Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bristol-Myers Squibb presenterar finala resultat från CheckMate -227 del 1 som visar förlängd överlevnad för Opdivo i kombination med lågdos Yervoy jämfört med kemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

  • Opdivo i kombination med lågdos Yervoy visar långtidsöverlevnad hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer oavsett PD-L1-uttryck.
  • Mediantiden för responsduration hos patienter behandlade med Opdivo i kombination med lågdos Yervoy var nästan fyra gånger längre än vid behandling med kemoterapi, oavsett PD-L1-uttrycket.
  • Icke-småcellig lungcancer är den tredje tumörtypen för vilken kombinationen av Opdivo och Yervoy har visat en överlevnadsvinst i en fas III-studie.

Bristol-Myers Squibb (BMS) presenterar resultat från del 1 av fas III-studien CheckMate-227. Studien utvärderar kombinationen Opdivo (nivolumab) och lågdos Yervoy (ipilimumab) som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy uppnådde en av studiens primära effektmått, total överlevnad (OS), jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 ≥1% (HR 0,79; 97,72% konfidensintervall (KI): 0,65 till 0,96). Dessutom, i en explorativ analys, visades en förlängd total överlevnad hos patienter med PD-L1 <1% som behandlats med kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy (HR 0,62; 95% KI: 0,48 till 0,78). Tvåårsöverlevnaden för patienter som fick kombinationsbehandlingen var 40 procent, både för de vars tumörer uttryckte ≥1% PD-L1 och för de vars tumörer uttryckte <1% PD-L1. I kontrollarmen som fick kemoterapi var 2-årsöverlevnaden 33 procent respektive 23 procent.

Detta är första gången en immunonkologisk kombinationsbehandling har visat en fördel i total överlevnad jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer i en fas 3 studie. Resultaten från CheckMate -227 presenterades på ”Presidential Symposium” under den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) 2019 i Barcelona, Spanien (#LBA4_PR) den 28 september och publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

Säkerhetsprofilen för Opdivo i kombination med lågdos Yervoy var likvärdig med vad som rapporterats i tidigare studier med denna kombinationsbehandling för icke-småcellig lungcancer och inga nya säkerhetssignaler observerades.

Efter ett minimum av 29,3 månaders uppföljning sågs en nästan fyra gånger längre responsduration, hos patienter som behandlats med Opdivo i kombination med lågdos Yervoy jämfört med patienter som behandlats med kemoterapi, oavsett PD-L1-uttryck. Hos patienter med PD-L1-uttryck ≥1% var den objektiva responsfrekvensen 35,9 procent (95% KI, 31,1 till 40,8) för kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy (5,8 procent kompletta responser) jämfört med en objektiv responsfrekvens på 30,0 procent (95% KI, 25,5 till 34,7) med kemoterapi (1,8% kompletta responser). Mediantiden för responsduration (DoR) var 23,2 månader för patienter som fått kombinationsbehandlingen jämfört med 6,2 månader för patienter som behandlats med kemoterapi. Hos patienter med PD-L1-uttyck <1% var den objektiva responsfrekvensen 27,3 procent (95% Kl, 30,7 till 45,4) för kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy (2,1% kompletta responser) jämfört med 23,1 procent (95% Kl, 17,3 till 29,8) med kemoterapi (1,1% kompletta responser). Mediantiden för responsduration (DoR) var 18 månader för studiearmen med kombinationsbehandling jämfört med 4.8 månader för studiearmen med kemoterapi.

– Resultaten från del 1 av fas III studien CheckMate-227 innebär att Opdivo och Yervoy är den första immunonkologiska kombinationsbehandling som har visat förlängd överlevnad jämfört med kemoterapi, vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer. Dessa data ska läggas till de redan presenterade långtidsresultat som visat på fördelen med kombinationen Opdivo och Yervoy i första linjen jämfört med standardbehandling vid malignt melanom och njurcellscancer. Vi ser fram emot att dela dessa resultat med regulatoriska myndigheter och att fortsätta vår forskning för att öka förståelsen för hur dessa kombinationsbehandlingar bäst kan komma cancerpatienter till del, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -227

CheckMate -227 är en öppen fas III-studie som utvärderar Opdivo-baserade regimer jämfört med platinumbaserad dubbelkemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepitel- och skivepitelhistologi:

  • Del 1a: Opdivo i kombination med lågdos Yervoy, eller Opdivo som monoterapi, jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer uttrycker PD-L1.
  • Del 1b: Opdivo i kombination med lågdos Yervoy, eller Opdivo i kombination med kemoterapi, jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer inte uttrycker PD-L1.
  • Del 2: Opdivo i kombination med kemoterapi jämfört med kemoterapi hos patienter med NSCLC oavsett PD-L1-uttryck.

