Pressmeddelande -

Jordbruket måste bli "klimatsmart"

Men nuvarande möjligheter för finansiering och bistånd räcker inte enda fram

Jordbruket i låginkomstländer måste bli mer "klimatsmart" för att minska sårbarheten inför klimatförändringen och samtidigt klara utmaningen med att försörja en allt varmare och mer tätbefolkad värld, enligt en ny rapport från FAO.

Klimatförändringen förväntas leda till att produktivitet, stabilitet och inkomster minskar i jordbruket, särskilt i områden som redan idag har problem med livsmedelsförsörjningen. Samtidigt kommer jordbruksproduktionen att behöva öka med omkring 70 procent under de kommande fyra decennierna för att möta kraven från en växande befolkning i världen, enligt rapporten Klimatsmart jordbruk: politik, praxis och finansiering för en tryggad livsmedelsförsörjning, anpassning och utsläppsminskning.

"Att öka jordbruksproduktionen, minska förlusterna efter skörd och förbättra distributionskanalerna för livsmedel i låginkomstländer har länge varit en stor utmaning. Klimatförändringen höjer ribban avsevärt - en påtaglig omställning av jordbruket behövs", säger Alexander Müller, FAO:s undergeneraldirektör för naturresursfrågor.

"Samtidigt får vi inte glömma att många effektiva klimatsmarta lösningar redan finns och skulle i stor utsträckning kunna tillämpas i låginkomstländerna, vilket påpekas i rapporten", tillägger han.

Omställning på flera områden

FAO:s rapport beskriver ett antal områden där omställning i jordbruket krävs.

Jordbruket måste producera mer, generera mindre avfall och samtidigt behöver det bli lättare för jordbrukare att få ut sina produkter till konsumenterna.

Samtidigt krävs att jordbruket bli mer motståndskraftigt mot plötsliga händelser såsom översvämningar och torka. Hantering och användning av naturresurser som till exempel vatten, mark, skog, näringsämnen i mark och genetiska resurser är då avgörande.

Sårbarheten hos jordbruksamhällen inför klimatrelaterade katastrofer måste minska och det krävs varnings- och försäkringssystem som kan hjälpa jordbrukare att hantera klimatförändringen.

Slutligen behöver jordbruket hitta lösningar som medför att den egna miljöpåverkan minskar, vilket inkluderar minskade växthusgasutsläpp men samtidigt inte hotar livsmedelsförsörjning eller landsbygdsutveckling.

I rapporten lyfter FAO fram ett antal exempel från olika delar av världen där jordbrukare lyckats lösa många av problemen och infört nya klimatsmarta metoder (klicka här för att få veta mer).

Bristande finansiering

Enligt FAO:s rapport behövs fortfarande betydande investeringar för att fylla data- och kunskapsluckor för forskning och utveckling av lämplig teknik och incitament som stimulerar till att klimatsmarta jordbruksmetoder införs.

Finansiering behövs också för att återuppbygga många gånger försummade nationella rådgivningsverksamheter för jordbruk, vilka spelar en viktig roll i att stödja jordbrukare då de ska övergå till klimatsmart jordbruk. Ett ytterligare sätt för att främja kunskapsspridning och att klimatsmarta jordbruksmetoder införs är Farmer Field School systemet, som FAO startat upp.

Nu varnar FAO för att det för närvarande inte finns tillräckliga medel tillgängliga för att finansiera insatser som kan hjälpa jordbruk och jordbrukare att förbereda sig för klimatförändringen, särskilt inte i låginkomstländer.

I rapporten står det att "klimatförändringen kommer att öka behovet av investeringar för att kunna uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning, men de resurser för finansiering som finns tillgängliga idag räcker inte" och "klimatfinansiering – både befintligt och den som nu diskuteras – tar inte tydligt hänsyn till de särskilda behov som jordbruk i låginkomstländer har.” Det är osannolikt att endast offentliga eller privata medel räcker till, istället behövs innovativa sätt att kombinera dessa medel.

Rapporten nämner Världsbankens bedömning, som menar att anpassningarna till klimatförändringen årligen kommer kosta jordbruket i låginkomstländer omkring 2,5 till 2,6 miljarder dollar per år mellan 2010 och 2050. Enligt FN:s klimatkonventions (UNFCC) uppskattning kommer ytterligare investeringar och finansiering på 14 miljarder dollar årligen behövas fram till 2030 i låginkomstländerna för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn.

Bättre beslutsfattande, starkare institutioner

FAO:s rapport bedömer också att det är nödvändigt med större samstämmighet i beslutsfattandet kring frågor rörande jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och klimatförändringen.

"Beslutsfattandet inom alla dessa tre områden påverkar småjordbrukaren i sin produktion och en brist på samstämmighet kan hindra att synergier uppstår", står det att läsa i rapporten som betonar behovet av att inrätta mekanismer som möjliggör dialog mellan beslutsfattare.

Ett annat viktigt område som behöver utvecklas är att det blir lättare för jordbrukarna att få tillgång till information, vetenskap och kunskap så de kan anpassa sig till de nya förutsättningarna bättre.

Dessutom konstaterar rapporten att effektiva system för tillträde, nyttjande- och äganderätter, är viktiga så att förvaltningen av naturresurser ska kunna förbättras.

Även nya typer av lättillgängliga och prisvärda försäkringar som kan förbättra förutsättningarna för att  jordbrukare klara av klimatförändringen bättre måste utredas.

Den nya rapporten från FAO presenterades inför den internationella konferensen om jordbruk, livsmedelsförsörjning och klimatförändringar, som kommer att hållas i Haag 31 oktober - 5 november.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Läs rapporten om "Klimatsmarta" jordbruk

Areas for action

FAO och klimatförändringen

Internationella konferensen om jordbruk, livsmedelsförsörjning och klimatförändringar

FAO:s blogg om klimatförändringen

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • jordbruk
 • hållbar utveckling
 • klimatförändringar
 • tryggad tillgång till mat
 • alexander mueller
 • fao
 • klimatförändringen
 • climate-smart' agriculture: policies
 • practices and financing for food security
 • adaptation
 • and mitigation.
 • internationella konferensen om jordbruk
 • livsmedelsförsörjning och klimatförändringar
 • 'klimatsmarta' jordbruk: politik
 • praxis och finansiering för en tryggad livsmedelsförsörjning
 • anpassning och begränsning

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll