Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Studien CheckMate -9LA visar att Opdivo i kombination med Yervoy och begränsad kemoterapi signifikant förbättrar den totala överlevnaden jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

  • Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) och två cykler av kemoterapi, visade vid interimsanalysen ge en förlängd överlevnad, en uppföljande analys efter ytterligare minst ett år visade på bibehållen fördel.
  • Fördelen med kombinationen var likvärdig oavsett tumörens PD-L1-uttryck eller histologi för alla effektmått i studien
  • Första resultaten från CheckMate -9LA kommer presenteras muntligen under ASCO 2020

Bristol Myers Squibb presenterar de första resultaten från fas III-studien CheckMate -9LA, som visar på en signifikant överlevnadsfördel för kombinationen Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) givet samtidigt med två cykler av kemoterapi som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Både primära och sekundära effektmått för studien, som totalöverlevnad (OS), progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR) har uppnåtts för kombinationen plus kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi.

Vid en i förväg planerad interimsanalys av totalöverlevnad (OS), med en minsta uppföljningstid på 8,1 månader av de patienter som fick kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med kemoterapi (två cykler), minskade risken för dödsfall med 31 procent, jämfört med de patienter som fick enbart kemoterapi (hazard ratio (HR) 0,69, 96,71% konfidensintervall (Kl): 0,55-0,87; p=0,0006). Vid längre uppföljning (minst 12,7 månader) visade kombinationen bibehållen fördel avseende totalöverlevnad. Resultaten här visade en medianöverlevnad (OS) på 15,6 månader, jämfört med 10,9 månader med enbart kemoterapi (HR 0,66, 95% KI: 0,55–0,80). Den kliniska fördelen observerades för alla effektmått för huvudsubgrupperna i studien, oavsett PD-L1-uttryck och histologi (skivepitel respektive icke-skivepitel).

Hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 <1% minskade risken för dödsfall med 38 procent (HR 0,62, 95% KI: 0,45-0,85) och hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 ≥1% minskade risken för dödsfall med 36 procent (HR 0,64, 95% KI: 0,50-0,82). Därtill var den progressionsfria överlevnaden (PFS) för kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med kemoterapi 33 procent efter ett år, jämfört med 25 procent för enbart kemoterapi (HR 0,68, 95% KI: 0,57-0,82), och den objektiva responsfrekvensen (ORR) var 38 procent jämfört med 25 procent för enbart kemoterapi.

Säkerhetsprofilen för Opdivo (360 mg var tredje vecka) i kombination med Yervoy (1 mg/kg var sjätte vecka) och två cykler av kemoterapi var likvärdig med den redan kända biverkningsprofilen för immunterapi respektive kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer. Abstract #9501 kommer presenteras muntligen på årets virtuella ASCO-kongress, American Society of Clinical Oncology, den 29 till 31 maj.

– Utifrån insikten att varje patient som diagnosticeras med avancerad icke-småcellig lungcancer är unik, har vårt utvecklingsprogram utformats med målet att leverera ett antal potentiella behandlingsmöjligheter för det betydande antalet patienter som fortfarande behöver nya alternativ i första linjen. Den uppdaterade analysen av resultat efter ett år för totalöverlevnad (OS) från CheckMate -9LA, tillsammans med treårsresultat från CheckMate -227, förstärker ytterligare det kliniska värdet av kombinationsbehandlingar med Opdivo och Yervoy, vilken är den första möjligheten någonsin till dubbel immunterapi som första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer, säger Nick Botwood, M.D., vice President, Oncology Clinical Development på Bristol Myers Squibb.

Opdivo och Yervoy är en kombination av två immuncheckpointhämmare, som har visat sig ha potentiellt synergistiska verkningsmekanismer. Genom att rikta in sig på två olika kontrollpunkter, även kallade checkpoints (PD-1 och CTLA-4) kan kombinationsbehandlingen hjälpa till att bekämpa tumörceller: Yervoy hjälper till att aktivera och föröka T-celler, medan Opdivo hjälper befintliga T-celler att upptäcka tumören. Vissa av T-cellerna som stimuleras av Yervoy kan bli minnes-T-celler, vilket kan möjliggöra för ett långvarigt immunsvar. Tillägget av begränsad kemoterapi till kombinationen Opdivo och Yervoy kan hjälpa patienter att uppnå en tidig sjukdomskontroll.

