Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

New England Journal of Medicine publicerar Astellas resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI™ (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer

Astellas meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDITM (enzalutamid) och leuprorelin i kombination (n=355), placebo i kombination med leuprorelin (n=358), och enzalutamid som monoterapi (n=355) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer. De resultat som nu publicerats kompletterar resultat presenterade vid plenarsessionen på American Urological Societys årsmöte den 29 april i år. Resultaten visar en förbättring av metastasfri överlevnad (MFS) med 57,6 procent för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med leuprorelin, jämfört med placebo i kombination med leuprorelin (hazard ratio [HR]: 0,42; 95% konfidensintervall [KI], 0,30-0,61; p<0,001).

– Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige, och även om män med sjukdom utan spridning för det mesta kan botas med dagens primära behandling, löper vissa fortfarande en högre risk för biokemiskt återfall, vilket kan resultera i metastaser. För dessa patienter finns begränsade data tillgänglig som kunnat visa på metastasfri överlevnad, och det gör dessa resultat från EMBARK-studien intressanta, säger Camille Claudius, senior medicinsk direktör hos Astellas i Norden.

Statistiskt signifikanta förbättringar observerades också för viktiga sekundära effektmått i EMBARK, inklusive:

  • Behandling med enzalutamid och leuprorelin i kombination och enzalutamid som monoterapi förbättrade tiden till PSA-progression med 93 procent (HR: 0,07; 95% KI, 0,03-0,14; p<0,001), respektive 67 procent (HR: 0,33; 95% KI,0,23-0,49, p<0,001), jämfört med placebo i kombination med leuprorelin.
  • Tid till första användning av ny antineoplastisk behandling förbättrades med 64 procent hos patienter som behandlades med enzalutamid och leuprorelin i kombination (HR: 0,36; 95% KI, 0,26-0,49; p<0,001), och förbättrades med 46 procent hos dem som behandlades med enzalutamid som monoterapi (HR: 0,54; 95% KI, 0,41-0,71; p<0,001), jämfört med placebo i kombination med leuprorelin.
  • Vid tidpunkten för analysen, visade resultaten en trend mot förbättrad total överlevnad (OS) för enzalutamid och leuprorelin i kombination, dessa data var ännu inte mogna. Patienterna i studien kommer att följas upp i en slutlig analys av OS.
  • Behandling med enzalutamid som monoterapi minskade risken för metastasering eller död med 36,9 procent, jämfört med placebo i kombination med leuprorelin (HR 0,63; 95% KI, 0,46-0,87; p=0,005).
  • Icke-metastaserande kastrationsresistent (nmCRPC) hos vuxna män som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom
  • Behandling av metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) och metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) subventioneras endast när behandling
    med abirateron inte är lämplig.*

Säkerhetsprofilen överensstämde med den etablerade säkerhetsprofilen för enzalutamid och leuprorelin. Inga nya säkerhetssignaler har observerades. Mer än 97 procent av patienterna i alla behandlingsgrupper upplevde en biverkning (AE). De vanligaste biverkningarna (≥10 % av patienterna) och behandlingsrelaterade biverkningar (≥30 % av patienterna) för enzalutamid och leuprorelin i kombination och enbart leuprorelin var värmevallningar och trötthet, och för enzalutamid som monoterapi var de vanligaste biverkningarna gynekomasti, värmevallningar och trötthet.

– På Astellas har vi under lång tid investerat i den kliniska utvecklingen av enzalutamid som behandling av prostatacancer, den används idag i mer än 90 länder vid en eller flera indikationer. EMBARK-studiens resultat visar nu på den roll enzalutamid kan spela som behandling tidigare i sjukdomsförloppet och därmed potentiellt kunna hjälpa fler patienter, säger Camille Claudius, senior medicinsk direktör hos Astellas i Norden.

Resultaten från EMBARK kommer nu att diskuteras med relevanta regulatoriska myndigheter före en eventuell rekommendation om användning av enzalutamid för denna indikation.

Om EMBARK-studien

EMBARK är en global, randomiserad, dubbelblind, internationell multicenter, fas 3-studie, som studerat XTANDI (enzalutamid) i kombination med leuprorelin hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer. Studien inkluderade 1 068 patienter från olika kliniker i USA, Canada, Europa, Sydamerika och Asien. I studien deltog högriskpatienter efter biokemiskt återfall, definierat som prostataspecifikt antigen (PSA) svar (PSA-värde) med fördubblingstid ≤ 9 månader, ett serumtestosteron ≥ 150 ng/dL (5,2 nmol/L), och screening PSA ≥ 1 ng/mL efter radikal prostatektomi (operation med eller utan strålbehandling) som primär behandling för prostatacancer, eller NADIR-värde om 2 ng/ml för patienter som fick strålbehandling som enda primärbehandling för prostatacancer. Patienter i EMBARK-studien randomiserades till behandling med enzalutamid 160 mg dagligen i kombination med leuprorelin (n=355), enzalutamid 160 mg som monoterapi (n=355), eller placebo i kombination med leuprorelin (n=358). Leuprorelin 22,5 mg administrerade var 12:e vecka.

