Pressmeddelande -

Markanvisning för byggrätter på Föreningstorget

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.

Eslövs kommun bjuder nu in till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget. Tävlingsområdet utgör ett nytt kvarter för bostäder och centrumverksamhet. I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och meningen är att torget ska utvecklas till ett nytt kvarter med bostäder och centrumverksamhet samt ett torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken. Eslövs kommun söker nu exploatörer som vill förverkliga kommunens planer med bland annat fler bostäder i attraktiva miljöer.

Föreningstorget 

Föreningstorget ligger i Eslövs centrum med cirka fem minuters promenad från Stora torg. I anslutning till torget byggs idag det gamla polishuset om och 109 nya lägenheter kommer under 2019 att stå klara. I nästa etapp planeras för ytterligare 200 bostäder. Tanken med markanvisningstävlingen för Föreningstorget är att omvandla torget från en öppen parkeringsyta till en centrumnära stadsdel med bostäder och centrumhandel. Här ska också finnas ett mindre torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken. Detaljplanen omfattar byggrätter för bostäder och centrumhandel i upp till sex våningar. Planen medger även parkering i underjordiskt och överbyggt garage. Ombyggnaden av torget, som kommunen är huvudman för, är planerad att genomföras efter att kvartersmarken har färdigställts.

Tävlingens upplägg

Tävlingen är uppdelad i två steg. Steg 1 är en öppen intresseanmälan. Syftet är att få in intressanta och starka koncept där en eller flera intressenter samarbetar kring en helhetslösning. Konceptet kan lämnas in för hela tävlingsområdet eller del av området. Intressenterna lämnar in en konceptbeskrivning och ett anbud där priset för byggrätten ska anges. Eslövs kommun kommer att välja ut tre till fem intressenter som uppfyller kommunens krav och som presenterar de bästa koncepten.

I steg 2 kommer de intressenter som gått vidare från steg 1 att få utveckla sina koncept och lämna in sina färdiga tävlingsbidrag. Eslövs kommun kommer att utse en vinnare bland de inkomna bidragen och ett markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan vinnaren och Eslövs kommun.

Läs mer här!

Kontaktperson:

Patrik Larsson, mark och exploateringsingenjör

0413- 621 77

patrik.larsson@eslov.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • bygga bo & miljö
  • kommun & politik

Regioner

  • Eslöv

Eslöv är en populär bostadsort med drygt 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Relaterat innehåll