Pressmeddelande -

Höga livsmedelspriser - Stöd de fattiga och investera i jordbruket

Toppmötet i juni erbjuder en historisk chans att anta de utmaningar som  världen står inför när det gäller tillgången till mat

Det kommande toppmötet om tryggad tillgång till mat och de utmaningar klimatförändringarna och satsningarna på bioenergi utgör, som äger rum i Rom den 3-5 juni erbjuder en historisk möjlighet att på nytt lansera kampen mot hunger och fattigdom och stärka jordbruksproduktionen i utvecklingsländer, framhåller FAO idag.

I ett av huvuddokumenten inför toppmötet, understryker FAO, FN:s Livsmedels- och jordbruksorgansisation, att det internationella samfundet måste sätta in brådskande och direkta åtgärder för att hantera frågorna om hunger och undernäring i en situation med stigande livsmedelspriser, brist på mark-och vattenresurser, klimatförändringar, ökat behov av energi och befolkningsökning.

"Den nuvarande dramatiska situationen på vissa livsmedelsmarknader är en påminnelse om sårbarheten i balansen mellan de globala livsmedelstillgångarna och behovet att trygga tillgången till mat för alla, samt det faktum att länder inte levt upp till tidigare åtaganden för att öka insatserna för att utrota hungern", anför FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.

"Det allvarliga läget med den globala livsmedelstillgången och obalansen i efterfrågan gör det föga sannolikt att spannmålsmarknaden återfår sin stabilitet inom den närmsta framtiden. Priserna kan sänkas, men de kommer troligtvis inte att nå de låga nivåerna vi haft på livsmedelsmarknaden under många år framöver. Vi hoppas att världens ledare, som kommer till Rom, kan enas kring de angelägna åtgärder, som behövs för att stärka jordbruksproduktionen, framförallt i de mest drabbade länderna, samtidigt som man skyddar de fattiga från att bli allvarligt påverkade av de höga livsmedelspriserna", tillägger Diouf.

Fortsatt instabilitet

Tillgången på många råvaror fortsätter att vara begränsad trots den markanta produktionsökningen, framhåller FAO och betonar att de låga lagernivåerna troligtvis inte kommer att fyllas på inom en nära framtid."Vi kommer att få se kraftiga prisstegringar även framöver och fortsatt instabilitet på marknaden, som en följd av en oförutsebar utveckling också under de kommande säsongerna, " enligt FAO:s  rapport "Soaring food prices: facts, perspectives, impacts and actions required". 

Många länder står inför dubbla utmaningar med stora ökningar av livsmedels- och bränslepriser, vilket hotar den makroekonomiska stabiliteten och den totala tillväxten. Befolkningen i storstäder och på landsbygden, som spenderar en stor del av sin inkomst på mat, är och kommer att förbli de som påverkas mest negativt.

Rapporten pekar på 22 länder som är särskilt sårbara på grund av en kombination av höga nivåer av kronisk hunger (mer än 30 procents undernäring) och genom att vara nettoimportörer av mat och bränsle. Länder som Eritrea, Niger, Comoros, Haiti och Liberia är särskilt drabbade.

Rapporten understryker att inhemska prisökningar, även med måttliga nivåer (10 eller 20 procent) får en omedelbar negativ inverkan på mycket fattiga hushåll, som spenderar en stor del av sin inkomst på basvaror. FAO beräknar att antalet hungriga och undernärda i världen 2002-2004 uppgår till 862 miljoner människor, varav 830 miljoner lever i utvecklingsländer.

Tvåsidigt tillvägagångsätt

Med den nuvarande situationen med höga livsmedelspriser är det viktigt att förse de fattigaste och de som lider mest av hunger med nödhjälp samtidigt som man på nytt sätter igång jordbruket och bygger upp samhällen på landsbygden vilket är huvudelementen för att minska hunger och säkra tillgången till mat, framhåller FAO.

