Pressmeddelande -

Världens fiskerinäring måste förbereda sig för klimatförändringarna

Nya uppgifter från FAO i den senaste rapporten om "Tillståndet för världens fiske och vattenbruk"

Rom, 2 Mars 2009 - Fiskeindustrin och nationella fiskerimyndigheter måste göra mer för att förstå och förbereda sig för hur klimatförändringarna påverkar världens fiske, enligt en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, vilken publiceras idag.

Enligt den senaste utgåvan av FAO:s Tillståndet för världens fiske och vattenbruk (The State of World Fisheries and Aquaculture - SOFIA) måste de ansvarsfulla fiskemetoder, som redan existerar, bli mer allmänt tillämpade och gällande driftsplaner måste inkludera strategier för att hantera klimatförändringarna.

"De bästa metoderna, som redan finns utarbetade men inte alltid tillämpas, erbjuder tydliga, väl kända hjälpmedel för att göra fisket mer motståndskraftigt mot klimatförändringarna", säger Kevern Cochrane, en av medförfattarna till rapporten. "Budskapet till fiskare och fiskerimyndigheter är tydligt: anpassa er till och använd de bästa dagsaktuella metoderna, vilka har utarbetats och antagits av FAO:s medlemsländer redan 1995 och finns beskrivna i FAO:s uppförandekod för ett ansvarfullt fiske (Code of Conduct for Responsible Fisheries). Redan detta skulle innebära att man tagit stora steg mot att lindra effekterna av klimatförändringarna."

Sårbara system och samhällen

Klimatförändringarna håller redan på att förändra utbredningen av både havs- och sötvattenarter. Varmvattenarter drivs upp mot polerna och detta medför förändringar i både population och produktivitet.

Dessutom påverkar klimatförändringarna säsongsbundenheten för biologiska processer, genom att förändra näringstillgången i både havs- och sötvatten, vilket ger oförutsägbara konsekvenser för reproduktionen.

För samhällen som är starkt beroende av fisket utgör en minskning, eller en instabilitet, på tillgången av fisk ett allvarligt hot.

"Många fiskarter utnyttjas till bristningsgränsen av sin maximala produktionskapacitet. När man ser till de inverkningar klimatförändringarna kan få på havens ekosystem väcker det frågor om deras förmåga att överleva", säger Cochrane.

Brådskande insatser krävs för att hjälpa samhällen som är beroende av fiske och vattenbruk för att öka deras motståndskraft mot klimatförändringarna", tillägger han.

Fiskets klimatavtryck

Fiske och vattenbruk lämnar ett litet men avgörande bidrag till utsläppen av växthusgaser genom allt från fiskeverksamhet till transporter, behandling och lagring av fisk, enligt rapporten.

Den genomsnittliga kvoten växthusgasutsläpp i bränslet som används av fångstfisket är uppskattat till tre teragram (tre miljarder kilo) koldioxid per en miljon ton bränsle. "Detta kan förbättras. Sunda fiskemetoder kan kraftigt förbättra bränsleeffektiviteten för sektorn", säger Cochrane. "Överdriven fiskekapacitet betyder att färre fiskar fångas per fartyg, vilket leder till sämre bränsleeffektivitet, medan konkurrensen om de begränsade resurserna innebär att fiskare alltid ser till att öka motorkraften, vilket även det leder till lägre effektivitet.

Jämfört med den faktiska fångstverksamheten är utsläppet från den behandlade fångsten med flygtransporter ganska hög, tillägger rapporten. Interkontinentala flygfrakter släpper ut 8,5 kg koldioxid per kilogram fisk som transporteras. Detta är 3,5 gånger mer än sjöfrakt och mer än 90 gånger mer än transporten av den fisk som konsumeras inom 400 kilometer från fångstplatsen.

Nya produktionssiffror

Den totala fiskproduktionen i världen nådde en rekordsiffra på 143.6 miljoner ton år 2006 (varav 92 miljoner ton var från fångst och 51.7 miljoner ton från vattenbruk). Av detta användes 110.4 miljoner ton för konsumtion av människor (resten användes till boskapsföda och fiskfoder i vattenkultur).

Produktionsökningen kom från vattenbruket, som numera står för 47 % av all fisk som konsumeras av människor som föda. Mängden fångad fisk har nått en nivå som sannolikt inte kommer att öka i förhållande till nuvarande nivåer.

Tillståndet för vilda bestånd

Enligt FAO:s översyn är 19% av de viktiga fiskebestånden inom kommersiellt fiske överexploaterade. Rapporten visar också att 8% är utfiskade och 1% är under återhämtningen från att ha blivit utfiskade.

Ungefär hälften (52%) anses vara under maximalt utnyttjande och befinner sig nära gränsen för att vad som kan kallas hållbart.

Tjugo procent (20%) av bestånden faller inom kategorierna att vara lagom utnyttjade eller underutnyttjade.

