Gå direkt till innehåll
Patienter med någon form av blodcancersjukdom, som också drabbas av covid-infektion, måste prioriteras snabbt och få behandling med t. ex. monoklonala antikroppar mot allvarlig covidsjukdom. Det hävdar Blodcancerförbundet. Foto: Håkan Sjunnesson BLCF
Patienter med någon form av blodcancersjukdom, som också drabbas av covid-infektion, måste prioriteras snabbt och få behandling med t. ex. monoklonala antikroppar mot allvarlig covidsjukdom. Det hävdar Blodcancerförbundet. Foto: Håkan Sjunnesson BLCF

Pressmeddelande -

"Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer!"

I en skrivelse till Folkhälsomyndigheten hävdar företrädare för Blodcancerförbundet att samtliga patienter med blodcancersjukdomar, ska erbjudas en extra påfyllandsdos av covid-19-vaccin och prioriteras behandlingsmässigt.

I Blodcancerförbundets skrivelse till Folkhälsomyndigheten den 25 februari 2022, pekar förbundets styrelse på att en blodcancersjukdom innebär hög risk att drabbas svårt av covid-19. De vill att Folkhälsomyndigheten både prioriterar tillgång till läkemedelsbehandling mot covid-19 för de med blodsjukcancerdomar och att erbjuda dem en extra vaccinpåfyllnadsdos.

I skrivelsen betonar förbundets skribenter att många patienter med blodcancerdiagnoser har ett kraftigt försämrat immunförsvar, med nedsatt funktion av både B- och T-lymfocyter till följd av sjukdom eller behandling.

Covidsjuka måste få avancerad behandling

Blodcancerförbundet (BLCF) tycker att samtliga inom gruppen blodcancerpatienter borde prioriteras och i ett tidigt skede erbjudas läkemedelsbehandling.

"Det kan vara en viktig åtgärd för att minska allvarliga symtom som annars kan drabba denna patientgrupp vid insjuknande i covid-19-infektion.”

”Vidare anser vi att denna patientgrupp efter bekräftad covid-infektion ska prioriteras i ett tidigt skede och erbjudas behandling med till exempel monoklonala antikroppar. Detta är mycket viktigt för att förhindra antalet sjukhusinläggningar samt för att minska risken att patienter med blodcancer avlider till följd av covid-19-infektion."

Ifrågasätter att åtgärder dragits in

Blodcancerförbundet ifrågasätter även beslutet om att nödvändiga åtgärder dras in. Som att det inte längre erbjuds hemtest, vilket kan vara viktigt för att bidra till minskad smittspridning. Blodcancerförbundet önskar en förklaring gällande vilka grunder detta beslut har baserats på.

Åtgärderna som Blodcancerförbundet lyfter fram i sin skrivelse kan minska smittspridningen över lag och är viktiga för att bidra till ökad överlevnadschans och mindre allvarliga komplikationer för patientgruppen som förbundet företräder. Förbundets företrädare tycker också att Folkhälsomyndigheten borde bli bättre på att ge konkreta råd, som bör implementeras i samtliga av Sveriges regioner.”

Skrivelsen till Folkhälsomyndigheten är undertecknad av Lise-lott Eriksson ordförande Blodcancerförbundet, Lennart Ivarsson, vice ordförande Blodcancerförbundet och Olina Lind, medicinskt sakkunnig Blodcancerförbundet.

#Håkan Sjunnesson, BLCF

-------------------------------------------

Läs hela skrivelsen här nedan:

-------------------------------------------

YTTRANDE till Folkhälsomyndigheten den 2022-02-25


Skrivelse gällande prioritering av blodcancerpatienter vid påfyllnaddos av vaccin samt tillgång till läkemedelsbehandling mot covid-19

Blodcancerförbundet lämnar följande kommentarer:

Sammanfattning

Personer med blodcancer och andra blodsjukdomar tillhör högriskgrupp för Covid-19. Många patienter har ett kraftigt försämrat immunförsvar med nedsatt funktion av både B- och T-lymfocyter till följd av sjukdom eller behandling.

Blodcancerförbundet anser därför att samtliga diagnoser inom patientgruppen som vi företräder ska prioriteras och efter lämpligt tidsintervall efter sin tredje dos erbjudas påfyllandsdoser av vaccin mot covid-19. Vi hävdar även att samtliga inom gruppen blodcancerpatienter borde prioriteras och i ett tidigt skede erbjudas läkemedelsbehandling. Det kan vara en viktig åtgärd för att minska allvarliga symtom som annars kan drabba denna patientgrupp vid insjuknande i covid-19-infektion. Folkhälsomyndigheten borde vidare gå ut med information om påfyllnadsdoser och behandling mot covid-19, samt ge konkreta råd som bör implementeras i samtliga av Sveriges regioner.


