Gå direkt till innehåll
Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag

Nyhet -

Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag

Hur ser den svenska miljöövervakningen av svenska sjöar och vattendrag ut?

Vad behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten?

Det är några av frågeställningarna i rapporten ”Miljöövervakningen av Sveriges sjöar och vattendrag – representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen”.

Rapporten slutförs nu av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, men initierades av Naturvårdsverket i samarbete med Vattenmyndigheterna och rapportförfattare är Lars Sonesten vid SLU, Institutionen förVatten och Miljö. Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012. Den baseras på information från övervakning som gjordes i sjöar i oktober 2011 och i vattendrag i maj 2012 och som samlats i databasen VISS (VattenInformationSystem Sverige).

-  Syftet med miljöövervakningen generellt är att försöka mäta hur sjöar och vattendrag mår. Finns det några problem och i så fall var finns de, säger Ann-Karin Thorén, utredare på havs- och vattenmiljöenheten vid HaV.

- Syftet med denna rapport är att se om miljöövervakningen i Sverige fungerar och om den ger oss möjlighet att följa utvecklingen av den ekologiska statusen, ett krav som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Den ger oss en värdefull bild av läget i svenska sjöar och vattendrag, en slags ögonblicksbild av tillståndet i ekosystemen.

För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet, en förutsättning för att kunna planera för ett långsiktigt hållbart vattenanvändande. Rapporten visar bland annat att vi i Sverige främst övervakar mindre sjöar.

-  Vi har miljöövervakning i de tre riktigt stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Men i större och medelstora sjöar som exempelvis Sommen Vombsjön och Bolmen sker i dag inte miljöövervakning i den omfattning som behövs, säger Ann-Karin Thorén.

-  Rapporten visar också att vi hittills satt störst fokus på övervakning av vattenkemi och försurning. Vi ser att vi även behöver mätningar för att följa utvecklingen av  övergödning och förekomsten av miljögifter i sjöar och vattendrag. Vi behöver även mer övervakning av växter och djur i vattenmiljöerna för att kunna följa ekologisk status.

Rapporten ger ett bra underlag för HaV att gå vidare med att diskutera syfte med övervakningsprogrammen och hur dessa ska utformas för att de ska ge så mycket information som möjligt och samtidigt vara kostnadseffektiva. På sikt ska detta arbete leda till ett nationellt förslag på kontrollerande övervakning och till det pågående revisionsarbetet med regional och nationell miljöövervakning.


Här kan du läsa rapporten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Ann-Karin Thorén, utredare, Havs- och vattenmiljöenheten Tel: 010-698 60 78, Mobil: 076-538 60 78, E-post: ann-karin.thoren@havochvatten.se, Åsa M Andersson, utredare, enheten för miljöövervakning, Tel: 010-698 62 57, Mobil: 072-238 98 57, E-post: asa.m.andersson@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden