Gå direkt till innehåll
Visionsbild över Gamlestads torg i framtiden. Illustration: White arkitekter
Visionsbild över Gamlestads torg i framtiden. Illustration: White arkitekter

Pressmeddelande -

Pressinformation efter byggnadsnämnd 7 februari 11.30

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på fredag 7 februari kl. 11:30. Vi startar med en snabb genomgång av nämndens beslut utanför sessionssalen (Traktören, Köpmansgatan 20) och fortsätter med pressinformation i sessionssalen där byggnadsnämndens ledamöter finns på plats.

På pressinformationen planerar stadsbyggnadskontoret att presentera följande ärenden.

Uppdatering 2020-02-07: Byggnadsnämnden beslutade i enlighet med tjänsteutlåtandet i samtliga av de ärenden som presenterades på dagens pressinformationen, inget ärende bordlades. Presentationerna bifogas. Bilder finns i pressrummets bildbank (Stadsutveckling)

 • Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling av Olof Asklunds gata, Högsbo (del av BoStad2021)
  Detta är den första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. Planen gör det möjligt att bygga cirka 1900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, 2 parker samt 1 skola (F-9). Syftet med planen är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att området även fortsatt ska ha en hög grad av arbetsplatser. Efter tillstyrkande skickas detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. (Ärende 33).
  Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se
 • Granskning av detaljplan för Gibraltarvallen, Johanneberg/Krokslätt
  En ny detaljplan ska tillgodose Chalmers Johannebergs behov av nya verksamhetslokaler och studentlägenheter. Syftet är också att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga delar av staden. Planförslaget omfattar även ombyggnader av stadens gator och utveckling av allmänna platser. (Ärende 23)
  Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se
 • Granskning av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Krokslätt
  En ny detaljplan för området gör det bland annat möjligt för Liseberg att bygga ut nöjesparken och för Volvo att anlägga ett besökscenter med utställningshall. Förslaget till ny detaljplan innehåller även ett grönområde längs med Mölndalsån och att fastigheten för Rundqvists tryckeri kan utvecklas. (Ärende 20)
  Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se
 • Samråd om detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2
  Syftet med planen är att skapa en levande stadsmiljö med bostäder, verksamheter och skola som bidrar till att knyta samman östra Göteborg med city. Denna etapp kopplar också ihop de två sidorna av Säveån genom att dagens trafikviadukt rivs och ett nytt huvudgatusystem byggs ut där Gamlestadsvägen blir en stadsgata i markplan i ett delvis nytt läge. (Ärende 25)

Handlingar (tjänsteutlåtanden med bilagor) inför byggnadsnämndens sammanträde finns här. Undantaget är bygglovsärenden som inte publiceras på hemsidan eftersom de innehåller personuppgifter. Om vill du ta del av handlingarna i ett bygglovsärende kontakta Agneta Eklund (kontaktuppgifter nedan).

Medverkande

 • Byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti - moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna.
 • Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.
 • Handläggare för de aktuella ärendena samt kommunikationschef.

Meddela gärna att du kommer till
Agneta Eklund, t.f. pressansvarig, e-post: agneta.eklund@sbk.goteborg.se, sms: 072-255 81 87 eller Anna Hartung, kommunikationschef, e-post: anna.hartung@sbk.goteborg.se, sms: 073-712 65 28

Bilder att ladda ner kommer att publiceras på Göteborgs Stads pressrum

Nästa möte i byggnadsnämnden är tisdag den 17 mars.

Ämnen

Taggar

Regioner


Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media.

 

Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt tf pressansvarig Medierelationer 031-368 17 16

Relaterat material