Pressmeddelande -

Små marginaler på världens spannmålsmarknader trots högre produktion

Men priserna sjunker till följd av den svaga ekonomiska återhämtningen

Trots förbättrade produktionsutsikter är det troligt att marginalerna på världens spannmålsmarknader förblir fortsatt små under 2011/2012, säger FAO idag.

FAO:s kvartalsrapport, Skördeutsikterna och Livsmedelssituationen (CPFS), förutspår att den totala spannmålsproduktionen i världen kommer uppgå till 2 310 miljoner ton marknadsåret 2011/2012. Siffran är tre procent högre än 2010/2011, vilket motsvarar 68 miljoner ton. Det är också tre miljoner ton mer än förra månadens FAO-prognos. Till stor del beror ökningen på att vete och ris förväntas bli högre avkastningen.

Den årliga ökningen i världen inkluderar 4,6 procent (30 miljoner ton) högre veteproduktion, tre procent (14 miljoner ton) högre risskörd och 2,1 procent (24 miljoner ton) mer fodersäd. Den totala spannmålsanvändningen under 2011/2012 förväntas också öka och nå 2 302 miljoner ton, vilket är 1,3 procent högre än 2010/2011.

Trots de förväntade produktionsökningarna flaggar rapporten för att det är osäkert vilken effekt ökningen har på den globala livsmedelsförsörjningen. Den svaga ekonomiska återhämtningen i världsekonomin, tillsammans med en allt större risk för en internationell lågkonjunktur, bidrar till osäkerheten. Det förvärrade ekonomiska läget kan resultera i högre arbetslöshet och lägre inkomster för utsatta och behövande i utvecklingsländerna.

Sjunkande priser

Enligt rapporten förväntas återhämtningen av den internationella spannmålsproduktionen, kombinerat med lägre efterfrågan än vad som tidigare förutspåtts, även på etanol, bidra till att priserna sjunker. I september föll spannmålspriserna kraftigt, undantaget ris. Drivkrafterna var framförallt stor export från länderna kring Svarta havet och en lägre förväntad efterfrågan.

FAO:s matprisindex, som också publiceras idag, föll två procent i september till 225 punkter jämfört med augusti. Till stor del beror nedgången på lägre världsmarknadspriser på spannmål, socker och oljor. Indexet är nu 13 punkter lägre än toppnivån på 238 som noterades i februari 2011. Det är dock betydligt högre än i september förra året då index låg på 195 punkter. 

Lagernivåerna höjs något

Världens spannmålslager beräknas vid säsongens slut 2012 ligga på 494 miljoner ton, en uppgång på 7 miljoner ton. Ökningen skulle i så fall främst förklaras av att rislagernivån höjts med 10 miljoner ton. Vetelagren däremot förväntas endast öka marginellt, medan fodersädslagren sjunker med 4 miljoner ton till 161 miljoner ton, den lägsta nivån sedan 2007. Totalt sett förväntas lagernivån efter konsumtion förbli låg, runt 21 procent.

Efter att den totala importen av spannmål till låginkomstländer med livsmedelsunderskott (LIFDCs) sjunkit de senaste två åren, väntas den under marknadsåret 2011/2012 öka med ungefär fyra miljoner ton, vilket motsvarar en ökning på fem procent. Detta hänger ihop med att spannmålsproduktionen i dessa länder stagnerat under 2011, undantaget Indien, och med en förväntad uppbyggnad av lagernivåerna under marknadsåret.

Bistra utsikter för katastrofområden

Vid en genomgång av den regionala livsmedelssituationen tar CPFS upp den humanitära katastrofen i Östafrika, framförallt i det hungerdrabbade Somalia. Situationen där fortsätter att skörda liv och decimera boskapsbestånden. Inom den närmsta framtiden bedöms läget bli fortsatt svårt för de torkdrabbade boskapsskötarna. Fyra miljoner somalier är i kris och 750 000 riskerar att dö de närmaste månaderna till följd av otillräckliga insatser.

De pågående nödinsatserna bör dock förbättra situationen senare i år.

Oregelbunden nederbörd hotar skördeutsikterna

I Västafrika har flera delar av Sahel-området påverkats av oregelbunden nederbörd under 2011 års odlingssäsong. Regnen upphörde tidigt vilket kommer leda till betydande produktionsminskningar och en osäker livsmedelsförsörjning i dessa regioner.

Östasien förväntas få en rekordstor spannmålsskörd under 2011, men allvarliga lokala översvämningar till följd av kraftiga monsunregn riskerar att förväntningarna måste skrivas ned. Detta gäller flertalet länder som Bangladesh, Filippinerna, Indien, Laos, Nordkorea, Pakistan och Thailand. Särskilt allvarliga är översvämningarna i Sindh-provinsen i Pakistan. Över åtta miljoner människor har drabbats, 880 000 hektar odlingsmark förstörts och ett stort antal boskapsdjur dött.

FAO:s senaste uppskattningar tyder på att 32 länder runt om i världen är i behov internationell hjälp till följd av utebliven skörd, konflikter eller osäkerhet, naturkatastrofer och höga inhemska livsmedelspriser.  

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden

FAO:s matprisindex

Spannmålsutsikter och Livsmedelssituationen - Oktober 2011

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • cpfs
 • spannmål
 • socker
 • ris
 • oljor
 • naturkatastrofer
 • matkrisen
 • tryggad tillgång till mat
 • matprisindex
 • ekonomisk kris
 • fao
 • hunger
 • hållbar utveckling
 • jordbruk
 • kampanj mot hungern
 • klimatförändringar

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll