Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Resultat från real world-dataanalys av Eliquis (apixaban) för behandling av venös tromboembolism hos patienter med aktiv cancer

Resultaten presenterades vid American Society of Hematologys årliga möte.

Bristol Myers Squibb (BMS) och Pfizer har presenterat resultat från retrospektiva real world-dataanalyser av säkerhet och effekt vid behandling med Eliquis® (apixaban) jämfört med lågmolekylärt heparin (LMWH) eller warfarin för behandling av venös tromboembolism (VTE) hos patienter med aktiv cancer (n = 14 086). Real world-dataanalyserna presenterades muntligen vid American Society of Hematology (ASHs) årliga möte i Orlando, Florida. 

Resultaten från den primära analysen visade att användningen av Eliquisvar förknippad med lägre förekomst av allvarlig blödning (MB) (riskkvot [HR]: 0,63, 95% konfidensintervall [CI]: 0,47-0,86, p=0,003), kliniskt relevant icke allvarlig (CRNM) blödning (HR: 0,81, 95% CI: 0,70-0,94, p=0,006) och återkommande VTE (HR: 0,61, 95% CI: 0,47-0,81, p=0,001) jämfört med LMWH. Eliquis var också förknippad med en lägre förekomst av återkommande VTE (HR: 0,68, 95% CI: 0,52-0,90, p=0,007) och liknande förekomst av allvarlig blödning (HR: 0,73, 95% CI: 0,53-1,0, p=0,051) och CRNM-blödning (HR: 0,89, 95% CI: 0,77-1,04, p=0,145) jämfört med warfarin. Utfallen definierades baserat på diagnoskoder och vårdnivå.

I en annan muntlig presentation redovisades resultaten från en subgruppsanalys av den primära studien i relation till olika risknivåer för att utveckla återkommande VTE, en blodpropp som oftast återfinns i benen eller lungorna. Denna presentation utsågs till en av höjdpunkterna vid årets ASH, Resultaten som redovisades var i stort sett i linje med den primära analysen. Det är viktigt att notera att antikoagulantia, däribland Eliquis, ökar risken för blödning och kan orsaka allvarliga, potentiellt dödliga blödningar.

– Real world-analyser som denna kan ge ytterligare insikter i komplexa patientgrupper som dem med VTE och aktiv cancer, säger Angelo Modica, kardiolog och medicinsk rådgivare på Pfizer i Sverige. Resultaten från dessa analyser är ett välkommet tillägg till tidigare data kring återkommande VTE hos patienter med aktiv cancer.

VTE är den tredje vanligaste orsaken till vaskulär död, efter hjärtattack och stroke.1 VTE kan utgöra ett stort hälsoproblem bland patienter med cancer, då studier visar att patienter med cancer löper en avsevärt förhöjd risk för VTE jämfört med dem som inte har cancer.2 VTE är också den näst vanligaste dödsorsaken hos cancerpatienter, och den starkaste prediktiva faktorn för mortalitet relaterad till lungembolism, när en del av en blodpropp vandrar till lungorna.3,4

I dessa real world-analyser användes fyra kommersiella amerikanska sjukförsäkringsdatabaser för att identifiera VTE-patienter med aktiv cancer (definierad som cancerdiagnos eller cancerbehandling [kemoterapi, strålning och/eller cancerrelaterad kirurgi] inom sex månader före eller 30 dagar efter VTE-diagnos) som påbörjade behandling med apixaban, LMWH eller warfarin inom 30 dagar efter den första VTE-händelsen. Risken för händelser utvärderades med hjälp av en Cox proportional hazard-modell. Inverse probability treatment weighting (IPTW) användes för att balansera patientegenskaper mellan apixaban, LMWH och warfarin-grupperna. Patienterna följdes fram till det som först inträffade av: utträde ur hälsoplanen, död, avslutad indexterapi, övergång till en annan antikoagulant, studiens slut, eller max 6 månader. Detta gjordes för att utvärdera graden av MB, CRNM och återkommande VTE (dödlig eller icke-dödlig) bland VTE-patienter med aktiv cancer som förskrivits apixaban, LMWH eller warfarin i rutinmässig klinisk praxis.

