Gå direkt till innehåll
Bild från Weddellhavet i Antarktis som nu inte får marint skyddat område. Foto: Thomas Dahlgren
Bild från Weddellhavet i Antarktis som nu inte får marint skyddat område. Foto: Thomas Dahlgren

Nyhet -

Inget nytt marint skyddat område i Antarktis: ”Besvikelse över att förslagen stoppades”

Ett fåtal länder sa nej till förslagen att inrätta fler marina skyddade områden i Antarktis på CCAMLR:s årsmöte i Hobart, Australien.

För att beslut ska kunna tas krävs godkännande från samtliga 25 medlemmar.

- Det är en stor besvikelse. Förslagen till marina skyddade områden i Weddellhavet och östra Antarktis var vetenskapligt väl underbyggda och hade varit viktiga delar i att etablera ett representativt nätverk av skyddade områden i Antarktis, säger Pia Norling, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Pia Norling och forskaren Thomas Dahlgren vid Göteborgs universitet representerade Sverige på mötet i kommissionen för bevarande av levande marina tillgångar i Antarktis, CCAMLR. Nästan alla 25 medlemmar var på plats i Hobart, Australien för att bland annat prata om förslag till nya skyddade områden i Antarktis, ekosystembaserad förvaltning, olagligt IUU-fiske och klimatförändringar.

På mötet 2016 togs beslut om att inrätta världens största marina skyddade område i Antarktis, Rosshavet. I år fanns tre förslag till att inrätta marina skyddade områden i Antarktis. Australien, EU och Frankrike stod bakom förslaget att skydda marina områden i östra Antarktis. EU med Tyskland i spetsen stod bakom det andra förslaget om ett skyddat område i Weddellhavet. Argentina och Chile stod bakom det tredje och nya förslaget att etablera ett marint skyddat område runt den Antarktiska halvön i Domaine 1. 

Sverige stödde förslagen

Sverige och de flesta medlemsländer stödde de tre förslagen och ansåg att de tillsammans skulle utgöra ett betydande bidrag till uppnå målet om ett representativt nätverk av marina skyddade områden i Antarktis, ett mål som kommissionen tidigare beslutat om att anta före 2012. De skulle också bidra till att uppnå Aichimålet om 10 procent skyddade områden i Antarktis innan 2020 (Konventionen om biologisk mångfald) och FN:s globala hållbarhetsmål 14 (SDG-målet 14). Två länder, Kina och Ryssland, ställde sig inte bakom något av de tre förslagen.

Många var besvikna över att inte något av de tre föreslagna marina skyddade områdena kunde antas. Efter det att det skyddade området i Rosshavets antogs 2016 har processen att anta nya skyddade områden i Antarktis nu stannat upp, trots att förslagen blivit rekommenderade av den vetenskapliga kommittén inom CCAMLR.

- Inrättande av marina skyddade områden är en viktig del i att potentiellt stärka motståndskraften och skydda Antarktis unika ekosystem. Genom att minska stressen från mänskliga aktiviteter kan ekosystemen bättre stå emot effekterna av klimatförändringarna, säger Pia Norling.

- Haven runt Antarktis är bland de havsområden som drabbats hårdast av klimatförändringarna med ökande vattentemperaturer, förändrade strömmar, minskad havsis och snabbt smältande glaciärtungor, vilket är en oroande utveckling som hotar dess unika arter, säger Thomas Dahlgren.

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR, förvaltar den marina miljön i Södra oceanen runt kontinenten Antarktis enligt en konvention som beaktar både miljön och det fiske som bedrivs i området ur ett ekosystemperspektiv. Sverige är medlem sedan 1984.

FAKTA ROSSHAVET: Det marina områdesskyddet i Rosshavet, Antarktis, omfattar tre zoner och en area på 1,5 miljoner kvadratkilometer, 72 procent av området blir helt fiskefritt. Rosshavet blev det första marina skyddade området på internationellt vatten, här finns stora biologiska värden med över 10 000 arter, bland annat pingviner, sälar och valar. Här finns också krill, basen i den marina antarktiska näringsväven och föda för bland annat valar. Rosshavet skyddas mot allt fiske i 35 år, undantaget ett begränsat fiske i forskningssyfte. Det marina reservatet är världens största, mer än 1,5 miljoner kvadratkilometer och det är ungefär lika stort som Norge, Finland och Sverige tillsammans.

Länk till CCAMLR:s pressmeddelande

Läs mer om marina skyddade området Rosshavet i Antarktis

Läs mer om HaV:s arbete med marina skyddade områden

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Pia Norling utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd, 010-698 60 97, pia.norling@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Pia Norling

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd 010-698 60 97

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden