Skip to main content

Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 21 maj kl. 11:30

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2019 08:24 CEST

Bild från Lärjeåns dalgång. Beslut om samråd om naturreservatet tas tisdag 21 maj i byggnadsnämnden.

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag kl. 11:30 för genomgång av besluten, utanför sessionssalen, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter pressinformation med byggnadsnämndens ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden.

På pressinformationen presenterar stadsbyggnadskontoret fyra ärenden:

 - Pilotprojekt för exploatörsmedverkan i detaljplaner. Kommunfullmäktige har givit byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt där exploatörerna får större möjlighet att bidra med utredningsarbete i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen. Byggnadsnämnden tar beslut om vilka detaljplaner som ska ingå i projektet.
- Samråd om naturreservatet Lärjeåns dalgång. Att bilda naturreservat innebär att ett naturområde bevaras för framtida generationer. Vid Lärjeåns dalgång innebär det att bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära ravinlandskap på ca 1 600 ha med höga natur- och friluftsvärden samt kulturhistoriska värden. Vid samrådet får markägare, göteborgare och olika remissinstanser möjlighet att tycka till.
- Tillstyrkande av detaljplan inom Vallgraven 12 för vidare antagande i kommunfullmäktige. Syftet med detaljplanen är att utveckla det centralt belägna området med kontors- och handelsytor med tillkommande ca 15 000 m2 BTA, bruttototalarea, samt återskapa historiska gårdsmiljöer, som även blir tillgängliga för göteborgarna. Planen ger ett tillskott på ca 1 000 nya arbetsplatser.
- Tidsbegränsat bygglov för restaurangbrygga vid Tyska bron. Det tidsbegränsade bygglovet ska gälla i fem år. Stadsbyggnadskontoret anser att projektet är väl anpassat till stadsbilden och den kulturhistoriska miljön vid Hamnkanalen.

Medverkande
Medverkar på pressinformationen gör byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti, det vill säga moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna. Medverkar gör även handläggare samt stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

Meddela gärna att du kommer till:
pressansvarig Christina Terfors på e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se
sms: 0707 - 61 17 16
eller kommunikationschef Annica Snäll på e-post: annica.snall@sbk.goteborg.se
sms: 076 - 117 93 37

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa byggnadsnämnd är den 18 juni 2019.