Studiens primära effektmått var metastasfri överlevnad (MFS) för enzalutamid i kombination med leuprorelin jämfört med placebo i kombination med leuprorelin, definierat som tiden från randomisering till sjukdomsprogress och spridning, det vill säga fram tills dess att cancern genom magnetkamera (MRT) eller datortomografi (CT), kunde visa sig vara metastaserande, eller dödsfall.

För ytterligare detaljer om studien, vänligen läs om EMBARK på www.clinicaltrials.gov, NCT02319837.

Om icke-metastaserad hormonkänslig prostatacancer och hög risk för biokemiskt återfall (BCR)

Icke-metastaserad hormon- (eller kastrations-) känslig prostatacancer (nmHSPC eller nmCSPC) betyder att det inte finns några kliniskt detekterbara bevis på att cancern har spridit sig till andra delar av kroppen (metastaser) och att cancern fortsätter svara på medicinsk eller kirurgisk behandling för att minska testosteronnivåer.1,2Av män som har genomgått nutidens primära behandling vid icke- metastaserad hormonkänslig prostatacancer, inklusive radikal prostatektomi (operation) och/eller strålbehandling, kommer uppskattningsvis 20-40 procent inom tio år få ett biokemiskt återfall (BCR)3. Omkring nio av tio män med högrisk BCR kommer att utveckla metastaserande sjukdom, och en av tre kommer att dö till följd av detta återfall.4 EMBARK-studien fokuserade på män med högrisk BCR. Enligt EMBARK protokollet är nmHSPC med högrisk BCR de män som initialt behandlades med radikal prostatektomi eller radioterapi eller båda, samt hade en fördubblingstid av sitt PSA-värde på ≤ 9 månader. Högrisk BCR patienter har en högre risk för metastaser och död.5

Om XTANDI (enzalutamid)

XTANDI™ (enzalutamid) subventioneras för behandling av:

Subventioneras i övrigt endast vid förskrivning i enlighet med
godkända indikationer och med följande begränsningar:

*TLV-beslut 4022/2022 18.05.2023

Rekommenderad dos är 160 mg enzalutamid dagligen som en peroral engångsdos. Enzalutamid är idag en standardbehandling vid prostatacancer och godkänd i över 90 länder för en eller fler av ovanstående indikationer, inklusive USA, inom EU och Japan.

För mer information om enzalutamid, se www.fass.se

Om Astellas

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi och onkologi. Astellas vision är att ligga i framkant av vårdutvecklingen och skapa värde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Med det nordiska huvudkontoret i Köpenhamn finns Astellas representerat i hela Norden. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

För mer information kontakta

Camille Claudius, senior medicinsk direktör, Astellas Pharma, camille.claudius@astellas.com, tlf. +45 4343 0355

Referenser

1. Cancer.net. Prostate Cancer: Types of Treatment (12-2022). https://www.cancer.net/cancer-types/prostate-cancer/types-treatment.Accessed August, 2023.

2. American Society of Clinical Oncology. ASCO Answers: Prostate Cancer (2021). https://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_answers_guide_prostate.pdf. Accessed August, 2023.

3. Ward JF, Moul JW. Rising prostate-specific antigen after primary prostate cancer therapy. Nat Clin Pract Urol. 2005 Apr;2(4):174-82. doi: 10.1038/ncpuro0145. PMID: 16474760.

4. Antonarakis, Emmanuel S et al. “The natural history of metastatic progression in men with prostate-specific antigen recurrence after radical prostatectomy: long-term follow-up.” BJU international vol. 109,1 (2012): 32-9. doi:10.1111/j.1464-410X.2011.10422

5. Paller, Channing J et al. “Management of patients with biochemical recurrence after local therapy for prostate cancer.” Hematology/oncology clinics of North America vol. 27,6 (2013): 1205-19, viii. doi:10.1016/j.hoc.2013.08.005

MAT-SE-XTD-2023-00041 09.2023

Ämnen

Kategorier


Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi och transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Kontakter

Astellas Pharma

Presskontakt +45 43 43 03 55

Välkommen till Astellas Pharma!

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi, transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas Pharma
Box 21046
200 21 Malmö
040-650 15 00