Gå direkt till innehåll
Lastfartyg på väg uppför Göta älv i centrala Göteborg. Bild: Göteborgs Stad
Lastfartyg på väg uppför Göta älv i centrala Göteborg. Bild: Göteborgs Stad

Pressmeddelande -

Nu finns förslag på samverkansregler för trafiken kring Göta älv i Göteborg

Ett gemensamt förslag på samverkansregler för alla trafikslag över och på Göta älv genom Göteborg har nu tagits fram av Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och Trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Förslaget följer i huvudsak de villkor som Mark- och Miljööverdomstolen slog fast när den 2016 gav Göteborgs Stad tillstånd att bygga Hisingsbron. Den nya bron, som ska ersätta Göta älvbron, väntas tas i drift under våren nästa år, 2021.

"Vi har närmat oss en överenskommelse om hur de olika trafikslagen kring älven ska samsas när det gäller broöppningar i Göteborg, både vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna", säger Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket Region Väst.

Förslaget berör all trafik över och under Hisingsbron i centrala Göteborg och de båda järnvägsbroarna vid Marieholm några kilometer längre uppför Göta älv. Det handlar om bussar och spårvagnar, bilar och lastbilar, cyklister och gående, lastfartyg, passagerar- och fritidsbåtar samt gods- och passagerartrafik på järnvägen till Göteborgs hamn och Bohuslän.

"Ett samarbete av det här slaget är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla både staden och regionen", säger Nils Gunnar Ernstsson, tillförordnad trafikdirektör Göteborgs Stad.

Hisingsbron får en lägre seglingsbar höjd än dagens Götaälvbro - tolv meter jämfört med 18,3 meter. Detta förändrar förutsättningarna för trafiken på och över Göta älv i centrala Göteborg. Med den nya bron kommer i praktiken samtliga lastfartyg att behöva broöppning, jämfört med var tredje fartyg i dagsläget. Också för majoriteten av segelbåtar kommer bron att behöva öppnas.

Här är några av de viktigaste delarna i förslaget till samverkansregler:

  • I rusningstrafiken på helgfria vardagar kommer Hisingsbron, precis som Götaälvbron idag, inte att öppnas för fartyg och segelbåtar. Detta för att då istället ge kollektivtrafiken full framkomlighet. Dessa tider är kl. 06-09 på morgonen och kl. 15-18 på eftermiddagen.Därutöver ska broöppning för fartyg kunna ske hela dygnet hela året, efter anrop i god tid.
  • För segelbåtar föreslås att Hisingsbron öppnas vid minst fem fasta tillfällen varje dygn, varav minst fyra fasta tillfällen dagtid (kl. 09:00–19:00). Information om de exakta tiderna kommer att finnas i flera olika informationskanaler.
  • För segelbåtar sker en samordning av passagerna vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna, så att segelbåtarna, främst på väg västerut, hinner passera båda broarna i anslutning till den fasta öppningstiden vid Hisingsbron.
  • Vid Marieholmsbroarna föreslås att öppning även i fortsättningen ska ske när det finns tillgängliga luckor i den planerade tågtrafiken. Sjöfartsverket och Trafikverket kommer därtill fortsätta sitt arbete med hur sjöfart och järnväg kan samverka på lika villkor.

"Enkelt uttryckt handlar det om att utnyttja dygnets samtliga timmar på ett sätt som minimerar de negativa effekterna för berörda intressenter och medger planering och förutsägbarhet. Detta kräver en kompromiss mellan alla intressen", säger Johan Eriksson, infrastruktursamordnare vid Sjöfartsverket.

Det framtagna förslaget till samverkansregler består av två delar. Första delen handlar om att hantera dagens trafik och dagens broar. Andra delen om att gemensamt utvärdera hur samverkansreglerna fungerar i praktiken under prövotiden för Hisingsbrons villkor, och att kunna anpassa samverkansreglerna vid förändrade framtida behov för alla berörda intressen.

Under våren i år kommer parterna bakom förslaget ha en dialog med intressenter i frågan, både offentliga aktörer och näringsliv, i Göteborg, längs Göta älv och runt Vänern.

Parternas ambition är att sedan kunna underteckna en överenskommelse om samverkansregler, i god tid innan Hisingsbron tas i drift våren 2021.

Mer och närmare fakta angående Samverkansavtalet finns i ett word-dokument bifogat här nedanför.

Frågor om förslaget besvaras av:

Patrik Benrick, programledare, Trafikverket Region Väst, patrik.benrick@trafikverket.se 0707-24 68 83

Kristina Bäck-Jensen, biträdande programledare, Trafikkontoret Göteborgs Stad, kristina.jensen@trafikkontoret.goteborg.se 0702-985 385

Johan Eriksson, Sjöfartsverket, johan.eriksson@sjofartsverket.se 010-478 5396

Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99 eller press@vasttrafik.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29