Gå direkt till innehåll
Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Pressmeddelande -

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Utredningen som har haft i uppdrag att se över tonnage- och stämpelskatten har idag presenterat sina förslag. Svensk Sjöfart välkomnar regeringens tydliga ambition att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och att få fler svenskflaggade fartyg. Det är ett positivt steg att utredningen föreslår ett avskaffande av stämpelskatten, det bidrar till att öka attraktiviteten för att registrera fartyg i Sverige. Utredningen föreslår även ett antal ändringar av det svenska tonnageskattesystemet i syfte att göra det möjligt för flera typer av sjöfart att använda svensk tonnageskatt och stärka förutsättningarna för den svenska sjöfarten.

Övergripande är det bra förslag som utredningen lämnar, särskilt välkommet är förslaget om ökade möjligheter att gå i nationell trafik och kvalificera sig för tonnageskatt samt möjligheterna för flera typer av sjöfart att ingå i den svenska tonnageskatten. Det senare genom förtydliganden kring vilka verksamheter som kan ingå samt en sänkning av storleksgränsen för fartyg som kan ingå i den svenska tonnageskatten. Utredningen föreslår dessutom vissa förbättringar kring hur nybyggen ska hanteras, samt vissa förslag som underlättar för rederier som äger fartyg i olika företag. Utredningen föreslår även vissa lättnader vad gäller in- och uthyrning av fartyg, så kallad bareboat.

– Överlag finns flera bra förslag i utredningen, även om det är svårt att se hur dessa konkret kommer att fungera innan fullödiga författningsförslag tagits fram. I stort är det dock mycket välkommet att utredningen lämnar flera konkreta förslag för att stärka förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

-Det är positiva förslag som vi på Svensk Sjöfart nu behöver granska närmare. Det är viktigt att se hur dessa förslag rent konkret ska formuleras i lagtext. Dessutom finns ett antal frågor som behöver analyseras närmare, såsom hur företagsinterna bareboat arrangemang ska hanteras. En annan fråga är hur upphandlad internationell trafik bör betraktas, såsom trafiken mellan Gotland och fastlandet. Från branschens sida hade vi också förväntat oss att utredningen inkluderat drift och bemanningstjänster (ship management), som är av stor vikt för att säkra det svenska sjöfartskunnandet och tillgången till svenska ombordanställda. Slutligen hade det varit välkommet om utredningen hade lämnat förslag som underlättat för de svenska rederier som i dag omfattas av traditionell beskattning att övergå till svensk tonnagebeskattning, säger Camilla Åberg Linder, näringspolitisk expert på Svensk Sjöfart.

Branschen har under utredningsarbetet spelat in ytterligare justeringsförslag för att säkerställa att näringsvillkoren i Sverige blir de samma som i konkurrerande grannländer, men som dock inte finns med i det aktuella förslaget. Syftet är sammantaget att skattejusteringarna ska leda till ökade incitament att ingå i det svenska tonnageskattesystemet och att välja den svenska flaggan som flaggstat, då de är nära förknippade. Som konstaterats från många håll är den svenska handelsflottans robusthet en förutsättning för svensk totalförsvarsförmåga såväl som en fråga om svensk försörjningstrygghet.

– Utredningens förslag löser vissa av de saker som krävs för att svensk flagg ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ, men ytterligare åtgärder behövs för att bidra till att stärka förutsättningarna för den svenskflaggade handelsflottan. Inte minst måste ett fortsatt arbete med andra angelägna frågor ske för den svenska sjöfarten. Där återfinns främst återställande av nettomodellen och att säkerställa att denna kan användas av alla typer av sjöfart. Vi ser också fram emot det pågående arbetet med införandet av ett svenskt bareboatregister som kommer att stärka förutsättningarna för svenskt fartygsägande, säger Camilla Åberg Linder.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) mottog under eftermiddagen utredningen och ska nu analysera utredningens förslag.

– Jag är angelägen om att svensk sjöfarts konkurrenskraft stärks och att vi får fler svenskflaggade fartyg. Det var syftet med att utredningen tillsattes och det är inte minst viktigt för att öka vår beredskap. Vi kommer nu analysera utredningens förslag och se hur de kan bidra till en sådan utveckling, säger Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Publicerad: 2024-01-11

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Andrea Roempke

Andrea Roempke

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0707 - 72 99 14

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige