Pressmeddelande -

Ny samsyn kring hur fetmaoperationer ska utföras

Erfarenhet från nära 13 000 operationer ligger till grund för de nya riktlinjer för fetmakirurgi med metoden sleeve gastrectomy som nu antagits av världens ledande experter på området. Metoden har blivit allt populärare då den anses relativt enkel och ger bra resultat. Men det har funnits behov av en samsyn (konsensus) för att slå fast en standard för tekniken och därmed minska risken för komplikationer. Övriga operationsmetoder för fetma saknar motsvarande riktlinjer.

Kirurgiska ingrepp kan variera vad gäller tekniskt utförande men bristande standardisering kan ge dåligt resultat. Vid sleevemetoden som genomförs med titthålsteknik tillkommer risken att metoden felaktigt uppfattas som inte särskilt krävande och därför finns risk att den utförs av kirurger som varken har erfarenhet eller kunskap nog för att undvika allvarliga komplikationer.

Nära 13 000 operationer

För att råda bot på detta har det ansetts brådskande att utforma gemensamma riktlinjer (best practice guidelines). Syftet är att hjälpa kirurger att bli effektivare, minska antalet komplikationer och enas om en standardiserad teknik för hur operationen ska utföras. Målet är att förbättra både säkerhet och resultat.  Därför samlades världens ledande experter på sleevemetoden för ett år sedan för att påbörja den diskussion som lett till de nyligen publicerade riktlinjerna. Dag Arvidsson, kirurg och grundare av CTFK var en av de inkallade experterna. Varje expert hade genomfört minst 500 sleeve­opera­tioner med titthålsteknik.12 799 operationer låg till grund för analysen och patienterna hade ett BMI på i genomsnitt 44. (1)

De aspekter experterna hade att ta ställning till var bland andra urval av patienter, vilka som inte lämpar sig för operation, kirurgisk teknik, och förebyggande och behandling av komplikationer. Samtliga områden var i sin tur uppdelade i del­frågor. Konsensus definierades som att minst 70 procent av experterna var eniga.

Samsyn på viktiga punkter

Sammantaget nådde expertpanelen konsensus på de väsentligaste punkterna för indikation och kontraindikation, kirurgisk teknik och hur komplikationer ska förebyggas och behandlas. Totalt nådde man enighet i 69 frågor. Riktlinjerna för laparoskopis sleeve gastrectomy är de första som tagits fram för någon metod för fetmakirurgi.

Vid sleeve gastrectomy tas omkring 75 procent av magsäcken bort och resten omformas till ett rör. Man kan inte äta lika mycket längre. I den del av magsäcken som opereras bort produceras även ghrelin, ett så kallat hungerhormon. Aptiten minskar vilket även det bidrar till att patienten går ner i vikt. Titthålstekniken innebär att kirurgen inte behöver öppna buken. Ingreppet blir lindrigare för patienten och risken för komplikationer minskar.

I Sverige görs drygt 8 000 fetmaoperationer om året men behovet beräknas till mellan 10 000 och 15 000 om året, enligt svenska Obesitasregistret. Cirka 400 av dessa utförs med sleevemetoden och CFTK har den i särklass största erfarenheten, med mer än 1000 genomförda sleeveoperationer sedan 2007 med mycket goda resultat.

För mer information kontakta

Dag Arvidsson, docent, 0708-164 608

Dag.arvidsson@cftk.se

 

Fakta Om Centrum för Titthålskirurgi

Centrum för Titthålskirurgi (CFTK) är ledande på fetmaoperationer med sleevemetoden. Fördelarna med sleevemetoden är att patienterna får en mycket bra viktnedgång, samma som erhålles med gastric bypass. Antalet omoperationer är dock mycket lägre, 1-2 %. De som opereras med sleeve slipper livslång behandling med mineraler vilket en gastric bypass-opererad patient kräver. CFTK genomför alla förekommande fetmaoperationsmetoder.

 Sedan december 2011 ägs CFTK av Capio.

 (1) Raul J. Rosentha. International Slevve Gastrectomy Expert Panel Consensus Statement: best practice guidekines based on experiences of >12 000 cases. Surgery for Obesity and Related Diseases 8 (2012) 8-19.

 

 

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • gastric bypass
  • cftk
  • överviktsoperation
  • fetmakirurgi

Kontakter

Ewa Börjesson

Presskontakt VD 072-164 70 88

Relaterat innehåll