Områden med den högsta andelen fullt utnyttjade bestånd finns i Nordatlanten, västra delarna av Indiska Oceanen och nordvästra Stilla Havet.

Rapporten pekar ut överkapacitet - en kombination av alltför många fiskebåtar och effektiva fiskemetoder - som huvudproblemet för fiskerinäringen idag.

Arbetet med att hantera dessa problem har gått långsamt och "vi har bara sett begränsade framsteg i att sprida mer försiktiga och ekosystemsinriktande tillvägagångssätt inom fiskerinäringen. Det har inte heller skett större förbättringar för att eliminera sidofångst och kassering, reglera bottentrålsfiske, hantera hajfisket och få bukt med det illegala fisket", enligt SOFIA-rapporten.

Andra huvudpoänger

Rapporten målar upp en tydlig bild av betydelsen av fiske och vattenbruk för utvecklingsländerna.

FAO uppskattar att 43.5 miljoner människor är direkt involverade, antingen på heltid eller deltid, inom fiske och vattenbruk. Flertalet av dessa (86%) lever i Asien. Ytterligare fyra miljoner är sporadiskt sysselsatta inom sektorn. Om vi även räknar med de som arbetar inom bearbetningen, marknadsförings- och servicedelen av branschen och inkluderar alla familjer, till de som är direkt eller indirekt sysselsatta inom industrin som sin helhet, är över en halv miljard beroende av sektorn.

Fisk förser mer än 2.9 miljarder människor med åtminstone 15% av deras genomsnittliga intag av animaliskt protein och i vissa länder är denna siffra så hög som minst 50%. Detta gäller framförallt i små ö-länder men även i länder som Bangladesh, Kambodja, Ekvatorialguinea, Franska Guyana, Gambia, Ghana, Indonesien och Sierra Leone.

Dessutom är både den direkta sysselsättningen inom branschen och i relaterade industrier viktig för utvecklingsländerna och deras inkomster från fiskeexport når 24.6 miljarder US-dollar årligen.

Antalet motoriserade fiskebåtar i världen uppgår till 2.1 miljoner. Majoriteten (90%) är kortare än 12 meter i längd. Ca 23000 av dessa är storskaliga fiskefartyg med industriell kapacitet. Landstillhörigheten för flera tusen av dessa är okänd och antalet "okända" fartyg har stigit de senaste åren, trots globala ansträngningar för att eliminera det illegala, underrapporterade fisket, IUU.

Rapporten innehåller även kapitel om arbetssäkerhet inom fisket, skaldjurscertifiering, marina genetiska resurser, räkfiske och användandet av vild fisk som foder i vattenbruket.

Diskussioner inom FAO

Företrädare för över 80 länder samlas idag i FAO:s högkvarter i Rom, när det 28e mötet för FAO:s fiskekommitté, Committee on Fisheries (COFI), startar. Bl.a. skall man diskutera de frågor rapporten behandlar och arbetsplanen för FAO:s enhet för fiske och vattenbruk.

Läs mer:

Rapportens huvudbudskap:

Åtgärder krävs snarast för att dämpa klimatförändringarna och samtidigt införa anpassningsåtgärder inför hot mot tryggad tillgång till mat och uppehälle.

Gränsen för maximal fångst av vild fisk från haven har förmodligen nåtts. Mer kontroll och nogrann planering behövs därför för att tackla fiskerinäringens ekonomiska förluster och anpassa dess kapacitet till en hållbar nivå.

Vattenbruk fortsätter att vara den snabbast växande sektorn inom animalisk matproduktion och har potential till att stå för hälften av världens fiskproduktion. För att minska beroendet av vilda bestånd bör utvecklingen gå emot fiskodling.

De småskaliga fiskarnas ställning måste stärkas för att trygga deras inkomstmöjligheter och deras kapacitet att bidra till en god social utveckling. Integrerade utvecklingssatsningar bör skapa eller stärka samverkan mellan bl.a. läs- och skrivkunnighet, sociala skyddsnät, sjukvård och infrastruktur.

Antalen olycksfall inom fiskeindustrin ligger på en oacceptabelt hög nivå. För att åtgärda detta kan en internationell handlingsplan för sjösäkerhet utvecklas och främjas som en del av FAO:s uppförandekod för ett ansvarfullt fiske.

Privata standardiserings- och certifieringssystem bör harmonieras med offentliga myndigheters arbete med att säkerställa att ansvarsfulla metoder för fiske och vattenbruk tillämpas.

Pressmeddelandet på fao.org

The State of World Fisheries and Aquaculture

SOFIA summary brochure  (pdf)

Map: fishing's contribution to food security and animal protein supply  (pdf)

Agenda and reports: 28th Session of FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (2-6 March 2009)

FAO's Fisheries and Aquaculture Department


FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries

FAO och fiskefrågor

Titta på:

Webcast of the presentation of the new SOFIA report to the FAO Committee on Fisheries

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • klimatförändringar
  • fiskeripolitik
  • sofia
  • state of world fisheries and aquaculture

Relaterat innehåll