Gå direkt till innehåll
HaV föreslår dispens för dumpning för Göteborgs Hamn AB på tio år

Pressmeddelande -

HaV föreslår dispens för dumpning för Göteborgs Hamn AB på tio år

Göteborgs Hamn AB har ansökt om att få dispens från förbudet att dumpa muddermassor till havs.

Bolaget vill inom de närmaste 20 åren dumpa cirka 10 miljoner kubikmeter muddermassor i ett område sydväst om Vinga.

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har utrett frågan och nu lämnat sitt förslag till beslut.

-  Vi säger ja till en dispens men inte under så lång tid och inte för så stora mängder, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.

Enligt miljöbalkens kaptel 15 är det förbjudet att dumpa avfall i vattenområden. Muddermassor räknas som avfall och omfattas därför av förbudet. Havs- och vattenmyndigheten kan medge undantag från förbudet – om dumpningen bedöms kunna ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn med cirka 11 000 fartygsbesök om året. Hamnen är belägen vid Göta älvs mynning och älven för varje år med sig sand, lera och silt som lagras på botten och bolaget ansvarar för att vattendjupet hålls på rätt nivå

För att kunna hålla vattendjupet på rätt nivå krävs regelbunden muddring .

-  Verksamheten i Göteborgs hamn är viktig och den har ett stort allmänt intresse. För att den ska kunna fungera måste muddring och därmed dumpning tillåtas. Med de villkor vi sätter upp så bedömer vi att dumpningen inte skadar människors hälsa och miljön, säger Björn Sjöberg.

Göteborgs Hamn AB har sedan 1998 en dispens för dumpning av muddermassor sydväst om Vinga samt Hake fjord. Denna löper ut i vid årsskiftet och i februari 2012 lämnade de in en ny ansökan till Havs- och vattenmyndigheten. Bolagets ansökan innebär att nivån på botten i området skulle höjas med i snitt cirka 3,2 meter.

HaV har låtit ansökan gå på remiss till bland annat Kammarkollegiet, länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad, Sjöfartsverket, Världsnaturfonden, Sveriges Fiskares riksförbund och Sveriges Geologiska undersökning, SGU.

HaV har nu skickat sitt förslag till beslut till bolaget som har möjlighet att komma med synpunkter senast fredag 31 maj.

-  En dispens på 20 år är vare sig förenligt med avfallsförordningen eller med ett långsiktigt nationellt havsmiljöarbete. Samtidigt har vi förståelse för att bolaget har behov av att kunna planera på lång sikt. Därför föreslår vi en dispens på 10 år, säger Björn Sjöberg.

-  I konsekvens med det så tillåter vi också en mindre mängd, 4 miljoner kubikmeter istället för de 10 miljoner som bolaget ansökt om. Det innebär också att området för dumpningen inte behöver vara så stort som urpsrungligen sades i ansökan.

Muddermassor från hamnar är ofta förorenade med tungmetaller, organiska tennföreningar (bland annat TBT, Tributyltenn) som tidigare fanns i bland annat båtbottenfärger. HaV skärper därför kraven på Göteborgs Hamn AB om hur hög halt av det farliga ämnen som får finnas i muddermassorna, för TBT rör det sig om en halvering av bolagets önskade nivåer. Dumpning föreslås också tillåtas endast under perioden 1 oktober till 31 mars och endast under lugna väderförhållanden.

-  Dumpningen ska också ske så att bottenmiljön kan återställas så snart som möjligt efteråt så att djur och växter kan komma tillbaka, säger Björn Sjöberg.

HaV betonar också i förslaget till beslut att dispensen endast omfattar Göteborgs hamn AB och inte andra externa aktörer.

Här kan du läsa HaV förslag till beslut angående ansökan från Göteborgs hamn AB.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Björn Sjöberg, chef , avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg