Pressmeddelande -

Avskogningen i världen minskar men är fortsatt oroväckande hög

Skog som konverterats till risodling

Huvudbudskapen från kommande utvärdering om tillståndet i världens skogar

Avskogningstakten i världen, främst konvertering av tropisk regnskog till åkermark, har minskat under de senaste tio åren men är fortfarande mycket omfattande i vissa länder. Världens totala skogsareal upptar drygt 4 miljarder hektar eller ungefär 31 % av den totala landytan.

FAO publicerar vart femte år Den globala skogsresursutvärderingen (Global Forest Resource Assessment). I 2010 års upplaga har mer än 900 experter från 178 länder medverkat. Den fullständiga utvärderingen som publiceras i oktober visar att under perioden 2000 – 2010 konverterades 13 miljoner hektar skog per år i världen till andra användningsområden eller förstördes av naturliga orsaker. Motsvarande siffra för perioden 1990 – 1999 var 16 miljoner hektar per år, säger FAO i utvärderingen.

Minskningen är bland annat en följd av att Brasilien och Indonesien, som hade den kraftigaste avskogningen under 1990-talet, lyckats vända trenden under de senaste åren. Dessutom har ambitiösa trädplanteringsprogram i Kina, Indien, USA och Vietnam i kombination med att skogen naturligt expanderat i vissa regioner resulterat i drygt 7 miljoner hektar ny skog årligen. Sammanlagt gör det att nettoförlusten av skogsarealer minskat från 8,3 miljoner hektar per år under 1990-talet till 5,2 miljoner hektar per år, vilket motsvarar ungefär ett område 1,2 gånger större än Danmark.

“För första gången kan vi visa att avskogningen i världen har minskat som ett resultat av gemensamma insatser både på lokal och internationell nivå”, säger Eduardo Rojas, undergeneraldirektör på FAO:s skogsavdelning.

Störst förluster i Sydamerika och Afrika

I Sydamerika och Afrika skedde den största nettoförlusten av skogsmark mellan 2000 och 2010. I Sydamerika var den årliga avskogningen 4 miljoner hektar och i Afrika 3,4 miljoner hektar. Därutöver orsakade bland annat svår torka i Australien att även Oceanien hade en nettoförlust under samma period.

I Asien däremot ökade skogsarealen med 2,2 miljoner hektar per år under det senaste decenniet, främst tack vare storskaliga återplanteringsprogram i Kina, Indien och Vietnam. Dessa länder har sammanlagt ökat sin skogsareal med nästan 4 miljoner hektar per år under de senaste fem åren. Trots detta frortsatte konverteringen av skogsmark att vara hög i flera asiatiska länder.

I Nord- och Centralamerika har utbredningen av skog varit relativt stabil, medan skogsarealen i Europa fortsatte att öka, om än långsammare än tidigare.

“Länderna har inte bara förbättrat sin skogspolitik och lagstiftning, utan även upplåtit skog för lokalsamhällens och ursprungsbefolkningars behov samt till bevarande av biologisk mångfald och andra ekologiska ändamål. Detta är särskilt välkommet med tanke på att 2010 är utsett till det internationella året för biologisk mångfald. Värt att notera är dock att avskogningen fortfarande är kraftig i många länder och primärskogsarealen (skog som inte utsatts för mänsklig exploatering) fortsätter att minska, därför måste länder ytterligare stärka insatserna för att bättre bevara och förvalta primärskogen”, tillägger Rojas.

Skog och klimatförändringen

Skogen spelar en betydelsefull roll för att kunna minska klimatpåverkan eftersom den binder stora mängder kol. När en skog huggs ner och förädlas vidare, frigörs kol till atmosfären.

”Lägre avverkningstakt och nya planteringar har bidragit till att minska de höga nivåerna av koldioxidutsläpp som orsakas av avskogning och utarmning av skog. Men vi måste också blicka framåt, de stora trädplanteringsprogrammen i Kina, Indien och Vietnam är bara planerade att fortgå till 2020 och dessa program har den senaste tiden stått för den stora utbredningen av skog. Detta betyder att det nu är kort om tid att införa effektiva och varaktiga åtgärder för att avsevärt minska den nuvarande avskogningen och utarmningen av skogar. Utan sådana insatser riskerar vi att snabbt gå tillbaka till 1990-talets höga nivåer av avskogning och koldioxidutsläpp från skog”, säger Mette Løyche Wilkie, koordinator för utvärderingen.

Huvudpunkter från utvärderingen

• Skogar är en av världens största kolsänkor och tillsammans binder de mer kol än vad som finns i atmosfären. Sammantaget lagras 289 gigaton kol i träd, vegetation och skogars biomassa inklusive död ved, växtdelar och mull. Globalt sett minskade kollagren i skogars biomassa med uppskattningsvis 0,5 gigaton per år under 2000 – 2010, främst beroende på den totala minskningen av skogsareal.

• Brasilien har i genomsnitt förlorat 2,6 miljoner hektar skog per år under de senaste tio åren jämfört med 2,9 miljoner hektar per år under 1990-talet. Indonesien förlorade 0,5 och 1,9 miljoner hektar per år under respektive perioder.

• Primärskog står för 36 procent av den totala skogsarealen men har minskat med drygt 40 miljoner hektar sedan 2000. Minskningen beror främst på att en del skog som tidigare klassificerades som primärskog nu har klassificerats till en ny kategori ”övrig naturligt återhämtad skog”, detta på grund av selektiv avverkning eller annan mänsklig inverkan.

• Skog i nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden har ökat med drygt 94 miljoner hektar sedan 1990 och motsvarar nu 13 procent av den totala skogsarealen.

• Bränder, skadedjur och sjukdomar leder till att skadorna på skogen ökat på sina håll. I genomsnitt uppskattas en procent av all skog varje år blivit kraftigt påverkad av skogsbränder. Skadedjursinvasioner skadar omkring 35 miljoner hektar skog per år. Extrema väderförhållanden så som stormar, snöstormar och jordbävningar har också bidragit till stor förstörelse av skog under det senaste decenniet.

• 76 länder har sedan 2000 utfärdat eller uppdaterat sina riktlinjer för skog och 67 länder, främst i Europa och Afrika, har sedan 2005 antagit eller ändrat sin skogslagstiftning.

• Insamlingen av uppgifter till Den globala skogsresursutvärderingen blir allt mer omfattande och noggrann. Nya uppgifter och ytterligare information om skogsplantering och naturlig expansion av skog under de senaste 20 åren har gjort det möjligt att uppskatta avskogningens omfattning och naturliga förluster mer exakt. Nya uppskattningar om avskogning för perioden 1990 – 2000 visar på nära 16 miljoner hektar per år vilket är högre än den tidigare uppskattningen på 13 miljoner hektar. Detta beror på att man nu även inkluderar avskogning i länder som haft en total nettoökning av skogsareal.

• I slutet av 2011 kommer mer korrekt data om global och regional avskogning att inkluderas från fjärranalyser av skog under ledning av FAO.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Huvudbudskapen från utvärderingen

Den globala skogsresursutvärderingen 2010

FAO:s skogsavdelning

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • fao
  • skog
  • klimatförändring
  • avskogning
  • skogsbruk

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll