Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt badhus finns med i ny rödgrön budget

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hässleholms kommun är nu klara med sitt reviderade budgetförslag för åren 2016-2019. Ett nytt badhus planeras, samtidigt som verksamheter för barn och unga prioriteras på olika sätt.

Efter att fullmäktige återremitterade budgetärendet i juni har den styrande minoriteten nu presenterat sitt reviderade förslag.

- Det här är ingen helt ny budget, men vissa punkter har förändrats mot juni månad. Vi avsätter pengar till en enklare form av nytt badhus, dock inget äventyrsbad. 150 mnkr ska räcka. Och vi utgår från att det ska ligga där Qpoolen ligger idag, säger Lena Wallentheim (S).

- Även vårt nya budgetförslag präglas av ett tufft ekonomiskt läge som inte ger utrymme för några större satsningar. Vi ser fortfarande ett behov av att göra en ordentlig genomlysning av verksamheterna för att kunna ge kärnområdena – framför allt omsorgen - de resurser som behövs, säger Lena Wallentheim (S).

Barn och unga prioriteras sedan tidigare på olika områden i budgetförslaget. Nytt är att kommunen också ska satsa på att anställa fler arbetslösa ungdomar.

Budgetförslag 2016-2019

Resultat

Årets resultat i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 18,4 mnkr för år 2016, 17,7 mnkr för år 2017, 2,4 mnkr år 2018 samt 0,2 mnkr år 2019.

Skatt

Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,06 kr.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår till cirka 265 mnkr år 2016 och totalt cirka 863 mnkr för fyraårsperioden 2016-2019. De största projekten under perioden är liksom tidigare ny- och ombyggnad av fastigheter. Bland annat ska nya förskolor i Hässleholm och Sösdala färdigställas under 2018. Ombyggnad av kök och matsal på Hässleholms Tekniska Skola samt ombyggnad av Linnéskolan kommer att slutföras under 2016. Under 2017 kommer en utökning av lokaler för förskola, skola och fritidshem i Västra Torup, Hörja och Röke att ske.

Investeringsplanen innehåller en satsning med 29 mnkr på Österås idrottsplatsområde med nya omklädningsrum, en sittplatsläktare och naturgräsplan. Det är en något mindre investering mot tidigare förslag eftersom konstgräs inte längre är aktuellt.

19,6 mnkr satsas på stadsutveckling och 2 mnkr per år ska gå till utveckling av pågatågsorterna.

Den största nyheten på investeringssidan är planeringen för ett nytt badhus som ska ersätta Qpoolen. Totalt 152 mnkr avsätts under åren 2016-2018: 2 mnkr 2016, 50 mnkr 2017 och 100 mnkr 2018.

Några exempel på förändringar i driftbudgeten jämfört med förslaget i juni:

Arbetsmarknad och kompetensutveckling
2,5 mnkr sätts i en central pott för ”Unga i arbete”, en satsning som innebär att 75 arbetslösa ungdomar ska anställas i kommunen.

Tekniska nämnd
5,5 mnkr ges i tillskott för skyddstäckning av deponier för 2016 och 2017. 2,4 mnkr anslås till utökning av lokaler/moduler för skol- och förskolelokaler i Västra Torup, Bjärnum och Sösdala. Sammanslagningseffekterna när Hässleholms Teknik AB avvecklas och går in under tekniska nämnden väntas ge 2 mnkr i kostnadsminskning.

Byggnadsnämnd
En neddragning på 300 tkr har tagits bort.

Omsorgsnämnd
Omsorgsnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 21 mnkr (tidigare 11 mnkr).

Socialnämnd
Driftbudgeten minskas med 1,4 mnkr, vilket väntas motsvara minskat försörjningsstöd för ”Unga i arbete”.

Övrigt
I förslaget finns budgeterat för omstrukturerings- och effektiviseringsarbete med 5 mnkr 2016 och 2017, ytterligare 5 mnkr 2018 (totalt 10 mnkr) och ytterligare 10 mnkr 2019. Totalt för perioden blir det alltså 20 mnkr i minskad budgetram.

MBL-förhandling
De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget idag den 2 november. Förslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske måndagen den 9 november. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 18 november.

För mer information kontakta:

Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Per-Åke Purk (V), 0703-99 38 88
Dolores Öhman (MP), 0709-81 82 71
Mats Sturesson (C), 0709-81 89 17
Ekonom Gunilla Edvinsson, 0451-26 80 65
Verksamhetsutvecklare Cecilia Müllern-Aspegren, 0451-26 71 96

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat innehåll

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm