Gå direkt till innehåll

Ämnen: Rättsfrågor

Barnombudsmannen kräver nationell handlingsplan om ensamkommande

Varje år försvinner flera hundra ensamkommande asylsökande barn i Sverige. FN:s barnrättskommitté kritiserade nyligen Sverige för att inte utreda detta ordentligt. Sverige måste bli bättre på att skydda barnen, löd rekommendationen.
Idag har Barnombudsmannen samlat fyra viktiga myndigheter till möte för att diskutera ensamkommande asylsökande barn som försvinner i Sverige. Representanter för p

Barns skydd mot sexuell exploatering måste stärkas anser Barnombudsmannen i skrivelse till regeringen

Barns skydd mot att exploateras genom köp av sexuella handlingar är för svagt i Sverige. Nu anser Barnombudsmannen att lagstiftningen måste ses över. Brott när barn exploateras genom sexköp ska ge fängelse. Domstolarna ska inte bedöma barnets fysiska mognad utan ge alla barn under 18 år samma skydd. Polisen måste också bedriva utökad spaning för att upptäcka barn som utnyttjas i sexhandeln.

Pressmeddelande 3052 insättningar av barn i polisarrest 2011 - korrigerad siffra

I förra veckan överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen om barn som frihetsberövats i arrest och häkte. Då redovisades siffror över antalet insättningar av barn i arrest på regional och nationell nivå. Vid en genomgång har vi korrigerat siffrorna för Halland, Norrbotten och Västernorrland. Det totala antalet redovisade insättningar i Sverige är därmed 3052 för 2011.

Socialnämnderna måste ta större ansvar för de placerade barnen - Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog

 
Mot bakgrund av Upprättelseutredningen:
Socialnämnderna måste ta större ansvar för de placerade barnen
Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog
I dag presenterar Upprättelseutredningen sina förslag. Förutom att titta på kompensation för placerade barn och unga som utsatts för övergrepp under åren 1920-1980 har utredningen också haft i uppdrag att ta ställning till om ytterligare

Barnombudsmannen kallar kommuner till samtal om den sociala barnavården

Övergreppen i den sociala barnavården fortsätter. Men det finns stora brister i kommunerna och rutiner saknas för att förebygga, upptäcka och åtgärda vanvård och övergrepp. Det rapporterar Göteborgs-Posten idag efter att ha tagit del av uppgifter i Upprättelseutredningen.
Nu kallar Barnombudsmannen tio kommuner till samtal om den sociala barnavården. Barnombudsmannen har möjlighet att tillgripa

Nu finns barnkonventionen på de nationella minoritetsspråken

Barn och unga har rätt att få information om barnkonventionen på ett sätt som de kan ta till sig. Därför har nu barnkonventionen översatts till Sveriges fem officiella minoritetsspråk samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib med språkvarianter – både som fullständig text och anpassat för barn och ungdomar. Barnkonventionen har också gjorts tillgänglig på teckenspråk och i en svensk ver

Internationell klagomekanism milstolpe i arbetet med att stärka barns rättigheter

Staters lagstiftning eller handlande kränker ibland barnets rättigheter eller är oförenliga med barnkonventionen. I dagsläget finns inga möjligheter att få detta prövat. Barnkonventionen saknar nämligen klagomålsförfarande, till skillnad från andra större internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
Men FN:s medlemsstater diskuterar just nu ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention o

Kommundialog om ensamkommande asylsökande barn: Länsstyrelserna bör få viktig roll

Idag har representanter från tio svenska kommuner diskuterat hur man kan säkerställa ett bra och värdigt mottagande av ensamkommande asylsökande barn. FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för brister i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Barnombudsmannen hade kallat till mötet för att kommunerna skulle utbyta erfarenheter och lära av varandra.

– Vi vill få fler kommuner

Få klinikchefer inom Folktandvården har i sin verksamhet anmält till socialtjänsten att ett barn far illa

De allra flesta tandläkare har någon gång misstänkt att ett barn har utsatts för våld eller övergrepp i hemmet, omsorgssvikt eller dental försummelse. Men misstankarna leder sällan till en anmälan till socialtjänsten.

Av tandläkarna har 91 procent någon gång i sitt arbete misstänkt att ett barn far illa till följd av misshandel eller försummelse men enbart 21 procent av tandläkarna har anmä

Visa mer

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm