Pressmeddelande -

10 tips till dig som ska köpa gascontainer

Vid inköp av en gascontainer finns regler och krav att tänka på och ta hänsyn till. Överlag ska gascontainern skydda flaskorna mot kraftig temperaturväxling, lågor, korrosion, fysisk skada och hålla obehöriga borta men vad mer är viktigt att beakta? För att underlätta beslutsprocessen och ge dig en säker och lagenlig förvaring av gasflaskorna har vi listat 10 tips till dig som ska köpa gascontainer:

1. Säkerhetsdatablad och CAS nummer

Vilken karaktär har gaserna som ska förvaras? Brandfarliga gaser, oxiderande gaser, gaser under tryck, giftiga eller frätande? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet, där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur gaserna ska förvaras

2. Förvaring inomhus eller utomhus

Vad passar verksamheten bäst, placering av gasförvaring inomhus eller utomhus? I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande, övriga flaskor skall förvaras i gasförråd. Oavsett inomhus eller utomhusförvaring är det viktigt att se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade. Gascontainrar som förvaras utomhus ska hållas låsta om de står placerade så att obehöriga kan komma åt dem.

3. Vilken mängd gasflaskor ska förvaras?

Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal flaskor/totalt antal liter. Det är en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och överskådlig framtid.

Kom även ihåg att vid yrkesmässig förvaring av brandfarlig gas krävs tillstånd från kommunen vid större volymer. Det är kommunen själv som avgör vem som beviljar tillstånd, för minst 75% av landets kommuner är det Räddningstjänsten.

4. Säkerhetsavstånd vid förvaring av brandfarlig gas.

Hur ser säkerhetsavståndet till övriga byggnader ut? Vid förvaring av mindre mängder (upp till 60 liter) brandfarlig gas kan förvaring ske fritt och då krävs ett säkerhetsavstånd på 6 m till brandfarliga varor.

Vid större mängder ska förvaring inomhus alltid ske i brandavskiljande skåp. Utomhus kan förvaring ske utan brandavskiljning och med säkerhetsavstånd till byggnad, brandfarliga varor, lättantändligt material, mellan utrymningsvägar och till brandfarliga vätskor. Detta kan förkortas ner till 0 eller3 meter vid användning av brandavskiljande skåp och containers. En korrekt installerad brandklassad gascontainer anses som ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig gas vara även inomhus. Brandavskiljande skåp för gas ska alltid uppfylla standarden SS EN 14470-2.

5. Är samförvaring av gaserna tillåtet?

Funderar du på att förvara olika ämnen tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras eller förpackas tillsammans eller med andra varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning.11 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Det är inte tillåtet att förvara:
• brandfarliga gaser och aerosoler tillsammans med brandfarlig vätska. Denna kombinationen kan leda till explosion vid brand.
• brandfarliga gaser tillsammans med varor som är giftiga, frätande eller med oxiderande innehåll. 

Du kan samförvara:
• Aerosolbehållare tillsammans med brandfarlig gas eftersom de har liknande egenskaper.
• brandfarliga gaser eller aerosolbehållare tillsammans med brandfarliga vätskor under vissa förhållanden. För att detta ska accepteras krävs att förpackningarna är fabriksförslutna, placerade i brandavskiljande skåp (så som SS-EN 14470-2 ), i utrymmen som är skyddade mot brand och där risken för att brand uppstår är liten (se avsnitt 3.2.4 i handboken Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässigt bruk).

6. Vilken storlek har flaskorna som ska förvaras?

Kommer flaskorna stå fritt uppställda eller på pall? Olika utförande på skåp och hyllor kan förenkla ordning och renhållning. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och kommande framtid.

Denios förvaringslösningar är måttanpassade för att få en så optimerad förvaring av gasflaskor som möjligt. Detsamma gäller en s.k. blandad förvaring där en del förvarar stående flaskor och en del har hyllor för mindre flaskor.

7. Vilken ventilation krävs vid förvaringen av gaserna

Gasflaskor ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme som omfattar hela containern. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på. Det är även viktigt att ventilationen är anpassad efter mängd och gas.

8. Förvaring av giftiga och hälsofarliga gaser

När hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna måste det finnas teknisk ventilation. Kontrollera regelbundet att behållarna inte läcker och utrusta containern med en gasdetektor/larm.

9. Lastning och lossning av gasflaskorna

En smidig och säker gashantering underlättar arbetsprocesserna, fundera därför kring hur lastning och lossning av gasflaskorna kan planeras på bästa sätt.Tänk på att lastning in och ut ur gascontainern måste kunna ske på ett säkert och smidigt sätt samt att förvaringen inne i containern garanterar att gasflaskorna står säkert. 

Fundera kring om lastning och lossning kommer att ske med gaffeltruck eller manuellt. Behövs ramp till containern eller ska den vara utan golv med möjlighet att ställa pall direkt på marken? Välj en gascontainer med dörrar anpassade efter hur lastning och lossning kommer att ske. Det är viktigt att skydda behållarna från fysisk skada; dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.

10. Behövs en ATEX- klassad gascontainer?

Enligt EU direktiv ska produktions-, lager och distributionsanläggningar, där explosionsfarliga blandningar av brandfarliga gaser uppstår, delas in i zoner av användaren. Utrustning och skyddssystem måste då uppfylla kraven i ATEX- direktivet för att få användas i explosionsskyddade områden. Finns det behov av explosionsskydd finns ATEX-klassad gascontainer

DENIOS tillverkar gasskåp och containrar i många olika modeller och storlekar och väljer du Denios förvaring för gasflaskor kommer du att märka att de är genomtänkta in i minsta detalj.

Vår Kunskap - Er säkerhet!

Läs mer om förvaring av gasflaskor här

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats har undersökts noggrant.
Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Kategorier

  • förvaring brandfarlig vara

Regioner

  • Jönköping

Som modernt och framgångsrikt företag har DENIOS sedan 30 år tillbaka satt nya standarder i Europa inom miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Professionell rådgivning, stor kunskap om lagar och en mångårig kompetens inom tillverkning och utveckling har gjort DENIOS marknadsledande inom spillskydd. Detta för att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter för globalt miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Kontakter

Elina Pöyliö Jacker

Presskontakt Pressansvarig Marknad 0727-311710

Linus Jacker

Presskontakt VD 070-2643190

Relaterat innehåll