Skip to main content

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2017 är klar

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 08:40 CET

Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads nämnder (inkl. kommunstyrelsen) visar att enheterna till viss del har åtgärdat den kritik och de rekommendationer som revisorerna lämnade förra året. Men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Två av nämnderna nämnden för intraservice och idrotts- och föreningsnämnden får i år det som kallas revisionskritik.

I samband med granskningar lämnar revisorerna rekommendationer och revisionskritik till de granskade nämnderna. Revisionskritik lämnas när bristerna bedöms vara extra allvarliga. Revisionskritik i Göteborgs kommun graderas genom begreppen erinran och anmärkning. Anmärkning är allvarligast. En anmärkning lämnas alltid med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet.

Flera av de 29 granskade nämnderna får rekommendationer, medan revisionskritik endast riktas till två av nämnderna – nämnden för intraservice och idrotts- och föreningsnämnden.

Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut pågår fortfarande och beräknas avslutas i april.

Kritik riktas mot nämnden för intraservice i form av en anmärkning

Granskningen av nämnden för intraservice visar på allvarligabrister inom flera olika områden. Granskningen visar på bristande ändamålsenlighet och brister i intern styrning och kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.

Revisorerna bedömer att nämnden har brustit i sin uppgift att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Vidare bedömer revisorerna att nämnden inte har sett till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter eller enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden inte har skött verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig.

Vissa av de brister som framkommit i granskningen är mycket allvarliga och revisorerna bedömer att det kan få, eller redan har fått, negativa konsekvenser för Göteborgs Stad.

Mot bakgrund av de brister som framkommit i granskningen av nämnden för intraservice riktar stadsrevisionen kritik mot nämnden i sin helhet i form av en anmärkning.

Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet
Med utgångspunkt i de brister som ligger till grund för anmärkningen avstyrker revisorerna att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden för intraservice. Avstyrkan omfattar även de ledamöter som har avsagt sig sina uppdrag i nämnden.

Revisorerna tillstyrker dock att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de ledamöter och ersättare som tillkommit i nämnden sedan oktober 2017.

I bifogad rapport, på sidorna 4–7, sammanfattas kritiken. Rapporten hittar du längre ner på sidan.

Kritik riktas mot idrotts- och föreningsnämnden i form av en anmärkning

Granskningen av idrotts- och föreningsnämnden visar på allvarliga brister i den interna kontrollen avseende nämndens bidragsgivning till föreningar. Stadsrevisionen bedömer att nämnden brustit i sitt ansvar att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten.

Granskningen visar att tidigare lämnade rekommendationer avseende nämndens bidragsgivning till föreningar inte har omhändertagits. Den uppföljande granskning som gjorts visar också att nämndens interna kontroll gällande bidragsgivning inte är tillräcklig.

Utöver bristerna vad gäller bidragsgivning, visar granskningen att delar av nämndens andra verksamheter också har brister som behöver åtgärdas.

Mot bakgrund av de brister som framkommit i granskningen riktar stadsrevisionen kritik mot idrotts- och föreningsnämnden i sin helhet i form av en anmärkning.

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för idrotts- och föreningsnämnden.

I bifogad rapport, på sidorna 4–6, sammanfattas kritiken. Rapporten hittar du längre ner på sidan.

Övrig granskning

Rapporterna för nämnderna som inte omtalas i pressmeddelandet, läggs ut på www.goteborg.se/revisionsrapporter under dagen. Varje rapport börjar med en sammanfattning. Av sammanfattningen framgår vad som har granskats i respektive nämnd.

Vid frågor, vänligen kontakta:

  • Lars Bergsten, ordförande, 031-368 07 23
  • Hans Aronsson, vice ordförande, 0705-31 32 01
  • Nina Wiklander, kommunikationsansvarig, 031-368 07 14