Gå direkt till innehåll
FUB:s förbundsordförande Harald Strand
FUB:s förbundsordförande Harald Strand

Pressmeddelande -

Som vi trodde – släng LSS-förslagen i papperskorgen!

Idag har LSS-utredningen lämnat över sitt betänkande till regeringen. Trots massiv och allvarlig kritik från både funktionsrättsrörelsen och politiker har utredningen fortsatt på inslagen bana.

– Slutresultatet blev tyvärr lika illa som vi befarade, i vissa delar till och med värre, säger FUB:s förbundsordförande Harald Strand.

Försämringar i personlig assistans

Förslaget om att ta bort personlig assistans för barn under 16 år ligger kvar. Vårdnadshavarna skulle därmed förlora möjligheten att välja vem som ska ta hand om deras barn i sitt eget hem. Förslaget om schablon för andra personliga behov på 15 timmar kvarstår och insatsen ledsagarservice försvinner helt som självständig insats.

– Vi känner stor oro inför hur kommunerna ska kunna garantera kvalitén i de insatser som är tänkta att ersätta personlig assistans, säger Harald Strand. Vi ser redan idag enorma skillnader i utförande mellan olika kommuner och med de nya insatserna minskar enskildas och anhörigas inflytande och självbestämmande.

Ytterligare försämringar för barn  

Insatsen korttidstillsyn, som ges till ungdomar som har svårt att klara sig själva före och efter skoldagen samt under skollov, har getts en helt ny innebörd. I stället för det uttalade syftet enligt lagens förarbeten, att erbjuda en trygg, anpassad och meningsfull tillsyn, lyfter utredningen in helt nya begrepp som ”utbildning” och ”livslångt lärande”. Detta trots att begreppen inte används överhuvudtaget i LSS lagtexten om insatsen korttidstillsyn.

Utredningens förslag på en ny benämning på insatsen, nämligen Förlängd utbildning i fritidshem väcker ytterligare frågor. Dagens insats är inte alls begränsad till skolans fritidshem. Det framgår tydligt att insatsen ska anpassas till det enskilda barnets/ungdomens behov vilket innebär att den kan vara förlagd till hemmet eller någon annan verksamhet än just fritidshem. 

Utredningen anser dessutom att insatsen bör omfattas av skollagen och stå under tillsyn av Skolinspektionen.

Fortsatt nedmontering av LSS

Det stora behovet av att utveckla LSS som fanns innan utredningen tillsattes kvarstår eftersom funktionsrättsrörelsen inte fått gehör för sina förslag på hur man kan återupprätta lagens intentioner samtidigt som man tar itu med det stora utvecklingsbehovet inom LSS.

Utredningens förslag innebär en fortsatt nedmontering av LSS – något som funktionsrättsrörelsen befarade redan när de ursprungliga direktiven skrevs.

– Trots den stora mängden underlag och förslag från bl.a. FUB, lämnar utredningen ytterst få konkreta förslag på hur LSS kan utvecklas till det bättre, säger Harald Strand. Vi saknar förslag på många viktiga områden, till exempel hur lagen ska motverka den stora bristen på gruppbostäder, kvalitetsbrister i daglig verksamhet, den stora minskningen i insatser riktade till barnfamiljer, det växande antalet ej verkställda beslut… Listan på akuta förbättringar är lång och om utredningens förslag blir verklighet, blir den ännu längre.

Förslag i strid med lagens intentioner

En annan betydelsefull LSS-insats är kontaktperson. Insatsen, som kan ha stor inverkan på en persons sociala liv och tillgång till samhället, har kraftigt begränsats av kommunala riktlinjer som saknar lagstöd.

– Det hade varit enkelt för utredningen att motverka kommunens felaktiga avslag. Istället föreslår man gruppaktiviteter, som helt står i strid med lagens intentioner, säger Riksförbundet FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson.

FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson

FUB står bakom det särskilda yttrande som Funktionsrätt Sveriges expert i utredningen skrivit i betänkandet. Med hänsyn till att utredningen inte löser nuvarande problem med LSS och dessutom föreslår kraftiga försämringar, förkastas utredningens förslag i sin helhet.

– LSS-utredningen har haft alla möjligheter, bland annat med hjälp från funktionsrättsrörelsen, att bidra till de funktionshinderspolitiska målen om delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. I stället har man fortsatt att fokusera på att staten ska spara pengar och därmed helt missat målet, säger Harald Strand.

förbundsordförande Harald Strand

Dokument:

Bifogat finns FUB:s rapport "500 röster om LSS" med våra medlemmars erfarenheter av LSS och förslag om hur insatserna enligt LSS kan förbättras. Kapitel 3 handlar om personlig assistans.

Förslagen i dokumentet "FUB:s förslag till lagändringar i LSS som Riksförbundet FUB överlämnade till Regeringen våren 2015" är fortfarande aktuella. FUB har länge sagt att FUB behöver stärkas och hade hoppats att LSS-utredningen skulle få i uppdrag att göra just detta.

Se också vår genomgång av centrala begrepp i LSS samt FUB:s rapport om begreppet föräldraansvar.

Ämnen


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Presskontakt

Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23
Julia Henriksson

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden