Gå direkt till innehåll
Catarina Hedar presenterar Sveriges arbete med vattenförvaltning på miljöministeriet i Pristina.
Catarina Hedar presenterar Sveriges arbete med vattenförvaltning på miljöministeriet i Pristina.

Nyhet -

Samarbete mellan EU-kandidaten Kosovo och svenska myndigheter om vattenmiljö

Kosovo står inför omfattande miljöutmaningar i samband med etableringen som ett suveränt land och ett potentiellt EU-kandidatland. Utifrån en begäran från Kosovo har vi utvecklat ett projekt för att stödja Kosovos miljöskyddsmyndighet (Kosovo Environmental Protection Agency, KEPA). Projektet ska förbereda Kosovo för förhandlingar kring en EU-anslutning med fokus att bygga upp kapaciteten kring miljöinformation och vattenförvaltingsfrågor.

Många miljöutmaningar kopplat till vatten

Kosovo dras med stora miljöproblem. Miljöutmaningarna handlar bland annat om avloppsrening och avfallshantering där landet har ett stort antal olagliga deponier. Majoriteten av floderna är förorenade av gruvavfall, kommunala soptippar och avlopp från de större städerna. Endast 8% av avloppsvattnet från städerna är anslutet till kommunala avlopp och följer gällande normer. Rening av avloppsvatten på landsbygden existerar inte alls.

Miljöadministrationen ska få stöd med kapacitetsuppbyggnad

Projektet ska bidra med kapacitetsuppbyggnad till miljöadministrationen i Kosovo. 

Fokus kommer att vara på:

  • Vattenförvaltning
  • Miljöinformationshantering och rapportering
  • Ökad kapacitet vid anslutning till EU
  • Gränsöverskridande förvaltningsfrågor inom natur, luft och vatten.

Ökad kapacitet inom vattenförvaltning

Arbetet med vattenförvaltning inleds med ett vi anordnar ett studiebesök i Sverige för representanter från miljöförvaltningen i Kosovo. Studiebesöket kommer att fokusera på vattenförvaltningen och arbetet med påverkans- och konsekvensbedömningar och hur man kan bygga upp nätverk för övervakning av yt- och grundvatten.

Ökad kapacitet inom miljöinformation och gränsöverskridande frågor

Även Naturvårdsverket kommer att anordna ett studiebesök med fokus på svenska lösningar inom områden som rapportering av miljöinformation, miljöinformationssystem och rapporteringsskyldigheter till EEA och andra internationella organisationer. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden