Gå direkt till innehåll
HaV bjöd in experter för att få bild av problemen i Hanöbukten

Pressmeddelande -

HaV bjöd in experter för att få bild av problemen i Hanöbukten

Ett fyrtiotal forskare och experter har i veckan samlats på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att gemensamt få en helhetsbild av de senaste årens undersökningar och forskning som ägt rum i Hanöbukten.

Bilden bekräftade det allvarliga läget men gav inga tydliga förklaringar.

- Vårt nästa steg är att vända oss till yrkesfiskare, sportfiskare och allmänhet utmed Hanökusten. Alla lokala observationer är viktiga. Vi kommer därför bjuda in till ett möte under mars månad, säger Mats Svensson vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Mats Svensson är ansvarig för det uppdrag som myndigheten har fått av regeringen. Senast den sista oktober i år ska Havs- och vattenmyndigheten presentera en analys av vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom det allvarliga läget för havsmiljön i Hanöbukten. Myndigheten ska också ta fram en
plan för hur man ska arbeta med att förbättra situationen.

Expertmötet i veckan kunde dock dra vissa slutsatser som är viktiga att ta med i det fortsatta arbetet.

-  Vid vissa tidpunkter verkar det som om någon egenskap i Hanöbuktens vatten haft negativ påverkan på fisken, som därför lämnat området eller undvikit vattnet. Det är oklart vilken egenskapen är och hur den påverkat vattnet, säger Mats Svensson.

-  Den miljöövervakning som skett i området är inte tillräckligt bra. Vi vet inte om vi har mätt rätt saker på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Detta är något som faller tillbaka på oss själva, eftersom det är vi som har det övergripande ansvaret för miljöövervakningen.

Ett par av de slutsatser som expertgruppen nådde fram till är särskilt angelägna att följa upp. Det gäller bland annat att hitta orsaken till den ökade brunfärgningen av vattnet och hur den påverkar de marina ekosystemen. Experterna vill också få klarhet i vad som ligger bakom näringsbristen i de marina ekosystemen för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Expertgruppen konstaterar att vissa av de problem som finns på olika platser i Östersjön har kommit till uttryck på ett mer påtagligt och akut sätt i Hanöbukten. Näringsbrist och stress verkar förkomma i ekosystemen på havsbottnen, i fisksamhällen och i sjöfågelpopulationer.

-  Detta är mycket oroande men inte specifikt för Hanöbukten, säger Mats Svensson.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Mats Svensson, tf chef enheten för analys och forskning, tfn 010-698 63 74, mobil 072-717 24 31, e-post mats.svensson@havochvatten.se


 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden