Gå direkt till innehåll
Kat Singer
Kat Singer

Pressmeddelande -

Ny klassning för badvattenkvaliteten vid Pite havsbad

Pite Havsbad i Norrbotten är ett av Sveriges EU-bad. Inför årets badsäsong har badet klassificerats som ”dålig kvalitet”. Piteå kommun vill nu att klassificeringen ändras till ”tillfredsställande kvalitet”.

Vi bedömer att provresultaten för Pite havsbad ligger inom osäkerhetsgränsen. Resultat från tidigare mätningar stärker också bilden av att den klassificering som kommunen nu gör är rimlig, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

I Sverige finns 441 större så kallade EU-bad. Här ställs krav på regelbunden kontroll, provtagning och tydliga skyltar som visar vilken klassificering badvattnet har. Syftet med bestämmelserna är att bevara, skydda och förbättra miljön och skydda människors hälsa.

Badvattenkvaliteten baseras på de senaste fyra årens mätningar och kommunen ansvarar för klassificeringen (enligt 7 § badvattenförordningen). Badplatserna kan få betyget ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”. Om badvattnet klassificeras som dåligt, ska kommunen avråda från bad.

- När laboratorierna analyserar badvattenproverna letar de efter två typer av bakterier, E. coli och intestinala enterokocker, som finns i människors och varmblodiga djurs tarmar. Om ett prov bedöms vara otjänligt så betyder det att någon eller båda bakterierna finns i förhöjda halter, säger Björn Sjöberg.

Service till kommunerna

Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten har, som en service till kommunerna, ett automatiserat verktyg för bedömning av badvattenkvaliteten. Verktyget ”Badplatsen” finns på HaV:s hemsida och nyligen presenterades rapporten ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2018”. Den visar att 92 procent av de svenska EU-baden har god vattenkvalitet och att allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet.

- Om badvattnet klassificeras som dåligt eller om oväntade situationer uppstår så reglerar förordning och föreskrifter hur kommunen ska agera för att minimera riskerna för negativ inverkan på badandes hälsa. Till stöd för kommunen har HaV tagit fram en vägledning, säger Björn Sjöberg.

Piteå kommun har under de senaste fyra badvattensäsongerna tagit prover vid 15 tillfällen vid Pite havsbad, varav proverna vid 12 tillfällen varit ”tjänliga” (inga förhöjda halter av bakterier), vid två tillfällen ”tjänliga med anmärkning” (något förhöjda halter) och vid ett tillfälle har ett prov har varit ”otjänligt” (kraftigt förhöjt värde av intestinala enterokocker som innebär hälsorisk).

Missade ta kontrollprov

För att visa att ett otjänligt prov beror på en tillfällig förorening ska kommunen ta ett kontrollprov för att visa att föroreningen upphört. Därefter ska man ta ett ersättningsprov för att försäkra sig om att badvattnet inte längre är farligt för hälsa och miljö.

- Något ersättningsprov togs inte i detta fall vilket resulterade i den föreslagna och försämrade klassificeringen för Pite havsbad, något som HaV redan i januari informerade kommunen om, säger Björn Sjöberg.

Kommunen har sedan den 9 januari 2018 flera gånger informerats av HaV om förslaget om ändrad klassificering inför säsongen 2018 till ”Dålig kvalitet”. Först den 15 maj, i samband med att den svenska badvattenrapporten publicerades, kom Piteå kommun, med invändningar mot klassificeringen. Pite havsbad hade 2017 klassificeringen ”Utmärkt kvalitet”.

- Vi uppdaterar nu Pite havsbads klassificering på ” Badplatsen” till ”tillfredsställande”. Vi har också förstått att det kan finnas vissa otydligheter i vår vägledning till kommunerna och kommer därför att se över den inför nästa års badsäsong, säger Björn Sjöberg.

FAKTA

På HaV:s webbplats Badplatsen hittar du uppgifter om badvattnets klassificering, inför badsäsongen 2018 och för tidigare år, liksom aktuella resultat från kommunens kontroll av badvattnets kvalitet. Även EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån, EEA, gör en klassificering av EU-baden i Sverige, den rapporten väntas vara klar under maj månad. Den svenska klassificeringen som syns på Badplatsen är den som gäller för svenska bad.

Läs rapporten "Sveriges badvattenkvalitet - Inför badsäsongen 2018"

Här kan du se vilken klassificering din badplats har

Läs mer om EU-bad

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kat Singer

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden