Gå direkt till innehåll
Studie för att säkra Gotlands vattenbehov

Pressmeddelande -

Studie för att säkra Gotlands vattenbehov

Gotland blir pilotområde i en studie om hur framtidens vattenplanering kan komma att utformas.

- Det är ett av de ställen i Sverige där det regnar minst, man saknar större vattenreservoarer och har svårt att klara utbyggnaden av VA-nätet. Dessutom är problematiken med övergödning av Östersjön tydlig här, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Länsstyrelsen får 375 000 kronor av HaV för att leda förstudien.

Redan i dag råder vattenbrist på vissa delar av Gotland, exempelvis Sudret på södra delen av ön men även på Fårö i norr. Värst är situationen under turistsäsongen då befolkningen mångdubblas och behovet av vatten ökar markant.

Kvaliteten på grundvattnet är dålig och fastighetsägare som saknar kommunalt vatten och avlopp kan ha problem med otjänligt dricksvatten. Det beror bland annat på att förorenat avloppsvatten lätt når grundvattnet via det tunna jordlager och alla sprickor i berggrunden, som är typiska för Gotland.

- Vi står dessutom inför klimatförändringar som kommer att öka behovet av vatten, inte bara på Gotland utan i hela sydöstra Sverige. Vi måste helt enkelt hitta en långsiktig, regional vattenplanering om vi ska klara exempelvis dricksvattenförsörjningen och minska föroreningar av grundvattnet, säger Mats Svensson.

- Vid vattenplanering är det också viktigt att få med kustzonen, eftersom det är dit alla vattendrag leder till slut. Det är där man ser problemen med övergödning. Exempelvis rinner det varje år, enligt modellberäkningar, ut cirka fyra ton fosfor i Östersjön via Gothemsån på Gotland.

Förutom att Gotland är ett väl avgränsat geografiskt område i Östersjön så rör det sig om en region, en länsstyrelse. På Gotland finns också ett utvecklat samarbete mellan olika aktörer, exempelvis politiker, lantbrukare, vattenråd, turistföretag och högskolan.

- Målet är att ta fram en planeringsmodell som gör att vi kan få ett hållbart, långsiktigt brukande av vattenresurserna vad gäller dricksvatten, avloppsnät och ekosystem. Här är samverkan mellan olika aktörer viktig, säger Mats Svensson.

Bidraget på 375 000 kronor tas från HaV:s anslag ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. Pengarna ska bland annat gå till att bilda en samverkansgrupp, till workshops och informationsarbete.

Här kan du läsa beslutet om bidrag

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Mats Svensson, utredare, enheten för god vattenkvalitet, tfn 010 - 698 63 74, mobil 072 - 717 24 31, e-post: mats.svensson@havochvatten.se


 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden