Gå direkt till innehåll
Prioritering av COVID-vaccination för riskgrupper inom blodcancerområdet

Pressmeddelande -

Prioritering av COVID-vaccination för riskgrupper inom blodcancerområdet

Till Folkhälsomyndigheten (FHM) angående prioritering av COVID-vaccination för riskgrupper inom blodcancerområdet

I slutet av januari tillsände Blodcancerförbundet Folkhälsomyndigheten en skrivelse avseende prioritering av Covid-19 vaccination för riskgrupper inom blodcancerområdet. Blodcancerförbundet åberopade i skrivelsen att personer med blodcancer och andra blodsjukdomar tillhör högriskgrupper med en kraftigt ökad dödlighet i samband med infektion av Covid-19. Vi anser därför att patientgrupper med hematologisk malignitet även under 65 år och deras hushållskontakter måste prioriteras i samband med vaccination mot Covid-19.

Till gruppen hör bland annat patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar med nedsatt funktion av både B- och T-lymfocyter, patienter med lymfatiska maligniteter, akut leukemier, allogen stamcellstransplanterade samt patienter med myeloproliferativa neoplasm. Det finns idag ett flertal publicerade studier vilka vi tidigare refererat till som stödjer att patientgrupperna enligt ovan har en kraftigt ökad risk för allvarliga tromboskomplikationer och andra allvarliga infektioner med sjukhusinläggning som följd samt en kraftigt ökad dödlighet vid smitta av Covid-19:

  1. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY, Elizabeth J. Williamson et al, Nature | Vol 584 | 20 August 2020
  2. Outcomes of patients with hematologic malignancies and COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 3377 patients, Abi Vijenthira et al., Blood 2020; 136, 2881-2892.
  3. EBMT-data presenterade av prof Per Ljungman, KI på Annual meeting of the American Society for Hematology dec 2020.
  4. Clinical features associated with COVID-19 in multiple myeloma. First results from the International Myeloma Society data set.Ajai Chari et al., Blood 2020;136:3033
  5. Chronic Myeloproliferative Neoplasms; High mortality rate in COVID-19 patients with myeloproliferative neoplasms after abrupt withdrawal of ruxolitinib; Tiziano Barbui, Alessandro Maria Vannucchi, Alessandro Rambaldi ; Leukemia January, 2021.
  6. Wang Q, Berger NA, Xu R. When hematologic malignancies meet COVID-19 in the United States: Infections, death and disparities. Blood Reviews. 2020;100775.
  7. Clift AK, Coupland CAC, Keogh RH, Diaz-Ordaz K, Williamson E, Harrison EM, et al. Living risk prediction algorithm (QCOVID) for risk of hospital admission and mortality from coronavirus 19 in adults: national derivation and validation cohort study. BMJ. British Medical Journal Publishing Group; 2020;371:m3731.

    Blodcancerförbundet Hamngatan 15B 172 66 SUNDBYBERG

Efter vår första skrivelse har riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten i samband med vaccination mot Covid-19 uppdaterats vid två tillfällen utan att vi erhållit något svar på vår förra skrivelse eller att vi ser att patienter med hematologiska maligniteter fullt ut prioriterats i vaccinationsordningen. Hur kommer det sig att vi inte erhållit svar på vår tidigare skrivelse? Var i prioriteringsordningen tänker ni er patienter med blodcancer? Vi önskar konkretiserat vilken fas patienter med blodcancer befinner sig i enligt de senaste uppdaterade riktlinjerna? Vi ser skyndsamt fram emot en återkoppling från er.

Stockholm den 22 mars 2021

Lise-lott Eriksson 
Ordförande Blodcancerförbundet 

Lennart Ivarsson
Vice ordförande Blodcancerförbundet

Ämnen


Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom om och förståelse för hur det är att leva med blodcancer samt erbjuder stöd till både drabbade och anhöriga. Vidare arbetar förbundet med väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och rättvis vård samt rehabilitering. Blodcancerförbundet arbetar även aktivt för att bidra till en ökad satsning på forskning inom blod- och blodcancerområdet. 

Presskontakt

Håkan Sjunnesson

Håkan Sjunnesson

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 070-2738972

Relaterat innehåll

För kunskap och livskraft

Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Blodcancerförbundet
Hamngatan 15B
172 66 SUNDBYBERG