Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

Länsstyrelsen i Gävleborgs län får totalt 2,7 miljoner kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förbättra fiskvandring och fiskbestånd i Dalälven och Gavleån.

Länsstyrelsen i Skåne får totalt 2,6 miljoner kronor i bidrag för att skapa fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i skånska vattendrag.

Pengarna till projekten tas från Havs- och vattenmiljöanslaget, en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget och en del av anslaget går till satsningar som löper över flera år.

I båda fallen är HaV:s bidrag en delfinansiering. Projektet ”Åtgärder för att restaurera fiskvandring och fiskbestånd i Dalälven och Gavleån” löper över fyra år (2017-2020) och beräknas totalt kosta 7 977 000 kronor. Projektet ”Fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i Skånes värdefulla vattendrag” löper över fyra år (2017 – 2020) och beräknas totalt kosta 8 700 000 kronor.

– Båda projekten ökar möjligheten för reproduktion och fiskvandring och åtgärderna väntas även förbättra den ekologiska statusen i vattnen. Vad gäller åtgärderna i Dalälven och Gavleån så är de också bra komplement till tidigare satsningar från HaV:s sida, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Dalälven är ett av Sveriges största vattendrag vad gäller längd, avrinningsområdets storlek och vattenföring. Före vattenkraftens utbyggnad fanns här ett av landets absolut största laxbestånd. Idag bedrivs här i stället kompensationsodling. Redan pågår två projekt som arbetar med att stärka vattenmiljön och fiskbestånden i Dalälven. Det ena pågående projektet tar fram fiskvandringslösningar förbi kraftverken i nedre delen av Dalälven hela vägen från havet. Det andra projektet, som har initierats av HaV, fokuserar på miljönyttiga åtgärder, energiutvinning och kulturmiljö i dialog mellan berörda intressenter.

Syftet med projektet (Åtgärder för att restaurera fiskvandring och fiskbestånd i Dalälven och Gavleån) som nu får bidrag från HaV är att restaurera strömsträckor som skadats av flottleder till goda livsmiljöer för bland annat harr, öring och asp samt att återskapa miljöer där lax och havsöring kan reproducera sig i Nedre Dalälven och Gavleån. En helt ny metod för nedströms vandring kommer också att testas i Gavleån, ett fingaller vid kraftverken som släpper igenom vatten utan att påverka energiutvinningen men som hindrar fisken från att komma in och skadas eller dödas i turbinerna.

Syftet med det skånska projektet är att öka vissa skånska vattendrags förmåga att leverera ekosystemtjänster, biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Det ska bland annat resultera i utrivning och miljöanpassning av vandringshinder, att påbörja processer för restaurering av funktionella svämplan och miljöanpassade rensningsplaner. Erfarenheter från miljöanpassad rensning i Danmark och tidigare projekt i Almaån ligger till grund för åtgärderna som ska testas i ett pilotområde i Skåne.

– Åtgärderna planeras i vattendrag i Skåne, men de väntas också få positiv effekt på kustvatten i form av ökade bestånd av havsvandrande fisk och mindre övergödning, säger Björn Sjöberg.

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmiljöanslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Alf Linderheim / N / IBL Bildbyrå

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden