Gå direkt till innehåll
Beslutat av park- och naturnämnden  21 januari 2019

Pressmeddelande -

Beslutat av park- och naturnämnden 21 januari 2019

Här är en kortsammanfattning av några av de ärenden som behandlades på park- och naturnämndens sammanträde 21 januari.

Budget 2019 – fokus på skötsel och stadsutveckling

På sitt första sammanträde för mandatperioden fastställde park- och naturnämnden budgeten för 2019. Under året kommer nämnden att fokusera på en ren och snygg stad. Utifrån ekonomiska förutsättningar föreslår förvaltningen en prioriteringsordning för skötsel och underhåll.

I första hand kommer skötselåtgärder att prioriteras som bidrar till en grundläggande trivsel och trygghet på ytor som används aktivt. Ytor som inte används lika mycket får en lägre skötselfrekvens. Det handlar till exempel om löpande städning på lekplatser och längs gångstråk, gräsklippning och tömning av papperskorgar.

Utifrån tillgängliga resurser kommer kvalitetshöjande insatser, som till exempel extra städinsatser i naturområden eller extra tillfälliga toaletter under sommaren, att kunna göras. Lekplatserna kommer från och med 2019 att besiktigas varje år, tidigare gjordes det vartannat år. En plan för proaktiv avveckling av anläggningar som det inte längre finns ekonomiska förutsättningar att långsiktigt sköta och underhålla ska tas fram under året.

Park- och naturnämnden vill medverka till en flexibel användning av stadens parker och naturområden och kommer under 2019 fortsätta att bidra med kompetens i hållbar stadsutveckling ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv. Nämnden kommer att fortsätta att delta i planeringen av de stora stadengemensamma satsningarna kring Älvstaden, Västlänken, Jubileumsparken och Bostad 2021. Genom att upplåta mark till både stora och små evenemang bidrar nämnden till att Göteborg upplevs som en öppen och inbjudande stad för både boende och besökare.

(MP), (V), (Fi), (D) och (S) lade ner sina röster.

Park- och naturnämnden är remissinstans i planärenden. Vid dagens sammanträde behandlades följande remisser:

För lite plats för rekreation och social vistelse utmed Mölndalsån

Beträffande förslaget till detaljplan för utvidgad nöjespark och hotell söder om Liseberg skriver park- och naturnämnden i sitt yttrande till Byggnadsnämnden att planen ger för lite plats för rekreation och social vistelse. Området som planförslaget omfattar har redan idag brist på tillgängliga park- och grönområden. Park- och naturnämnden anser att då dessa behov inte tillgodoses i den här detaljplanen bör de hanteras i kommande detaljplan för området öster om Mölndalsån.

Bakgrund

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs nöjespark söderut med ett hotell och en vattenlandsanläggning inomhus samt skapa attraktiva offentliga miljöer utmed Mölndalsvägen och Mölndalsån. Planen ska också möjliggöra parkering och hantera de ökade flöden av människor och trafik som skapas i området på grund av ovan nämnda anläggningar.

Träd och dagvattenhantering viktigt

Park- och naturnämnden är positiv till förslaget till detaljplan för infrastruktur vid Medicinareberget och Sahlgrenska. Nämnden skriver i yttrandet till Byggnadsnämnden att det bidrar till minskad biltrafik till förmån för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister längs med Per Dubbsgatan. Nämnden skriver vidare, att för att Per Dubbsgatan ska upplevas som socialt inbjudande och trygg är det viktigt att säkerställa att träden ges tillräckliga förutsättningar för att växa i enlighet med stadens Trädpolicy. De träd som bedöms vara möjliga att bevara bör ges skyddsbestämmelse i planen. Grova träd som måste tas ned bör hanteras i enlighet med de riktlinjer som finns. Nämnden ser positivt på lokalt omhändertagande av dagvatten för att undvika ökade flöden in i det angränsande naturreservatet och Vitsippsbäcken.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse vid Per Dubbsgatan i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) huvudentré för att möjliggöra en expansion av SU och stärka samverkan mellan sjukvård, forskning, undervisning och näringsliv inom Life Science. I samband med den nya byggnationen kommer även Per Dubbsgatan att breddas för att möjliggöra en förbättrad framkomlighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Detaljplanen syftar även till att förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt skapa attraktiva stadsrum och mötesplatser.

Kontaktinformation

För mer information kontakta Louise Pettersson (C),

ordförande park- och naturnämnden,

e-post: louise.pettersson@politiker.goteborg.se

telefon: 0702-79 55 58

Du hittar handlingarna för sammanträdet på goteborg.se/namndhandlingar

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80