Pressmeddelande -

2050: Två miljarder fler munnar att mätta

Matproduktionen kommer att behöva öka med 70 % - FAO samlar till expertforum

Jordbrukets utmaning de närmaste årtiondena är att kunna producera 70 % mer mat åt ytterligare 2,3 miljarder människor till år 2050, och samtidigt bekämpa fattigdom och hunger. Dessutom måste knappa naturresurser användas mer effektivt och en anpassning till klimatförändringarna ske.

FAO håller ett expertforum i Rom den 12-13 oktober 2009 för att diskutera strategier för hur väldens befolkning ska kunna äta sig mätt år 2050. Forumet kommer föra samman cirka 300 ledande experter från universitet, frivilligorganisationer och den privata sektorn från både fattigare och rikare länder.

Forumet kommer att bereda väg för Världstoppmötet om tryggad tillgång till mat som äger rum i Rom 16-18 november 2009.

Försiktig optimism

"FAO är försiktigt optimistiskt om världens möjlighet att äta sig mätt år 2050," säger FAO:s undergeneraldirektör Hafez Ghanem. Men han påpekar att detta inte kommer att ske automatiskt och att flera viktiga utmaningar måste mötas på vägen.

Ghanem förklarar att det finns ett behov av ett ordentligt samhällsekonomiskt ramverk för att lyfta fram orättvisor och ojämlikheter och försäkra att alla i världen har tillgång till den mat de behöver samtidigt som matproduktionen sker på ett sätt som minskar fattigdomen och tar hänsyn till att naturresurserna är begränsade.

Globala beräkningar visar att det utöver de planerade investeringarna i jordbruket behövs ytterligare betydande investeringar för att stärka tillgången till mat. Annars är risken att 370 miljoner människor, nästan 5 % av världens befolkning, går hungriga år 2050.

Enligt de senaste prognoserna från FN kommer världens befolkning att öka från dagens 6,8 miljarder människor till 9,1 miljarder år 2050. Nästan hela befolkningstillväxten kommer att ske i fattigare länder. Befolkningen förväntas öka snabbast i Afrika söder om Sahara (med 108 %, eller 910 miljoner människor) och långsammast i östra och sydöstra Asien (med 11 %, eller 228 miljoner människor).

Runt 70 % av världens befolkning kommer att leva i eller kring städer år 2050, en ökning från dagens 49 %.

Ökande efterfrågan på mat

Efterfrågan på mat förväntas fortsätta öka som ett resultat av både en växande befolkning och stigande inkomster. Efterfrågan på spannmål (för mat och djurföda) beräknas öka med runt 3 miljarder ton till 2050, och den årliga produktionen måste öka med nästan en miljard ton från dagens 2,1 miljarder ton. Under samma tid måste köttproduktionen öka med över 200 miljoner ton för att nå totalt 470 miljoner ton - av dessa kommer 72 % att konsumeras i fattigare länder, en ökning från dagens 58 %.

Produktion av biobränslen kan också öka efterfrågan på jordbruksprodukter, beroende på energipriser och statlig politik.

Ökat behov av jordbruksmark

Trots att 90 % av tillväxten i produktion av grödor förväntas komma från högre avkastning och ökad odlingsintensitet måste odlingsbar mark öka med 120 miljoner hektar i fattigare länder, framför allt i Afrika söder om Sahara och Latinamerika. Den använda odlingsbara marken i de rikare länderna förväntas minska med 50 miljoner hektar, men detta kan påverkas av efterfrågan på biobränslen.

Globalt finns det fortfarande tillräckligt med odlingsbar mark för att mätta en framtida världsbefolkning. FAO varnar dock för att mycket av marken bara lämpar sig för ett fåtal grödor, inte nödvändigtvis de med störst efterfrågan, och att den är begränsad till ett fåtal länder.

Mycket av den mark som ännu inte används är olämplig på grund av kemiska och fysiska begränsningar, platsspecifika (endemiska) sjukdomar och en brist på infrastruktur som är svår att lösa. Därför behövs betydande investeringar för att börja använda den. Delar av marken är också täckt av skog eller gränsar till expanderande stadsbygd. Ett antal länder, bland annat i Mellanöstern/Nordafrika och Sydasien, har redan använt eller är på väg att använda i stort sett all tillgänglig mark.

Mindre vatten till mer mat

Vattenuttag för bevattnat jordbruk förväntas öka långsammare tack vare minskad efterfrågan och förbättrad vattenanvändning, men kommer fortfarande att öka med nästan 11 % till år 2050.

Globalt finns tillräckliga sötvattenresurser, men de är väldigt ojämnt fördelade och vattenbristen kommer att nå oroväckande nivåer i ett allt större antal länder och regioner mellan länder, särskilt i Mellanöstern/Nordafrika och Afrika söder Sydasien. Att använda mindre vatten och samtidigt producera mer mat är nyckeln till att hantera problem med vattenbrist. Vattenbrist kan bli än mer akut på grund av förändrade regnmönster som orsakas av klimatförändringar.

Goda möjligheter att öka avkastningen

Sammantaget verkar möjligheten att öka avkastningen från grödor för att mätta en växande världsbefolkning stor. "Om de rätta samhällsekonomiska incitamenten är på plats finns det fortfarande gott om 'överbryggbara' luckor i avkastningen (dvs. skillnader mellan agroekologiskt möjliga och verkliga skördar) som kan användas. Rädsla för att avkastningen håller på att plana ut verkar inte motiverad, förutom i några få specialfall."

Kraftigare åtgärder behövs

FAO efterlyser starkare åtgärder för att göra snabbare framsteg i bekämpningen av fattigdomen och hungern i världen. Investeringar i jordbruket bör ha högsta prioritet och behöver öka med cirka 60 %, eftersom jordbruket inte bara framställer mat utan också skapar inkomstmöjligheter och stödjer en levande landsbygd.

Fattigdomsbekämpning kräver också investeringar i infrastruktur på landsbygden (vägar, hamnar, elektricitet, förvaring och bevattningssystem), investeringar i institutioner, forskning och rådgivande tjänster, och investeringar i bland annat skyddsnät för matsäkerhet och överföring av pengar till de mest utsatta.

Utan att utveckla och investera i landsbygden i fattiga länder kommer utarmning och ojämlikhet att förbli utbredda, om än mindre än idag.

Läs mer:

Det globala jordbruket 2050 (dokument från FAO, på engelska, pdf)

Mer bakgrund inför expertforumet (engelska)

Om expertforumet om Mat åt alla 2050 (engelska)

Mediakontakt inför expertforumet (engelska)

Världstoppmötet om tryggad tillgång till mat (engelska)

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • hållbar utveckling
  • jordbruk
  • hunger
  • fao
  • klimatförändringar
  • skördeprognos
  • tryggad tillgång till mat
  • uthålligt lantbruk
  • vatten

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll