Skip to main content

​Social resursförvaltnings rapport om utredningar enligt lex Sarah 2019

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2020 08:38 CET

Social resursförvaltning hanterade 18 lex Sarah-utredningar under 2019. Det är ungefär lika många som året innan.

– Kunskapen om skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah har ökat i våra verksamheter de senaste åren. Det är grundläggande för att vi ska kunna förebygga och åtgärda missförhållanden, säger utredaren Birgit Lund.

Lex Sarah innebär att anställda inom socialtjänst och kommunal omsorg är skyldiga att anmäla allvarliga händelser eller risk för missförhållanden. Det gäller bland annat inom boenden för personer med missbruk och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Viktigt att agera direkt

Varje år sammanställer Social resursförvaltning lex Sarah-utredningarna i en rapport. Rapporten för 2019 visar att Social resursförvaltning hanterade sammanlagt 18 lex Sarah-utredningar, vilket kan jämföras med 21 året innan. Inga händelser under 2019 bedömdes vara så allvarliga att de anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Att avvikelser rapporteras är viktigt, framhåller Birgit Lund, socialt ansvarig samordnare (SAS) i Social resursförvaltning, som har till uppgift att granska och utreda händelser och avvikelser som rapporteras av verksamheterna enligt lex Sarah. Förvaltningen har många verksamheter som är till för människor som befinner sig en utsatt situation, exempelvis har förvaltningen 1 200 boendeplatser för personer i hemlöshet och missbruk.

-Vi jobbar med utsatta målgrupper och det är viktigt att vi agerar kraftfullt och direkt när det uppstår svåra situationer. Lex Sarah är ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheterna och för att missförhållanden ska rättas till, säger Birgit Lund.

De 18 utredningarna under 2019 har lett till att verksamheterna tagit fram olika åtgärder för att förbättra. Det kan vara allt från att införa individuella medicinskåp till tydligare rutiner vid misstanke om övergrepp.

Kvinnors utsatthet

Ett återkommande mönster, som även syns i årets rapport, är kvinnors utsatta situation samt olika typer av befarade övergrepp. Tre utredningar under 2019 gällde sexuella övergrepp. Två har gällt övergrepp mellan brukare och ett av en väktare med uppdrag i verksamheten.

- I samtliga fall vid misstanke om övergrepp har verksamheterna tagit händelsen på allvar och omedelbart vidtagit åtgärder för att skydda den utsatta, säger Birgit Lund.

I kategorin övergrepp ingår förutom sexuella övergrepp även fysiska övergrepp, självskadebeteenden och händelser som gränsar till nödrätt – där personal fysiskt tagit tag i en brukare för att undvika att någon skadas i en riskfylld situation.

Stötta personalen genom metodarbete

Förvaltningen har många verksamheter där det är en svår balansgång mellan att respektera personers integritet och deras behov av omsorg och tillsyn. Det kan vara svårt för personalen att veta hur man ska motivera en brukare som tackar nej till stöd.

-De verksamheterna måste vi stötta särskilt mycket med metodarbete och handledning så att personalen är trygg i hur man ska agera, säger Birgit Lund.

Birgit Lunds bedömning är att kunskapen om lex Sarah ökat bland medarbetarna i Social resursförvaltning. Förvaltningen har utbildat och informerat om rapporteringsskyldigheten de senaste åren, vilket också lett att fler händelser har rapporterats.

- Men vi vet att fler behöver känna till vad som gäller kring lex Sarah. Det arbetet fortsätter under 2020, säger Birgit Lund.

För mer information:

Birgit Lund, socialt ansvarig samordnare (SAS) i Social resursförvaltning

031-367 92 85


Fakta lex Sarah-utredningar i Social resursförvaltning under 2019

År 2019 hanterade Social resursförvaltning sammanlagt 18 lex Sarah-utredningar, vilket kan jämföras med 21 året innan. Av de 18 rörde sju händelser från 2018, men utredningarna avslutades 2019 och räknas därmed in i förra årets statistik.

Inga händelser under 2019 bedömdes vara så allvarliga att de anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Förvaltningen påbörjade nyligen en utredning enligt lex Sarah om misstänkta missförhållanden på Bergsjöhöjds boende. De avvikelserna utreds just nu och är inte med i årsrapporten för 2019.