Om CheckMate -9LA

CheckMate -9LA är en öppen, multi-center, randomiserad fas III-studie som utvärderar kombinationen Opdivo (360 mg var tredje vecka) och Yervoy (1 mg/kg var sjätte vecka) tillsammans med kemoterapi (två cykler), jämfört med enbart kemoterapi (upp till fyra cykler följt av underhållsbehandling med pemetrexed om indicerat) som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer oavsett PD-L1-uttryck och histologi. Patienter i studiens experimentarm behandlades upp till två år eller till sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Patienterna i kontrollarmen behandlades med upp till fyra cykler av kemoterapi följt av underhållsbehandling med pemetrexed (om indicerat) till sjukdomsprogress eller toxicitet. Primärt effektmått i studien var totalöverlevnad (OS) i ”intention-to-treat”-populationen. Sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS), objektiv responsfrekvens (ORR) och effekten av behandlingen utvärderades också med avseende på biomarkörer.

Om lungcancer

Lungcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterad död i världen. Varje år får cirka 4 000 personer diagnosen lungcancer i Sverige. Det är därmed den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Lungcancer indelas i två huvudgrupper; icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) står för cirka 85 procent av fallen. Överlevnaden varierar beroende på sjukdomsstadium och typ av lungcancer vid diagnos. Femårsöverlevnaden för patienter med metastaserande lungcancer är cirka fem procent globalt sett.

Bristol Myers Squibb – framsteg inom cancerforskningen

Patienten står i centrum för allt vi gör. Målet för vår forskning är att förbättra livskvalitén och den långsiktiga överlevnaden för patienter med cancer. Genom ett unikt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med fokus på translationell forskning utnyttjar vi vår djupa vetenskapliga erfarenhet inom onkologi och immunonkologi för att identifiera nya skräddarsydda behandlingar för patienters individuella behov.

Våra forskare arbetar för att utveckla en pipeline av nya läkemedel utformade för att rikta sig mot de olika signalvägar som finns inom immunsystemet. Syftet med denna forskning är att påverka det komplexa och specifika interaktionerna mellan tumören, dess mikromiljö och immunsystem. Förutom vår egen forskning sker även samarbete med akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter, patientföreningar och bioteknikföretag. Målet är att erbjuda nya behandlingsalternativ till patienter inom banbrytande områden, som till exempel immunonkologi.

Om Opdivo

Opdivo är en PD-1 (programmed death-1) immuncheckpointhämmare, speciellt utformad för att återställa kroppens immunförsvar mot tumörer. Genom att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer, har Opdivo blivit ett betydelsefullt behandlingsalternativ för flera olika cancerformer.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol Myers Squibbs förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 35 000 patienter behandlats inom det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. Opdivo-studierna har gett en djupare förståelse för biomarkörers potentiella roll, speciellt när det gäller vilka fördelar Opdivo kan ge patienter med avseende på PD-L1-uttryck.

I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmaren i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är Opdivo godkänt i fler än 65 länder, däribland USA, Japan, och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo tillsammans med Yervoy den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserande malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i fler än 60 länder, däribland USA och inom EU.

Om Yervoy

Yervoy (ipilimumab) är en rekombinant, human monoklonal antikropp som blockerar Cytotoxiskt T lymfocytantigen 4 (CTLA-4). CTLA-4 nedreglerar T-cellsaktivitet. Yervoy binder till CTLA-4 och blockerar interaktionen mellan CTLA-4 och dess ligander, CD80/CD86. Blockering av CTLA-4 har visat sig öka T-cellsaktivering och tillväxt (proliferation), inklusive aktivering och proliferation av tumörinfiltrerande T-effektorceller. Blockering av CTLA-4-signalering kan också minska regulatoriska T-cellers funktion, vilket kan bidra till en generell ökning av T-cellers respons, anti-tumörrespons inkluderat. Den 25 mars 2011 godkände FDA Yervoy, 3mg/kg, som monoterapi för patienter med icke operabel eller metastaserande malignt melanom. Den 13 juli 2011 godkändes Yervoy i EU och är godkänd i mer än 50 länder. Yervoy studeras vid flera olika tumörtyper i ett omfattande, pågående globalt utvecklingsprogram.

För mer information om Opdivo och Yervoy, se www.fass.se

Ämnen

Kategorier


Om Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. 

För mer information se www.bms.se. Följ oss på Twitter @BMSSweden

Celgene och Juno Therapeutics är helägda dotterbolag till Bristol-Myers Squibb Company. I vissa länder med hänsyn till lokal lagstiftning benämns de två dotterbolagen som företag inom BMS-koncernen.

Bristol Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Presskontakt

Karin Andersson

Karin Andersson

Presskontakt Country Medical Director Sweden Sverige 076-104 09 49

Vår vision är att förändra patienters liv genom forskning och vetenskap

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och tillhandahålla innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information: www.bms.com/se
Twitter: @BMSSverige
LinkedIn: #BMSsverige