Skip to main content

Utredning om Stora Teatern klar

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2019 09:09 CEST

Foto Simon Dybeck

I våras tillsatte kulturförvaltningen i Göteborgs Stad på uppdrag av kulturnämnden en oberoende utredning för att utvärdera Stora Teaterns gästspelsverksamhet. Utredningen är nu klar och sammanställd i en rapport. Nu går ärendet vidare till kulturnämnden för beslut, där kulturförvaltningen föreslår att en fördjupad utredning görs utifrån utredningens förslag för att se om Stora Teatern istället bör organiseras i bolagsform.

Uppdatering efter kulturnämndens möte 21 oktober:
Ärendet bordlades till nästa möte 25 november

Utredaren Eric Sjöström som gjort utredningen konstaterar i sin rapport att Stora Teatern har utfört sitt uppdrag i enlighet med beslutade riktlinjer och att verksamheten är värdefull för Göteborg som kulturstad.

- Jag uppfattar Stora Teatern som en unik verksamhet och en unik plats, inte bara sett till Göteborg och regionen. Utbudets bredd, kvalitet och omfång gör att man är på väg mot visionen att vara ¨Nordens ledande gästspelsscen¨. Göteborgs Stad har all anledning att vara stolt över att kunna uppvisa Stora Teatern som en kommunalt driven verksamhet, säger Eric Sjöström.

Sedan 2012 bedrivs verksamheten Stora Teatern i kulturförvaltningens regi under kulturnämnden. Utredningen påpekar att en gästspelsverksamhet som har en komplex ekonomi och olika affärsavtal med en mängd parter, skiljer sig i flera avseende från den övriga verksamheten i kulturförvaltningen. För att gästspelsverksamheten vid Stora Teatern ska kunna fortsätta att utvecklas, föreslår utredningen att den förblir en offentligt finansierad kulturverksamhet även i framtiden men med förändrad huvudman inom Göteborg Stad. Utredningen menar vidare att det finns en potential när det gäller samverkan med aktörer i det fria kulturlivet och med regionala initiativ. Den understryker även att gästspelsscenen fortsatt bör drivas i byggnaden Stora Teatern.

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kulturnämnden att svara på om det är möjligt att driva verksamheten i andra former. Joakim Albrektson, kulturstrategisk chef, är ansvarig för att samordna kulturförvaltningens utlåtande i frågan:

- Vi delar bilden av att det kan finnas bättre förutsättningar för gästspelsverksamheten om den drivs i annan form. I förvaltningens utlåtande till kulturnämnden kommer vi därför att föreslå att en fördjupad utredning görs som undersöker bolagsspåret. Utredningen behöver även belysa vad en förändrad organisation skulle innebära för de verksamheter som idag är nära knutna till gästspelsenen, t ex Dans- & teaterfestivalen, säger Joakim Albrektson.

Kulturförvaltningens förvaltningsdirektör Anna Rosengren:

- Jag vill tydliggöra att det här är en fråga för kulturnämnden att besluta om fortsatt hantering. Sedan tycker jag att det är bra att utredningen slår fast betydelsen av Stora Teaterns gästspelscen då det är en viktig verksamhet och scen i kulturgöteborg. Frågan om en organisering i bolagsform är relevant, men behöver undersökas närmare. Förvaltningen kommer därför föreslå en fördjupad utredning och att den görs av stadsledningskontoret som har kompetens i frågor som rör bolag och bolagsbildningar, säger Anna Rosengren.

Martin Hansson är teaterchef vid Stora Teatern:

- Jag är väldigt glad över att utredningen tydligt visar att vi drivit verksamheten i enlighet med vårt uppdrag. Jag hoppas förstås att kulturnämnden fattar ett positivt beslut om att verksamheten ska fortsätta och att frågan om framtida organisationsform skyndsamt utreds så att vi inte behöver sväva i ovisshet för länge, säger Martin Hansson.

Bakgrund
I våras beslutade kulturnämnden i Göteborgs Stad om en oberoende utredning för att utvärdera Stora Teaterns gästspelsverksamhet. Syftet var att utreda om Stora Teaterns gästspelscen bedrivits i enlighet med de riktlinjer kulturnämnden slog fast 2013-09-26, samt om vilken roll verksamheten spelar för scenkonsten i Göteborg och regionen idag.
Kulturförvaltningen fick jämte detta i uppdrag att göra en bedömning av om det är möjligt att driva verksamheten vidare i andra former. I Göteborgs Stads budget för 2019 har kommunfullmäktige beslutat att hyresavtalet för Stora Teatern ska sägas upp. Den oberoende utvärderingen är nu klar och presenteras i en rapport. Den 25 november (bordlades 21 oktober) går utvärderingen och ett tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen vidare till kulturnämnden för beslut.

Läs mer
Rapporten av Eric Sjöström och den oberoende utvärderingen finns att ta del av som pdf här i pressrummet.

Kulturförvaltningens färdigställda tjänsteutlåtande kommer att publiceras på www.goteborg.se under Nämndhandlingar cirka en vecka före kulturnämndens möte, prel. datum 14 oktober. 
Länk till Göteborgs Stads Nämndhandlingar

Mer om Stora Teatern på https://storateatern.se/sv/

Kontakta
Martin Hansson, teaterchef Stora Teatern
martin.hansson@kultur.goteborg.se
0702-47 41 77

Maria Stjernros, kommunikationschef Stora Teatern
maria.stjernros@kultur.goteborg.se
031-368 32 92

Joakim Albrektson, kulturstrategisk chef, Göteborgs Stads kulturförvaltning
joakim.albrektson@kultur.goteborg.se
031-368 34 51

Jenny Johansson, presskontakt på kulturförvaltningen
jenny.johansson@kultur.goteborg.se
031-368 36 43, 0707-64 13 99

Du når Eric Sjöström, utredare och konsult i kultursektorn, på telefon 0721-80 79 09, mejl ericsjostrom@icloud.com.