– Cancer och VTE är nära sammankopplade. Patienter med cancer har visats ha ökad risk för att utveckla blodpropp, säger Angelo Modica. Med tanke på denna risk och den medicinska komplexiteten hos patienter med aktiv cancer är det viktigt att öka medvetenheten om symtom relaterade till VTE och att stärka medvetandet av denna patientgrupp för att bidra till att förbättra behandlingsresultaten.

Real world-data kan komplettera data från randomiserade kliniska studier genom att ge ytterligare information om hur ett läkemedel fungerar i klinisk verklighet. Real world-dataanalyser har emellertid ett antal begränsningar. Källan och typen av data kan till exempel begränsa generaliserbarheten av resultaten och effektmålen. Real world-observationsstudier kan bara utvärdera association och inte orsakssamband och även om statistiska metoder används för att hantera kända confounders, kan okända confounders fortfarande finnas kvar. På grund av dessa begränsningar används inte real world-analyser som enda bevis för att värdera effekt och/eller säkerhet av en behandling. Dessutom fanns inte data om cancerstadium, resultat från laboratorietester, biomarkörer eller läkemedel förskrivna under sjukhusvistelsen tillgängliga. Mortalitet och dödligt återinsjuknande av VTE kunde inte utvärderas då kommersiella databaser inte har komplett information om dödsfall.

Om BMS och Pfizers real world-dataprogram

Dessa analyser är en del av alliansen Bristol-Myers Squibb-Pfizers globala real world-dataanalysprogram ACROPOLIS™ (Apixaban ExperienCe Through Real-WOrld POpuLatIon Studies), som är utformat för att generera ytterligare bevis från praktisk sjukvård för att ytterligare informera beslutsfattare i vården, inklusive vårdgivare och betalare. Dessa analyser möjliggör en bredare förståelse för behandlingsutfall med Eliquis utöver de kliniska prövningarna, liksom insikter i andra mått på sjukvård, som sjukhusinläggning och kostnader. Programmet ACROPOLIS omfattar för närvarande analyser av patienter från över 20 databaser runt om i världen, med anonymiserade patientjournaler, sjukförsäkringsdata och data från nationella sjukvårdsystem. För närvarande omfattar ACROPOLIS-programmet ett urval av mer än två miljoner patienter från fler än 10 länder.

Om Eliquis

Eliquis (apixaban) är en oral selektiv faktor Xa-hämmare. Genom att hämma faktor Xa, ett protein som spelar en nyckelroll för blodkoagulering, minskar Eliquis produktionen av trombin och uppkomsten av blodproppar. Eliquis är godkänt för ett flertal indikationer, baserat på effekt- och säkerhetsdata från flera kliniska fas 3-prövningar. Eliquis är ett receptbelagt läkemedel avsett för att minska risken för stroke och systemisk emboli hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF), för förebyggande av djup ventrombos (DVT) som kan leda till lungemboli (LE), för patienter som genomgått höft- eller knäplastikkirurgi, för behandling av DVT och LE, samt för att minska risken för återfall av DVT och LE efter initial behandling.

Referenser

1. Goldhaber SZ, Bounameaux H. Pulmonary embolism and deep vein thrombosis. Lancet 2012;379:1835-1846

2. Timp JF, Braekkan SK, Versteeg HH, et al. Epidemiology of cancer-associated venous thrombosis. Blood 2013; 122: 1712-23

3. Khorana AA. Venous Thromboembolism and Prognosis in Cancer. Thromb Res 2010; 125(6): 490-493

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Deep Vein Thrombosis & Pulmonary Embolism. https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/travel-by-air-land-sea/deep-vein-thrombosis-and-pulmonary-embolism. Accessed November 5, 2019.

PP-ELI-SWE-1379 – dec 2019

Ämnen

Kategorier


Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.


För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
+46 72 553 98 07, annica.holmberg@bms.com

Presskontakt

Johan Dahlin

Johan Dahlin

Presskontakt Kommunikationschef, BMS Sverige +46725539230

Vår vision är att förändra patienters liv genom forskning och vetenskap

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och tillhandahålla innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information: www.bms.com/se
Twitter: @BMSSverige
LinkedIn: #BMSsverige