Gå direkt till innehåll

Nyhet -

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

Europaparlamentet (EP) och EU:s ministerråd har antagit en ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd (demersala), i Nordsjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd.

Bestånd som omfattas av planen är, bland annat, torsk, nordhavsräka, kräfta, kolja, gråsej, tunga och rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

Bottenlevande arter i Nordsjöregionen (Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt) nyttjas av olika fiskeflottor med olika fiskeredskap som ofta bedriver ett så kallat blandfiske på flera arter samtidigt.

- Planen ska bli vägledande för framtida beslut om fiskemöjligheter och syftar till att nå målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik, särskilt målet om att nå och upprätthålla maximal hållbar avkastning (MSY) för de bestånd som omfattas av planen, säger Bart Adriaenssens, utredare på enheten för fiskereglering.

- Planen slår även fast att samma mål ska följas där bestånd förvaltas gemensamt med tredjeländer som till exempel Norge. Planen ska även bidra till att bland annat få stopp på utkast samt minimera fiskets inverkan på marina ekosystem.

Den fleråriga planen ger också kommissionen rätt att anta kompletterande bestämmelser (delegerade akter) inom vissa områden, bland annat bevarandeåtgärder för bestånd som berörs av planen och för bifångstarter i dessa fisken, genomförande av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder.

- Det styrker det regionala samarbetet där medlemsländer som direkt berörs av förvaltningen kan lägga fram delegerade akter i syfte att anpassa regler för fisket till förutsättningar i olika regioner, säger Karin Linderholm, utredare på enheten för fiskereglering.

Liksom i den fleråriga planen för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön som trädde i kraft i juli 2016 sätter planen för Nordsjön mål för fiskeridödlighet (F) som intervall, med en övre och en undre gräns baserat på bästa tillgängliga vetenskaplig rådgivning. Planen ersätter den tidigare fleråriga planen för torsk (2008) och fleråriga planen för rödspätta och tunga i Nordsjöområden (2007).

Den fleråriga planen har antagits av ministerrådet idag och förordningen kommer att publiceras inom kort.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden