Gå direkt till innehåll
HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

Pressmeddelande -

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön.

Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och invasiva arter samt öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske.

- De flesta av dessa åtgärder ger effekt först på lång sikt. Vi kommer inte att nå målet om god miljöstatus 2020 men vi bedömer att åtgärdsprogrammet kommer att medföra betydande förbättringar av havsmiljön, säger Marie Berghult, chef för havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020, något som medlemsländerna förbundit sig att genomföra. För Sveriges del handlar det om delar av Östersjön och om Västerhavet. 2012 presenterade HaV en rapport som visade att inget av Sveriges havsområden når god miljöstatus. Detta ledde vidare till att identifiera vilka åtgärder som behövs för att förbättra havsmiljön. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktar sig till myndigheter och kommuner.

- Genomförande av åtgärdsprogrammet kommer inte att nå hela vägen till god miljöstatus 2020. Detta beror bland annat på den långa återhämtningstid som haven har och även på internationell påverkan från till exempel luftföroreningar, säger Ylva Engwall, utredare på havs- och vattenmiljöenheten.

- Det är nödvändigt att alla länder i varje havsområde samarbetar i dessa frågor då det ofta rör sig om gränsöverskridande problem och alla EU-länder följer samma tidplan. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är också nära kopplat till åtgärdsprogrammen för vattendirektivet.

HaV föreslår 33 åtgärder inom områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden samt restaurering. Konkret kan det handla om sätt att kontrollera eller bekämpa främmande invasiva arter, att införa nya fredningsområden för fisk i kustområden, att restaurera ålgräsängar på västkusten och stödja projekt inom vattenbruket som minskar näringsbelastningen.

Kostnaden för attgenomföraåtgärdsprogrammet för de svenska delarna av Östersjön och Nordsjön uppskattas av HaV till cirka fyra miljarder kronor. Den samhällsekonomiska nyttan som förväntas uppnås om åtgärderna genomförs bedöms av HaV vida överstiga kostnaderna.

- Vår konsekvensanalys visar att åtgärdsprogrammet är en väldigt bra investering. Sammantaget visar flera studier att ökade ekosystemtjänster från ett friskt hav är värda ca 200 miljarder kronor under de kommande fem åren i ökade nyttor. Exempel på sådana nyttor är ökat fiske och bättre möjlighet till rekreation, säger Ylva Engwall.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är nu ute på remiss hos andra myndigheter, kommuner och intresseorganisatione , men även allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter. Svaren ska vara inne senast 30 april.

Här kan du läsa remissförslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Marie Berghult, chef, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 60 16, mobil 076-538 60 19, e-post: marie.berghult@havochvatten.se, Ylva Engwall, utredare, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 62 91, mobil 073-053 04 20, e-post ylva.engwall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden