAT) (7/126, 5,6 procent) och diarré (5/126, 4,0 procent). Inga behandlingsrelaterade dödsfall förekom.

Fas II-registreringsstudien genomfördes på rekordtid och i december 2020 lämnade Amgen in ansökan om godkännande till såväl den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sotorasib vid behandling av patienter med KRASG12C-muterad lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter minst en tidigare systemisk behandling.

World Conference on Lung Cancer anordnas av International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Årets upplaga hölls virtuellt.

Om KRAS
Närmare 40 år av forskning har visat att RAS-genfamiljen är en av de vanligaste muterade onkogenerna i solida tumörer (RAS = RAt Sarcoma virus). Inom denna familj är KRAS (Kirsten RAt Sarcoma virus) den vanligaste varianten och är särskilt ofta förekommande i solida tumörer. Incidensen av den specifika mutationsvarianten KRASG12C är cirka 13 procent vid icke-småcellig lungcancer, 3–5 procent vid kolorektalcancer och en till två procent vid många andra solida tumörer. KRASG12C har hittills inte betraktats som ett möjligt mål för läkemedel då proteinet saknar naturliga fickor som en småmolekylhämmare kan binda till. Amgen utvärderar potentialen att hämma KRASG12C för behandling av en mängd olika solida tumörtyper.

Om CodeBreaK
Det kliniska studieprogrammet CodeBreaK för sotorasib (AMG 510) är utformat för att behandla flera olika KRASG12C-muterade solida tumörer i hopp om att möta de ouppfyllda medicinska behov som länge förelegat vid dessa cancerformer. Till dags dato har över 700 patienter på fem kontinenter inkluderats i CodeBreaK-studier på 13 olika tumörtyper.

CodeBreaK 100 är en fas I och II first-in-human, oblindad multicenterstudie som inkluderat patienter med KRASG12C-muterade solida tumörer. Patienter som bedömdes lämpliga var tungt förbehandlade och hade genomgått minst två tidigare behandlingslinjer.

Det primära effektmåttet i fas I-studien är säkerhet. Viktiga sekundära effektmått inkluderar objektiv tumör-respons (ORR = Objective Response Rate) bedömd var sjätte vecka, responsduration (DOR = Duration of Response) och progressionsfri överlevnad. Patienterna delades in i fyra doskohorter, 180 mg, 360 mg, 720 mg och 960 mg. Sotorasib administreras peroralt en gång om dagen i samtliga kohorter.

Det primära effektmåttet i fas II-studien var centralt utvärderad objektiv tumörrespons (ORR = Objective Response Rate). En global randomiserad fas III-studie som jämför sotorasib med docetaxel (CodeBreaK 200) pågår.

Fas II-studien på kolorektalcancer förväntas genomgå dataavläsning under 2021.

Amgen rekryterar även till en fas Ib-studie där sex olika kombinationsbehandlingar utvärderas hos KRASG12C-muterade patienter med avancerad sjukdom (CodeBreaK 101). Mer information om CodeBreaK-programmet finns på codebreaktrials.com.

Om sotorasib, AMG 510
Sotorasib (AMG 510) är en first-in-class småmolekylhämmare som specifikt och irreversibelt binder till KRASG12C via den cysteinaminosyra som ersätter glycin när mutationen inträffar. KRASG12C blir på så vis låst i ett inaktivt GDP-bundet tillstånd (GDP = guanosine diphosphate, guanosindifosfat).

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har givit sotorasib orphan drug status avseende såväl NSCLC som metastaserad CRC (mCRC). FDA har även beviljat så kallad fast track designation för sotorasib vid behandling av patienter med tidigare behandlad metastaserande NSCLC med KRASG12C-mutation. I december 2020 beslutade FDA att inkludera sotorasib i sitt nya Real-Time Oncology Review (RTOR) Pilot Program som syftar till att ytterligare snabba på godkännandeprocessen av läkemedel som enligt FDA:s bedömning sannolikt skulle innebära betydande förbättringar jämfört med tillgängliga terapier.

Sotorasib är det föreslagna substansnamnet (INN = International Nonproprietary Name) på AMG 510.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef, Amgen, tel: 070–433 57 91

Ämnen

Kategorier


Amgen är ett forskande läkemedelsföretag med fokus på att förbättra hälsan hos patienter med allvarliga sjukdomar. Vi bedriver forskning och utveckling av bioteknologiska originalläkemedel och biosimilarer inom terapiområdena onkologi, hematologi, osteoporos, inflammation, kardiologi och nefrologi. Globalt är vi över 25 000 medarbetare, varav cirka 110 arbetar i Sverige. Det svenska kontoret finns i Solna, Stockholm.

Kontakter

Karin Järperud

Karin Järperud

Presskontakt VD +46 722002532
Sandra Eketorp Sylvan

Sandra Eketorp Sylvan

Presskontakt Medicinsk chef +46 70 433 5791

Relaterat innehåll

Om Amgen

Amgen discovers, develops and delivers innovative human therapeutics. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen was one of the first companies to realize the new science's promise by bringing safe and effective medicines from lab, to manufacturing plant, to patient. Amgen therapeutics have changed the practice of medicine, helping millions of people around the world in the fight against cancer, kidney disease, rheumatoid arthritis, and other serious illnesses. With a deep and broad pipeline of potential new medicines, Amgen remains committed to advancing science to dramatically improve people's lives. To learn more about our pioneering science and our vital medicines, visit www.amgen.se

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
Sverige