Skydd av de mest utsatta i landsbygds- och stadsområden kan kräva riktad matutdelning, subventioner av livsmedel och kontantöverföringar men även utbildning i näringsfrågor och skolmatsprogram. Framförallt är förstärkning av det sociala skyddet viktigt för känsliga grupper som barn, gravida kvinnor och äldre. FN:s livsmedelsprogram, WFP, har gått ut med en appell om 775 miljoner US dollar för att finansiera dessa nödhjälpsaktiviteter.

Ett gensvar på kort sikt kan bestå av snabb ökning av lokal livsmedelsproduktion. Detta kan inkludera utdelning av utsäde, gödningsmedel, djurfoder och andra insatsvaror till småskaliga bönder med hjälp av kuponger eller genom riktade subventioner. Ett effektivt genomfört program av det slaget leder till ökade lager i fattiga länder och även förbättrad tillgång till mat, ökade inkomster för många småproducenter och kan även resultera i en minskning av prisökningen på lokala marknader. FAO har gått ut med en appell om 1.7 miljarder US dollar för att förse låginkomstländer som lider av underskott av mat med utsäde, gödningsmedel och andra insatsvaror för att stärka produktionen. FAO har bistått med 17 miljoner US dollar av sina egna resurser för möjliggöra genomförandet av detta initiativ sedan den 17 december förra året, framhåller FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.

Rapporten betonar att höga livsmedelspriser öppnar en möjlighet för både den privata- och offentliga sektorn att investera i jordbruket för att stimulerara både  produktion och produktivitetet. Detta bör leda till investeringar i försummade områden, som jordbruksforskning, fältarbete och infrastruktur. Stödet bör riktas till jordbruksforskning som gynnar de fattiga bönderna då många tvingas bruka marginaliserade jordar. Fattiga bönder måste få bättre tillgång till mark, vatten och insatsvaror.

Rapporten visar även att unilaterala handelsåtgärder som tagits av länder för att säkra tillgången till mat istället kan förvärra instabiliteten på världsmarknadens priser och därmed missgynna tillgången till mat i andra länder. I detta sammanhang är det viktigt att samordna insatserna. Produktion och handelsriktlinjer när det gäller bioenergi bör också ses över på nytt i ljuset av effekten på den internationella livsmedelsmarknaden och därmed även på tryggad tillgång till mat, särskilt i sårbara länder. För att vara framgångsrika måste beslut och riktlinjer inom detta område  prioritera inverkan på värdens tillgång till mat.

"Detta är ett unikt tillfälle i historien: för första gången på 25 år kan höga livsmedelspriser stimulera jordbrukssektorn", framhåller Jacques Diouf . "Regeringar, stöttade av internationella samarbetsparter, måste nu sätta igång offentliga investeringar och skapa en situation som gör privata investeringar lönsamma samtidigt som man skyddar de mest utsatta från hunger".

Toppmötet om tryggad tillgång till mat i juni kommer att erbjuda ett unikt forum för världens ledare att anta riktlinjer, strategier och program, vilket krävs för att övervinna de nya utmaningarna som tryggad tillgång till mat i världen står inför. Många statsöverhuvuden och regeringar har redan bekräftat sitt deltagande i toppmötet. FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon samt cheferna för många FN-organ och för Världsbanken och den Internationella Valutafonden, deltar.

___________________________________________________________________________

Faktaruta:

Länder som är nettoimportörer av oljeprodukter och basråvaror som spannmål och  med en hög andel av befolkningen som lider av kronisk hunger:

Länder i Afrika söder om Sahara: 
Burundi, Comoros, Eritrea, Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Centralafrikanska Republiken, Guinea-Bissau, Liberia, Niger, Sierra Leone. Botswana 

Asien:
Tajikistan, Korea (DPR), Kambodja

Karibien: Haiti

Övergångsländer: Tajikistan
___________________________________________________________________________

Läs mer:

FAO Nordens hemsida

High-Level Conference on World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy (3-5 June 2008)

Soaring food prices: facts, perspectives, impacts and actions required (pdf)

Conference documents

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll

Relaterade event