Pressmeddelande -

Västförbudet kriminaliserar restaurangägarna i Göteborg!

I Sverige finns en rättsregel som säger att varje medborgare och juridisk person är skyldiga att känna till landets lagar, förordningar, regler och domslut som berör honom. Det går med andra ord inte att skylla på okunskap och därigenom klara sig undan straff.

När det gäller så kallade Västförbud i krogmiljö samt i kommunala lokaler har två olika förvaltningsrätter i Luleå och Södermanland nyligen fattat beslut att sådana förbud strider mot åsikts- och yttrandefriheten i Sverige. Ett västförbud strider alltså mot den starkast lagen vi äger i landet, själva grundlagen.

Man kan ju tycka att ingen ny kommun under en period innan rättsläget klarnat borde uppträda så intelligensbefriat att de försöker genomföra exakt samma sorts klädförbud. Men när det gäller kommuner finns inga sådana givna förutsättningar. Tjänstemäns och nämnders kompletta dumhet och inkompetens skall aldrig underskattas och i en kommun där man gör allt för att rikta bort fokus ifrån en fastighetshärva där mutor, inkompetens och förbluffande påstådd okunskap kan ett medialt uppmärksammat västförbud fungera som en skänk ifrån ovan.

Christina Lycke Ahlbin, vid Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet uttalar: "Allting man kan göra på ett lagenligt sätt för att försvåra för dem som ägnar sig åt kriminalitet som huvudsyssla är något som vi tycker är jättebra". Här går det med enkelhet att spåra två olika fel. Det första är att ingen försvårar för någon genom ett västförbud och det är heller inget led i en kamp mot organiserad brottslighet. Lagföring och fällande domar är polisens och andra myndigheters lagliga sätt att försvåra kriminalitet. Västförbud är inget annat än ett uttryck för förföljelse, utestängning och marginalisering vilket ytterligare förökar olika grupperingars exkludering ur samhället.

Det andra felet Albihn gör är att hon säger: "Allt man kan göra på ett lagenligt sätt". Två domstolar har fastslagit att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Jag citerar ur domen gällande Eskilstuna kommuns västförbud: " "Beslutet om tillägg till Eskilstuna kommuns alkoholpolitiska riktlinjer har alltså inte fattas med stöd av en bestämmelse i lag”…”Förvaltningsrätten finner därmed att den begränsning av yttrandefriheten som tillägget innebär strider mot lag”. På vilket sätt tolkar du, Albihn, detta domstolsutslag som att ett västförbud är lagenligt? Vad exakt i "strider mot" är det du inte förstår?

Låt oss titta på vad Förvaltningsrätterna (FV)  fastslagit. Göteborgs kommun vill förbjuda västar utefter: ”den speciella dresscode, till exempel västar med emblem" Gällande emblem fastslog FV i Luleå att det strider mot 16 kap, 8 paragrafen angående hets mot folkgrupp och hänvisar till: ”I praxis har ansetts att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt bestämmelsen (NJA 1996 s. 577)”.  Vidare: ”Förvaltningsrättens slutsats är att den grundlagsskyddade yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära kläder som visar gäng- eller grupptillhörighet”.

Slutligen har också Justitiekanslern i fallet: 1299-09-21, fastslagit rörande yttrandefriheten: ”Det skydd för yttrandefriheten som regeringsformen garanterar innebär att en myndighet inte utan lagstöd får ingripa vare sig formellt eller informellt mot någon för att han eller hon har använt sig av sin grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin uppfattning".

Rättsläget är således solklart. Det finns två närmast identiska domar i Förvaltningarätten i saken. Det finns rättspraxis som uttalar att ett förbud mot bärande av emblem utgör hets mot folkgrupp. Och, sist men inte minst har Förvaltningsrätten fastslagit att västförbud inte fattats utefter stöd i lag varför en sådan rättslig åtgärd står i strid med yttrandefriheten.

Väljer kommunen att likväl genomföra ett västförbud riskerar det att drabba den enskilda krogägaren oförtjänt hårt. Under hot om att förlora serveringstillståndet ifall de släpper in personer iklädda exempelvis västar tvingas de av Göteborgs kommun att bryta mot Svensk grundlag. Och vem riskerar att bli stämd? Krogen! Har de någon chans att vinna en sådan process? Nej, de är juridiskt skyldiga att känna till de lagar, förordningar och domslut som berör dem varför skadestånden kan bli både omfattande och kännbara. Och en restaurangägare som fällts i en domstol har inte längre en sådan oklanderlig vandel som fodras för att i framtiden erhålla serveringstillstånd...

Sveriges Hotell & Restaurangföretagare borde tillsammans med alla enskilda krogägare och kroganställda nu protestera och vägra att verkställa ett beslut som över en natt riskerar att gör dem allesammans inte bara till lagbrytare utan också i förlängningen brottsbelastade, utan möjlighet att erhålla framtida alkoholtillstånd. ,

Slutligen glömmer man inte bort en nog så viktig faktor vad gäller dresscodes på krogen? Du utestänger ju inga personer eller grupper från krogvärlden med ett sådant förbud. Tar personerna av västarna så kommer de ju in. Det du utestänger är således ett klädesplagg. Om personerna är farliga så kommer de ju även i framtiden att kunna vistas i krogvärlden. Hela förbudshistorien är därför bara ett ytterst kostsamt slöseri med skattemedel via rättsprocesser och har ingen som helst praktisk funktion vare sig för vilka personer som vistas i krogmiljön och än mindre vad gäller att bekämpa så kallad organiserad brottslighet. Ingen enda människa lagförs eller förhindras att begå brott vilket borde, men inte längre tycks, vara polisens arbetsuppgift.

 Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • västförbud
  • val 2010
  • riksdagsvalet 2010
  • kriminella mc-gäng
  • frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.

Kontakter

Martin Arvidsson

Presskontakt Sekreterare och Vice talesman Svarar för partiets framträdanden och intervjuer 0738- 08 81 72

Relaterat innehåll