Yttrande

Ett flertal vetenskapliga studier har publicerats under coronapandemin vars syfte har varit att studera risker med covid-19 samt vaccinets effekt för olika patientgrupper, bland annat de som drabbats av hematologiska maligniteter.

Sammanfattningsvis har dessa studier visat att:

1. Blodcancerpatienter utgör en riskgrupp pga. kraftigt nedsatt immunförsvar, vilket innebär reducerad aktivitet och funktion av både B- och T-lymfocyter. Detta kan vara till följd av sjukdomstillståndet i sig eller pågående behandling. Dödligheten till följd av covid-infektion hos patienter med hematologiska maligniteter har uppskattats till cirka 34 procent [1]. Patienter med lymfatiska maligniteter, myelom [2], akut leukemi samt patienter som har genomgått allogen stamcellstransplantation utgör de främsta riskgrupperna. Utöver infektionsrelaterade risker har även en ökad dödlighet till följd av allvarliga komplikationer vid trombos visats för patienter med myeloproliferativa neoplasier [3].

2. Ett flertal grupper av immunsupprimerade patienter, såsom de drabbade av blodcancer, uppnår inte samma nivåer av antikroppsrespons som friska individer efter vaccinering. Därmed finns det stor risk för att dessa patienter inte uppnår önskad effekt eller skydd av vaccinet [4, 5, 6, 7]. Vidare är det rimligt att betänka ovissheten i huruvida de antikroppar som produceras fungerar som normalt samt hur länge en eventuell respons kvarstår då denna patientgrupp har ett dysfunktionellt immunförsvar.

Informationen i detta yttrande baseras på data som presenterats i vetenskapliga publikationer i syfte att belysa problematiken med covid-relaterad dödlighet och livshotande komplikationer, samt den lägre vaccineffekt som påvisats för immunsupprimerade patienter.

Med hänsyn till att dessa riskgrupper inte uppnår ett lika gott skydd som friska personer efter vaccinering är de beroende av viktiga åtgärder för att minska smittspridningen, såsom regelbunden testning av covid-19 samt möjligheten att beställa hemtest, vilket nu inte längre erbjuds.

Detta blir särskilt viktigt i samband med den ändrade klassificeringen av covid-19 som nu inte längre anses vara en samhällsfarlig sjukdom, vilket har inneburit att restriktioner har lättats eller upphört helt. Problematiken kvarstår dock för patienter med blodcancer och andra blodsjukdomar, där läget idag fortfarande innebär betydande risker. Det är därför viktigt för Blodcancerförbundet att ifrågasätta beslutet om att inte längre erbjuda hemtest, samt begära en förklaring gällande vilka grunder detta beslut har baserats på.

Enligt informationen som nu finns publicerad på Folkhälsomyndighetens hemsida rekommenderas det att patienter med kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom samt myelom ska erbjudas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Vi på Blodcancerförbundet vill dock belysa att det utöver dessa patientgrupper finns andra blodcancerdiagnoser som bör inkluderas i rekommendationen, såsom akuta leukemier, myeloprofilerativa neoplasier samt myelodysplastiskt syndrom.

Blodcancerförbundet vill även understryka vikten av att immunsupprimerade patienter, såsom de med blodcancer eller annan blodsjukdom, prioriteras vid behandling med tex monoklonala antikroppar. Detta eftersom tillgången på dessa läkemedel är begränsad. Effektiviteten av monoklonala antikroppar har undersökts i ett flertal studier och visar bla. att behandlingen kan förhindra symtomatisk sjukdom [8] samt att antalet sjukhusinläggningar och risken att avlida minskar. Det har även visats att patienter som erbjuds en antikroppsbehandling tillfrisknar snabbare, vilket är viktigt då det kan minska den redan höga arbetsbelastningen inom vården [9].

Blodcancerförbundet anser vidare att det är problematiskt att användningen av denna typ av läkemedelsbehandling är begränsad i Sverige. Vi vill understryka att patientgruppen som vi företräder är särskilt känslig och att det finns många patienter som är beroende av denna typ av behandling på grund av kraftig immunbrist samtidigt som många blodcancerpatienter inte bildar ett adekvat antikroppssvar efter vaccinering [10]. Detta gör att tillgången och användning av effektiv läkemedelsbehandling blir mycket viktigt för denna patientgrupp.

