Pressmeddelande -

Ännu en rapport från Harvard visar hur viktigt det är med luftrening på kontor

Känner du dig trött och ofokuserad på jobbet? Förorenad luft kan vara en bidragande orsak visar en nyligen publicerad studie av forskare vid Harvard. Det är dock inte första gången det kommer en rapport från Harvard som sätter fokus på betydelsen av bra luftkvalitet. År 2016 offentliggjordes en studie som visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft.

I studien från 2016 simulerade forskarna olika luftkvaliteter i samma kontorsmiljö. Försöken gjordes med 24 försökspersoner under sex arbetsdagar. Uppgifterna de fick täckte ett spektrum av nio kognitiva förmågor exempelvis krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande. Testerna visade att förekomsten av organiska luftföroreningar hade en direkt negativ inverkan på försökspersonernas kognitiva förmåga.

Den rapport som Harvard släppte nu i september 2021 bygger på en betydligt mer omfattande studie. Forskarna har följt 302 kontorsarbetare i sex länder (Kina, Indien, Mexiko, Thailand, USA och Storbritannien) under ett år. Alla arbetade i kontorsbyggnader där de hade en permanent arbetsplats. Arbetsytorna utrustades med miljösensorer som i realtid övervakade koncentrationen av små partiklar (PM2,5), halten av koldioxid, temperatur och luftfuktighet.

Deltagarna fick sedan en skräddarsydd app på sina telefoner för att utföra olika kognitiva tester. Resultaten visade att en ökning med 10 mikrogram per kubikmeter av PM2,5 ledde till en procents försämring av svarstiderna och drygt en procents minskning av noggrannheten. Vilka slutsatser drog då forskarna av studien?

Luftrening viktigt även för att minska risken för smittspridning

Rapportförfattarna menar att det är hög tid att börja planera för smarta kontorsbyggnader som ger rätt mängd ventilation och luftfiltrering. Man konstaterar att denna studie är den första som visar att exponering för förorenad luft inte bara kan orsaka långvarig neurodegenerativ sjukdom utan också kan orsaka kortsiktiga effekter som nedsatt kognitiv förmåga.

När allt fler anställda nu börjar återgå till kontoren pekar forskarna på luftrening som en lösning för att förbättra inomhusluften. Joseph Allen är en av medförfattarna till rapporten. Han är chef för Harvard Healthy Building Program och har i flera år fokuserat på hur inomhusmiljöförhållanden kan påverka en persons allmänna hälsa. Allen har länge argumenterat för hur viktigt det är att förbättra luftkvaliteten inomhus. Han menar också att den globala Corona-pandemin ökat intresset hos många företag att göra konkreta insatser för att förbättra inomhusluften på arbetsplatser.

” Idag är världen fokuserad på Covid-19 och man inser i allt större utsträckning att bra ventilation och luftrening är nyckeln till att bromsa smittspridning inomhus. Vår senaste forskning visar nu att värdet av exempelvis luftrening även sträcker sig till medarbetarnas kognitiva förmåga och produktivitet. Slutsatsen är att friska byggnader med ren inomhusluft är grundläggande både för folkhälsa och bra arbetsmiljöer”.

”Detta är en bekräftelse på luftreningens betydelse”

Peter Christiansen som är skandinavisk försäljningschef hos Genano menar att den senaste Harvard-rapporten har stor betydelse när det gäller att lyfta vikten av luftrening. ”Det är glädjande att man satsat så stora forskningsresurser för att verkligen dokumentera betydelsen av bra inomhusluft. Vi vet också att det i Sverige finns stora brister i många byggnaders ventilationssystem och att det är helt nödvändigt att komplettera med luftrening. Harvard-rapporten är en bekräftelse på luftreningens betydelse och vi hoppas att den får stor uppmärksamhet hos svenska arbetsgivare”.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälso-, sjukvård

Kategorier

 • folkhälsomyndigheten
 • ledarskap
 • aerosoler
 • pm10
 • företagsledning
 • co-working
 • aerosol
 • skyddsombud
 • covid-19
 • personal
 • hr
 • luftkvalitet
 • arbetsmiljö
 • genano
 • smittspridning
 • inomhusluft
 • inomhusmiljö
 • luftrening
 • emissioner
 • ren luft som tjänst
 • sars-cov-2
 • arbetsmiljöverket
 • ventilation
 • luftkvalitetsproblem
 • företag
 • luftföroreningar
 • voc
 • kontor
 • arbetsgivare
 • pm2.5

Att skydda människor, processer och miljön från ohälsosamma partiklar och gaser genom att skapa ren luft är uppgiften för Genano. Genano tillhandahåller lösningar som bygger på patenterad teknologi för de mest utmanande likväl som de vanligaste behoven av luftrening både inomhus och utomhus. Företaget arbetar inom olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renområden för produktion, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Genano tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet, är hälsosam och säker att andas. Genano AB är ett dotterbolag till Genano Oy som grundades i Finland 1999. Idag har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och kontor finns i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Förutom egna kontor har Genano ett globalt nätverk av återförsäljare. Genano Ren Luft som Tjänst®

Kontakter

Peter Christiansen

Presskontakt Försäljningschef Skandinavien 070-2164171

Hans-Olof Backberg

Presskontakt Inomhusmiljöspecialist 070-2698983

Relaterat innehåll