Gå direkt till innehåll
Flodpärlmusslan har väldigt höga krav på vattnet den lever i. Det ska ha rätt pH-värde (surhetsgrad), vara syrerikt, näringsfattigt och klart. Foto: Niklas Wengström
Flodpärlmusslan har väldigt höga krav på vattnet den lever i. Det ska ha rätt pH-värde (surhetsgrad), vara syrerikt, näringsfattigt och klart. Foto: Niklas Wengström

Pressmeddelande -

Hotad mussla får hjälp av åtgärdsprogram

Flodpärlmusslan kan bli upp till 250 år och har tidigare fiskats för pärlornas skull. Nu är den utrotningshotad. Ett åtgärdsprogram, nyligen beslutat av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), ska säkerställa ett livskraftigt bestånd av musslan i Sverige.

Flodpärlmusslan är rödlistad som starkt hotad (EN, Endangered), både i Sverige och internationellt.

– Ser man till Europa, så finns de allra flesta bestånden här i Sverige. Det innebär ett vi har ett särskilt ansvar för arten, säger Michael Diemer, utredare på HaV. Han ansvarar för det nyligen beslutade åtgärdsprogrammet för flodpärlmusslan som har tagits fram av länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Flera orsaker

Det dåliga läget har flera orsaker. Flodpärlmusslan har väldigt höga krav på vattnet den lever i. Det ska ha rätt pH-värde (surhetsgrad), vara syrerikt, näringsfattigt och klart. Föryngringen, musslans förmåga att framgångsrikt fortplanta sig, är ett stort bekymmer. Föryngring sker bara i en tredjedel av de vattendrag där arten fortfarande finns kvar. Bland annat behöver musslan tillgång till öring eller lax, som kan fortplanta sig. Det beror på att den har ett utvecklingsstadium där den som mycket liten larv hakar sig fast som parasit på fiskens gälar.

–I grunden är det vi människor som orsakar problemen, till exempel genom skogs- och jordbruket men förstås även med olika typer av vattenreglering. Det gäller för övrigt många sötvattenlevande djur och växter, säger Michael Diemer.

Åtgärder som ska förbättra

HaV:s åtgärdsprogram innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna bevarandeåtgärder. Havs- och vattenmyndigheten arbetar på många plan för att hjälpa flodpärlmusslan, allt från fiskevård och restaurering av vattendrag – det som är bra för öringen är bra för flodpärlmusslan – till kalkningsverksamhet. Kalkningar är viktigt eftersom musslan är mycket känslig för försurning.

– Vi har också med flodpärlmusslan i det nationella miljöövervakningsprogrammet för att analysera hur den klarar sig över tid. Musslan fungerar också som indikator på ett naturligt ekosystem.

Hoppas på ljusare framtid

Michael Diemer ser gärna att privatpersoner rapporterar till artportalen om man hittar förekomst av flodpärlmussla*. Man bidrar då med värdefullt underlag om var arten finns.

Han hoppas på en ljusare framtid för arten och att de samlade åtgärderna får effekt.

– Visionen är att vi har föryngring i samtliga bestånd och att arten återintroduceras i vatten där den är försvunnen. Helt enkelt att flodpärlmusslan kan strykas från rödlistan.

* www.artportalen.se

För mer information, kontakta:

Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, tel 070-089 85 13, michael.diemer@havochvatten.se

Åtgärdsprogram för flodpärlmussla 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden