Skip to main content

Majvallen -en naturlig parkdel av Slottsskogen

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2019 16:30 CEST

Foto: Jenny Björkman

Park- och naturnämnden avstyrker Byggnadsnämndens förslag till ändring av en detaljplan för området Majvallen med syfte är att tillåta förenings- och samlingslokaler inom idrottsområdet Majvallen eftersom det skulle innebära att lokalerna tar värdefulla grönytor i anspråk.

Den aktuella delen av planområdet används och sköts sedan länge som park och upplevs som en naturlig del av Slottsskogen. De attraktiva gröna parkrummen är en uppskattad och välbesökt del av Slottsskogen. Här finns även en av de större entréerna till Slottsskogen med lättillgänglig grönska, vilket är viktigt utifrån folkhälsoperspektiv.

Park- och naturnämnden har nyligen tagit beslut om en utvecklingsplan för Slottsskogen och anser att utvecklingen av området bör följa inriktningen i denna utvecklingsplan.

Inom Göteborgs Stad pågår även ett arbete med att bilda ett kommunalt kulturreservat i Slottsskogen. Målet är att ta fram ett långsiktigt skydd av parken som möjliggör vård, bevarande och utveckling av Slottsskogens alla olika värden. I nuläget pågår det arbete med ett flertal olika planerade markanspråk i och i anslutning till Slottsskogen, som riskerar att ta värdefulla grönytor i anspråk och ännu fler är på gång. Då Slottsskogen är en sådan viktig och värdefull stadspark för hela Göteborg menar park- och naturnämnden att det krävs ett helhetsgrepp kring frågan om Slottsskogen som kommunalt kulturreservat.

I och med detta bedömer park- och naturnämnden att alla planerade markanspråk behöver invänta arbetet med Slottsskogen som kommunalt kulturreservat.

För mer information kontakta Louise Pettersson (C), ordförande park- och naturnämnden,

e-post: louise.pettersson@politiker.goteborg.se

telefon: 0702-79 55 58

Bifogade filer

PDF-dokument