Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tryggheten ökar i Angered - insatser ger resultat

Tryggheten ökar i Angered. Det visar den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2018. I undersökningen svarar 82 procent att de känner sig trygga eller mycket trygga. År 2017 var siffran 77 procent. 2 procent känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde. Det är det lägsta siffran sedan undersökningarna startade år 2013.

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är prioriterat i stadsdelsförvaltningen. Det involverar flera aktörer och ett brett spektrum av insatser.

Insatser ger resultat

Tryggast är invånarna i Bergum/Gunnilse/Olofstorp samt i Angered Centrum. Angered Centrum är också ett av de områden där tryggheten har ökat under de senaste åren. Mellan 2017 och 2018 ökade tryggheten i Angered Centrum från 78 till 87 procent.

- Det är väldigt positivt att allt fler känner sig trygga i Angered Centrum, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered. Under 2017–2018 har stadsdelsförvaltningen gjort särskilda insatser tillsammans med polisen och fastighetsförvaltarna utifrån polisens medborgarlöfte. Vi ser att det ger resultat när vi är flera aktörer som arbetar tillsammans.

Från stadsdelsförvaltningen har personal arbetat uppsökande med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angered Centrum för att erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk. Polisen har ökat fotpatrulleringen på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och gjort riktade insatser för att förebygga och utreda narkotikabrott. Samtidigt har städningen i och omkring centrum ökat och klotter tas bort snabbare vilket är viktigt för hur tryggt ett område upplevs.

Stadsdelsförvaltningen Angereds trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 2018, några exempel

  • Förbyggande arbete, t ex en ny förebyggandeenhet, fler fältarbetare och förstärkta skolsociala samverkansteam
  • Snabba insatser när ungdomar anmäls för brott
  • Avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminella gäng och våldsbejakande extremism
  • Brett arbete mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck
  • Snabb mobilisering vid problemsituationer

Stoppa nyrekrytering till kriminella gäng

Det förebyggande arbetet är en viktig grund för att angripa problematiken på lång sikt.

Under 2018 har stadsdelsförvaltningen startat upp en ny förebyggandeenhet inom socialtjänsten som ska arbeta med fokus på ungdomar som är kriminellt belastade eller riskerar att rekryteras till kriminella gäng. Antalet fältarbetare har ökats från 6 till 10 och de skolsociala samverkansteamen har förstärkts. Inom ramen för de skolsociala teamen samarbetar skolan och socialtjänsten med ungdomar som har ett normbrytande och kriminellt beteende.

Snabba insatser när ungdomar anmäls för brott

För att förhindra att ungdomar fastnar i kriminalitet har trygghetssamordningen och socialtjänsten tillsammans med polisen arbetat fram en metod för ungdomar under 15 år som anmäls för brott. Syftet är att förkorta tiden från det att ungdomen anmäls tills dess samhället reagerar. Detta gynnar både gärningspersonen och offret. Andra stadsdelar är nu på väg att börja arbeta på samma sätt.

Avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminella gäng och våldsbejakande extremism

Att stötta personer som vill hoppa av från en kriminell gängmiljö eller lämna våldbejakande extremism har en positiv effekt, både för individen och för samhället. Under 2018 har stadsdelsförvaltningens avhopparverksamhet arbetat med 39 individer. Majoriteten har varit etablerade kriminella aktörer inom lokala kriminella nätverk.

I över hälften av fallen har en positiv utveckling skett och arbetet har bland annat lett till upphörd eller minskad droganvändning och kriminalitet. De flesta har gått från att ha kriminell livsstil till någon form av sysselsättning och flera har anställning på heltid.

Brett arbete mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck

Som invånare i Angered ska en kunna känna sig trygg på gator och torg såväl som hemma. Arbetet mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck innebär såväl främjande som förebyggande arbete men även insatser när våldet är ett faktum.

Främjande arbete är bland annat så kallade kärleksveckor på skolor i Angered där elever och medarbetare arbetar med fri- och rättigheter, lär sig känna igen våld etc.

Till det förebyggande arbetet hör riktade insatser mot grupper i riskzonen, till exempel personer med en funktionsnedsättning.

Sedan hösten 2018 har socialtjänsten förstärkt kompetensen och möjligheterna att ge stöd till individer som är eller har blivit utsatta för hedersrelaterat våld. Det långsiktiga målet är att våld mot kvinnor och våld i nära relationer har upphört.

Snabb mobilisering vid problemsituationer

Stadsdelsförvaltningen har skapat ett system för att snabbt kunna genomföra mobiliseringsmöten med invånare och civilsamhälle vid problemsituationer som är kopplade till brottslighet eller antidemokratiska yttringar, såsom hot, skadegörelse, droger mm. På så sätt har stadsdelsförvaltningen tillsammans med civilsamhället och andra myndigheter kunnat hitta gemensamma lösningar både på kort och lång sikt.

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen görs av HKL Research på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Angered. Undersökningens syfte är att få en bild av den upplevda tryggheten bland invånare i Angered samt hitta specifika områden som kan förbättras vad gäller tryggheten och säkerheten i Angered. Syftet är dessutom att mäta skillnader över tid. Trygghetsundersökningar har gjorts årligen sedan 2013.

Trygghetsundersökningen 2018 bygger på personliga intervjuer med 1017 personer över 16 år som bor i stadsdelen Angered. Av de intervjuade är 546 kvinnor och 462 män. 2 personer har uppgett annat kön, 7 personer har ej uppgett kön. 405 av de intervjuade har svenska som modersmål. 592 personer har annat modersmål, dessa talar tillsammans ca 50 språk. 20 personer har ej uppgett modersmål.

Intervjuarbetet är genomfört under perioden 6 september till 6 november 2018.

De personliga intervjuerna har genomförts i Angereds olika områden (Hjällbo, Agnesberg, Angered Centrum, Gårdsten, Eriksbo, Rannebergen, Linnarhult, Hammarkullen, Lövgärdet, Bergum, Gunnilse).

Kontaktpersoner:

Lisa Pedersen

Chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered

Telefon: 070-780 02 69

Helene Ramsmo

Kommunpolis

Telefon: 072-218 52 50 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80