Gå direkt till innehåll
Nya resultat för kombinationsbehandling med KRAS G12C-hämmare vid kolorektalcancer på ASCO

Pressmeddelande -

Nya resultat för kombinationsbehandling med KRAS G12C-hämmare vid kolorektalcancer på ASCO

En läkemedelskombination innehållande sotorasib, den första KRASG12C-hämmaren, visar lovande resultat vid behandling av avancerad kolorektalcancer hos patienter vars tumörer är KRAS G12C-muterade.

Det visar data från en studie som presenterades på ASCO, världens största cancerkongress, nu i helgen.

– För de cirka tre procent av patienterna som bär på den här erkänt svårbehandlade mutationen är resultaten hoppingivande, säger Leif Klint, överläkare på onkologiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Monoterapi med sotorasib har inneburit ett genombrott vid behandling av KRAS G12C-muterad lungcancer, och studier pågår även inom kolorektalcancer där mutationen förekommer hos cirka 3-4 procent. Data från tidigare presenterade studier har visat att man kunde uppnå en högre objektiv tumörrespons (ORR) om sotorasib kombinerades med den monoklonala anti-EGFR-antikroppen panitumumab än om sotorasib gavs i monoterapi. De data som nu presenterats på ASCO gäller en studie där sotorasib kombinerats med både pantitumumab och FOLFIRI, en standard-kemoterapiregim. Det primära effektmåttet var säkerhet. Sekundära effektmått var effekt och farmakokinetik.

Med denna kombination uppnåddes en objektiv tumörrespons hos 55 procent av patienterna i studien som alla hade genomgått tidigare behandlingar. Medianvärdet för tidigare linjer av systemisk behandling var 2 (intervall: 1-6) och majoriteten, 67 procent, erhöll den nu aktuella sotorasib-kombinationen i tredje linjen eller senare. Nästan samtliga, 97 procent, hade tidigare behandlats med fluoropyrimidin, och närmare tre fjärdedelar, 73 procent, med irinotekan.Studien baserades på tidigare observationer där sotorasib som monoterapi hos tungt förbehandlade patienter visade en ORR på 9,7 procent och sjukdomskontroll (DCR = Disease Control Rate) på 82,3 procent hos patienter med KRAS G12C-mutation. När sotorasib kombinerades med panitumumab ökade den objektiva tumörresponsen till 30 procent. Forskarna drog då slutsatsen att kombinationen förefaller minska sotorasib-relaterade återaktiveringar av RAS-MAPK-signalvägen och ansamling av aktiverad EGFR.

I den aktuella studien, där man även lagt till FOLFIRI, inkluderades totalt 46 patienter med medianåldern 53 år varav närmare hälften, 48 procent, var kvinnor. Behandlingen visade sig vara säker och väl tolererad, med få allvarliga biverkningar. De vanligaste biverkningarna var av dermatologisk art.

De preliminära resultaten av studien visar lovande effektivitet, där ORR låg på 55 procent och hela 93 procent uppnådde sjukdomskontroll.

– Det här är onekligen lovande data. Responsen är bra och biverkningsprofilen är acceptabel, säger Leif Klint samtidigt som han betonar att det krävs längre uppföljning för att kunna uttala sig om eventuell effekt på överlevnad.

Vidare studier och fullständiga resultat förväntas presenteras inom en snar framtid.

På ASCO presenterades även matchningsjusterade indirekta behandlingsjämförelser (MAIC = matching-adjusted indirect treatment comparisons) mellan sotorasib och standardbehandling med trifluridin/tipiracil (T/T) och regorafenib som monoterapi vid kemorefraktär KRAS G12C-muterad metastaserande kolorektalcancer (mCRC) i tredje linjen.

Analyserna tyder på att monoterapi med sotorasib är förknippad med en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring av tumörrespons, progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med T/T och regorafenib hos tungt förbehandlade kemorefraktära KRAS G12C-muterade patienter med metastaserande kolorektalcancer. Analyserna begränsas emellertid av antalet patienter som erhållit sotorasib, bristen på KRAS G12C-specifika data i studier på standardbehandling och skillnader mellan olika studier vad gäller effekten av post-progressionsbehandlingar på total överlevnad.

Kort om sotorasib
Sotorasib är en first-in-class småmolekylhämmare som specifikt och irreversibelt binder till KRASG12C via aminosyran cystein som ersätter glycin när mutationen inträffar. KRASG12C blir på så vis låst i ett inaktivt GDP-bundet tillstånd (GDP = guanosine diphosphate, guanosindifosfat). Detta är möjligt tack vare upptäckten av en tidigare dold ”räffla” på KRASG12C-proteinet.

Sotorasib är idag godkänt under namnet Lumykras som monoterapi för behandling av vuxna patienter med avancerad icke‑småcellig lungcancer (NSCLC) med KRAS G12C‑mutation, vid progression efter minst en tidigare linje av systemisk behandling. Läs mer om Lumykras på Fass.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef, Amgen Sverige, tel: 070–433 57 91

Ämnen

Kategorier


Amgen är ett forskande läkemedelsföretag med fokus på att förbättra hälsan hos patienter med allvarliga sjukdomar. Vi bedriver forskning och utveckling av bioteknologiska originalläkemedel och biosimilarer inom terapiområdena onkologi, hematologi, osteoporos, inflammation, kardiologi och nefrologi. Globalt är vi över 25 000 medarbetare, varav cirka 110 arbetar i Sverige. Det svenska kontoret finns i Solna, Stockholm.

Kontakter

Ola Gelin

Ola Gelin

Presskontakt Communications and digital lead +46701489541

Relaterat innehåll

”De här resultaten bekräftar värdet av Vectibix i kombination med cytostatika som första linjens behandling”, säger Jan-Erik Frödin, docent i onkologi och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

ASCO 2022 – bättre överlevnad med Vectibix jämfört med VEGF-hämmare vid metastaserande kolorektalcancer

EGFR-hämmaren Vectibix i kombination med cytostatika ger påtagligt förbättrad total överlevnad vid första linjens behandling av icke-operabel avancerad kolorektalcancer (mCRC) jämfört med VEGF-hämmaren bevacizumab i kombination med cytostatika. Det visar data från PARADIGM, den första prospektiva randomiserade studien som utvärderar dessa behandlingsalternativ för patienter med vildtyp RAS mCRC.

”Vi behöver göra allt vi kan för att hjälpa patienter med metastaserande kolorektalcancer som progredierar efter tredje linjen”, säger MSL Arash Hamidian och Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef på Amgen Sverige.

Rechallenge-terapi med EGFR-hämmare ett alternativ vid spridd kolorektalcancer

Data från den prövarinitierade fas II-studien CHRONOS visar att mCRC-patienter som progredierat på tidigare anti-EGFR-behandling kan vara hjälpta av rechallenge-terapi. – 30 procent av patienterna uppnådde tumörsvar på rechallenge med panitumumab trots att de tidigare genomgått behandling med EGFR-hämmare och cytostatika, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef på Amgen Sverige.

Om Amgen

Amgen discovers, develops and delivers innovative human therapeutics. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen was one of the first companies to realize the new science's promise by bringing safe and effective medicines from lab, to manufacturing plant, to patient. Amgen therapeutics have changed the practice of medicine, helping millions of people around the world in the fight against cancer, kidney disease, rheumatoid arthritis, and other serious illnesses. With a deep and broad pipeline of potential new medicines, Amgen remains committed to advancing science to dramatically improve people's lives. To learn more about our pioneering science and our vital medicines, visit www.amgen.se

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
Sverige