Sammanfattningsvis anser därför Blodcancerförbundet att patienter med blodcancer eller annan blodsjukdom ska prioriteras och erbjudas påfyllnadsdoser av vaccin efter lämpligt tidsintervall efter sin tredje vaccindos. Vidare anser vi att denna patientgrupp efter bekräftad covid-infektion ska prioriteras i ett tidigt skede och erbjudas behandling med tex. monoklonala antikroppar. Detta är mycket viktigt för att förhindra antalet sjukhusinläggningar samt för att minska risken att patienter med blodcancer avlider till följd av covid-19-infektion.

Folkhälsomyndigheten borde gå ut med information om detta samt ge konkreta råd som bör implementeras i samtliga av Sveriges regioner. Blodcancerförbundet ifrågasätter även beslutet om att nödvändiga åtgärder dras in såsom att det inte längre erbjuds hemtest, vilket kan vara viktigt för att bidra till minskad smittspridning. Vi önskar en förklaring gällande vilka grunder detta beslut har baserats på.

De åtgärder som Blodcancerförbundet har belyst i denna skrivelse kan minska smittspridningen överlag och är viktiga för att bidra till ökad överlevnadschans och mindre allvarliga komplikationer för patientgruppen som vi företräder.

Med vänlig hälsning,

Lise-lott Eriksson ordförande Blodcancerförbundet

Lennart Ivarsson  vice ordförande Blodcancerförbundet

Olina Lind medicinskt sakkunnig Blodcancerförbundet

--------------------------------------------------------------

Fotnotskällor:

1. Abi Vijenthira et al. Outcomes of patients with hematologic malignancies and COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 3377 patients, Blood 2020; 136 (25), 2881-2892. doi: 10.1182/blood.2020008824.

2. Ajai Chari, Mehmet Kemal Samur, Joaquin Martinez-Lopez et al. Clinical features associated with COVID-19 outcome in multiple myeloma: first results from the International Myeloma Society data set. Blood 2020; 136 (26): 3033–3040. doi: https://doi.org/10.1182/blood....

3. Barbui, T., Vannucchi, A. M., Alvarez-Larran et al. High mortality rate in COVID-19 patients with myeloproliferative neoplasms after abrupt withdrawal of ruxolitinib. Leukemia. 2021;35(2):485-493. doi:10.1038/s41375-020-01107-y

4. Diefenbach C, Caro J, Koide A, et al. Impaired Humoral Immunity to SARS-CoV-2 Vaccination in Non-Hodgkin Lymphoma and CLL Patients. medRxiv 2021.

5. Herzog Tzarfati K, Gutwein O, Apel A, et al. BNT162b2 COVID-19 vaccine is significantly less effective in patients with hematologic malignancies. Am J Hematol 2021.

6. Greenberger LM, Saltzman LA, Senefeld JW, Johnson PW, DeGennaro LJ, Nichols GL. Antibody response to SARS-CoV-2 vaccines in patients with hematologic malignancies. Cancer Cell. 2021;39(8):1031-1033. doi: 10.1016/j.ccell.2021.07.012

7. Lim SH, Campbell N, Johnson M, et al. Antibody responses after SARS-CoV-2 vaccination in patients with lymphoma. Lancet Haematol. 2021 Aug;8(8):e542-e544. doi: 10.1016/S2352-3026(21)00199-X.

8. O’Brien M P et al. Subcutaneous REGEN-COV Antibody Combination to Prevent Covid-19. N Engl J Med 2021; 385:1184-1195 DOI: 10.1056/NEJMoa2109682

9. Weinreich, D M et al. REGEN-COV Antibody Combination and Outcomes in Outpatients with Covid-19

N Engl J Med 2021; 385:e81. doi: 10.1056/NEJMoa2108163

10. Malard, F., Gaugler, B., Gozlan, J. et al. Weak immunogenicity of SARS-CoV-2 vaccine in patients with hematologic malignancies. Blood Cancer J. 11, 142 (2021). https://doi.org/10.1038/s41408...

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom om och förståelse för hur det är att leva med blodcancer och andra allvarliga blodsjukdomar och erbjuder stöd till både drabbade och närstående/anhöriga. Vidare arbetar Blodcancerförbundet med att väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka, ska erbjudas en god och rättvis vård samt rehabilitering. Blodcancerförbundet arbetar även aktivt för att bidra till en ökad satsning på forskning inom blod- och blodcancerområdet. 

Blodcancerförbundet finns för dig och dina närstående med HOPP
och erbjuder olika former av:
H
JÄLP och stöd
OMTANKE
PATIENTMEDVERKAN
P
ÅVERKANSARBETE och FORSKNING

Välkommen med i vår gemenskap! Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst i debatten när vi är med och skapar en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Presskontakt

Håkan Sjunnesson

Håkan Sjunnesson

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 070-2738972

Relaterat innehåll

För kunskap och livskraft

Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Blodcancerförbundet
Hamngatan 15B
172 66 SUNDBYBERG