Del 1 av studien har två co-primära effektmått för Opdivo i kombination med Yervoy (jämfört med kemoterapi): total överlevnad (OS) hos patienter vars tumörer uttrycker PD-L1 (bedömt hos patienter inskrivna i del 1a), och progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med tumörer med hög mutationsbörda (TMB ≥10 mut/Mb) oavsett PD-L1-uttryck (bedömt hos patienter inskrivna i del 1a och 1b). Del 1 av studien uppnådde båda de co-primära effektmåtten PFS för Opdivo och lågdos Yervoy i kombination jämfört med kemoterapi hos patienter med tumörer med hög mutationsbörda (TMB ≥10 mut/Mb) oavsett PD-L1-uttryck. En förlängd totalöverlevnad uppnåddes för patienter som behandlats med kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy eller Opdivo som monoterapi jämfört med enbart kemoterapi, som första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer vars tumörer uttryckte PD-L1- ≥1%. Del 2 av studien uppnådde inte det primära effektmåttet total överlevnad (OS) för Opdivo i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med icke-småcellig lungcancer.

Om lungcancer

Lungcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterad död i världen. Varje år får cirka 4 000 personer diagnosen lungcancer i Sverige. Det är därmed den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) står för cirka 85 procent av fallen. Överlevnaden varierar beroende på sjukdomsstadium och typ av lungcancer vid diagnos. Femårsöverlevnaden för patienter med metastaserande lungcancer är cirka fem procent globalt sett.

Bristol-Myers Squibb – framsteg inom cancerforskningen

Patienten står i centrum för allt vi gör. Målet för vår forskning är att förbättra livskvalitén och den långsiktiga överlevnaden för patienter med cancer. Genom ett unikt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med fokus på translationell forskning utnyttjar vi vår djupa vetenskapliga erfarenhet inom onkologi och immunonkologi för att identifiera nya skräddarsydda behandlingar för patienters individuella behov.

Våra forskare arbetar för att utveckla en pipeline av nya läkemedel utformade för att rikta sig mot de olika signalvägar som finns inom immunsystemet. Syftet med denna forskning är att påverka det komplexa och specifika interaktionerna mellan tumören, dess mikromiljö och immunsystem. Förutom vår egen forskning sker även samarbete med akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter, patientföreningar och bioteknikföretag. Målet är att erbjuda nya behandlingsalternativ till patienter inom banbrytande områden, som till exempel immunonkologi.

Om Opdivo

Opdivo är en PD-1 (programmed death-1) immuncheckpointhämmare, speciellt utformad för att återställa kroppens immunförsvar mot tumörer. Genom att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer, har Opdivo blivit ett betydelsefullt behandlingsalternativ för flera olika cancerformer.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 35 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. Opdivo-studierna har gett en djupare förståelse för biomarkörers potentiella roll, speciellt när det gäller vilka fördelar Opdivo kan ge patienter gällande PD-L1.

I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmaren i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är Opdivo godkänt i fler än 65 länder, däribland USA, Japan, och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo tillsammans med Yervoy den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserande malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i fler än 60 länder, däribland USA och inom EU.

För mer information om Opdivo, se www.fass.se

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra Opdivo (nivolumab) globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Ämnen

Taggar


Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.


För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
+46 72 553 98 07, annica.holmberg@bms.com

Presskontakt

Anna Johansson

Anna Johansson

Presskontakt presskontakt och ansvarig för samhällskontakter, governmental affairs & corporate affairs manager, Bristol Myers Squibb Sverige 0702-08 17 86