Gå direkt till innehåll
HaV ger drygt 9,6 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

Pressmeddelande -

HaV ger drygt 9,6 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten ger drygt 9,6 miljoner kronor till tre olika projekt för att förbättra havs- och vattenmiljön.

  • Kartläggning av marina naturvärden vid Östhammarsfjärdarna, 1 020 000 kronor.
  • Åtgärder i Sege å för att få bättre ekologisk status i kustvatten, 2 975 000 kronor.
  • Ta bort vattenhinder och restaurera kustmiljöer i Västerbotten, 5 674 000 kronor.

Pengarna tas från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2016 har HaV fördelat totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

- I år har HaV valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Av de tre projekten går mest pengar till Länsstyrelsen i Västerbottens län och det fyraåriga projektet ”Miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöerna i Västerbotten”, från 2016 – 2019. Syftet med projektet är att stärka bestånden av fisk i Bottniska viken genom att förbättra tillgången på lek- och uppväxtområden i Västerbotten. Tanken är också att ta fram en åtgärdsplan för fortsatt restaurering av grunda havsmiljöer.

Projektet som rör Östhammarsfjärdarna kallas ”Kartläggning av marina naturvärden i Gårdstenskustens blivande naturreservat” och är delprojekt inom en större restaurering för att förbättra vattenkvaliteten och öka biologisk mångfald. Målet är att ta fram ett underlag för att kunna bilda ett marint naturreservat.

Projektet som rör Sege å löper över två år, 2016- 2017, och innehåller flera konkreta åtgärder. Bland annat anläggning av våtmarker, utveckling av anläggningar för att filtrera fosfor- och kväve samt att utreda vilken påverkan konstgräsplaner har på dagvatten och vattendrag.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-postthomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden